Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Københavns V

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon +45 7221 8800
info@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk


Dato: 25-10-2023
Sagsnr.: 2023-122597
Sagsbehandler: geag

1

Trafikstyrelsen har den 8. august 2023 modtaget en revideret ansøgning fra Banedanmark om tilladelse til projektændringer i projektet ”Helhedsløsningen for Aarhus H”.

Banedanmark planlægger en række aktiviteter og anlægsarbejder omkring Aarhus Hovedbanegård. Der blev i 2021 udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der sammenfatter og miljøvurderer aktiviteterne. Miljøkonsekvensrapporten ligger til grund for projektets anlægslov. Anlægsloven åbner som beskrevet senere mulighed for støjende arbejder i aften og nattetimerne mod kompensation, hvis den naboretlige tålegrænse overskrides.

Banedanmark har ved konkretiseringen af projektet foreløbig identificeret en række ændringer af projektet, som Banedanmark vurderer, potentielt kan medføre miljøpåvirkninger. Ændringer i projektet skal iht. anlægsloven behandles jf. jernbaneloven Banedanmark har derfor ansøgt Trafikstyrelsen om lov til nedenstående. Projektet er omfattet af jernbanelovens1 bilag 2 punkt 13a. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

Ændringerne i projektet omfatter disse elementer:

 • Tidsplan (trafikal påvirkning)
 • Ændring af jordarbejderne ved nedrivning af Broen L
 • Ændringer ved broerne ved Skanderborgvej og Gl. Kongevej
 • Støttekonstruktioner
 • Ændringer af elektrificering
 • Ændringer af arbejdspladser
 • Ændringer af afvandingssystemet
 • Mindre hastighedsopgraderinger på den centrale strækning.

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Styrelsen meddeler, at der følgelig ikke kræves administrativ tilladelse til projektet fra Trafikstyrelsen efter § 38 j, jf. § 38 d, og § 38 a, stk. 2, i jernbaneloven.

Trafikstyrelsen har endvidere vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter antages at kunne påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt.

Styrelsen afgør på denne baggrund, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder samt bilag IV-arter efter § 1 a og § 1 c i VVM-bekendtgørelse om statslige
vej- og jernbaneprojekter2.

Projektet kan således igangsættes uden yderligere foranstaltninger, idet dog nedenstående bemærkninger fra Miljøstyrelsen og Aarhus Kommune lægges til grund for det videre arbejde.

Afgørelsen fritager ikke ansøger fra at søge eventuelle andre tilladelser.

Begrundelse

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt med det nuværende kendskab til evt. miljømæssige konsekvenser. Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan betyde, at projektet må screenes på ny ud fra de nye betingelser.

Trafikstyrelsen har i afgørelsen om at projektændringerne ikke er VVM-pligtige, lagt vægt på, at der er tale om relativt set mindre ændringer i et større projekt, der allerede er miljøvurderet. Ændringerne vurderes ikke at øge miljøbelastningen væsentligt.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder samt bilag IV-arter, lagt vægt på, at projektændringerne kun i meget begrænset omfang vil ændre på konklusionerne i de allerede foretagne vurderinger. Banedanmark vil i forbindelse med projektet vil varetage hensyn til flagermus i det omfang projektet påvirker yngle- og rasteområder for disse.

Sagsfremstilling

Der blev i 2021 udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der sammenfatter og miljøvurderer Banedanmarks aktiviteter omkring Aarhus H. Miljøkonsekvensrapporten ligger til grund for projektets anlægslov. Anlægsloven åbner som beskrevet senere mulighed for støjende arbejder i
aften og nattetimerne mod kompensation, hvis den naboretlige tålegrænse overskrides.

Banedanmark har ved konkretiseringen af projektet foreløbig identificeret en række ændringer af projektet, som Banedanmark vurderer, potentielt kan medføre miljøpåvirkninger. Ændringer i projektet skal iht. anlægsloven behandles jf. jernbaneloven Banedanmark har derfor ansøgt Trafikstyrelsen om lov til nedenstående. Projektet er omfattet af jernbanelovens3 bilag 2 punkt 13a. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

Ændringerne i projektet omfatter disse elementer:

 • Tidsplan (trafikal påvirkning)
 • Ændring af jordarbejderne ved nedrivning af Broen L
 • Ændringer ved broerne ved Skanderborgvej og Gl. Kongevej
 • Støttekonstruktioner
 • Ændringer af elektrificering
 • Ændringer af arbejdspladser
 • Ændringer af afvandingssystemet
 • Mindre hastighedsopgraderinger på den centrale strækning

Oversigt over projektområdet

I skemaet herunder er ændringerne og deres konsekvenser på de miljøområder opsummeret. I afsnittene herunder er miljøpåvirkningerne vurderet i miljøkonsekvensrapporten, er beskrevet i de enkelte punkter herunder.

Ændring Potentiel påvirkning
Tidsplan (trafikal påvirkning) Der sker en forlængelse af totalspærringen for trafikken nord for Aarhus Banegård fra 5 til 11 uger.
Ændring af jordarbejderne ved nedrivning af Broen L Ændringerne i tilkørte og bortkørte jordmængder vil ikke medføre ændringer i støjen. Men de støjende arbejder i forbindelse med jordarbejder kommer til at foregå i en længere periode. Idet omfang
den naboretlige tålegrænse overskrides vil der blive udbetalt kompensation.
Ændringer ved broerne ved Skanderborgvej og Gl. Kongevej Bortfald af broarbejderne ved Skanderborgvej og Gl. Kongevej. Arbejderne med sporarbejde og sporfornyelse vil overvejende finde sted som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, og vil ikke medføre
væsentlige ændringer i projektets samlede støjpåvirkning. Anlægsloven åbner mulighed for støjende arbejder i aften og nattetimerne mod kompensation, hvis den naboretlige tålegrænse overskrides. I det
omfang tålegrænsen overskrides vil der således blive udbetalt kompensation.
Støttekonstruktioner Der etableres en støttemur langs Værkmestergade. Støjende arbejder udføres i dagtimerne, og vil ikke medføre væsentlige ændringer i projektets samlede støjpåvirkning.
Ændringer af elektrificering Ændringer af tidsplanen for elektrificeringen vil ikke medføre ændringer i miljøpåvirkningen fra disse aktiviteter
Ændringer af arbejdspladser Der sker mindre udvidelser af arbejdsarealerne, som vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer af miljøpåvirkningerne.
Ændringer af afvandingssystemet Afvandingssystemet dimensioneres i forhold til de forøgede nedbørsmængder og stigende grundvand, der forventes på grund af klimaændringerne. Det kan betyde, at der bliver behov for at etablere
rørbassiner. Behovet for rørbassiner fastlægges ved detailprojekteringen og i samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Vand i en dialog, der er i gang på nuværende tidspunkt. Ændringerne vil ikke
medføre væsentlige ændringer i miljøpåvirkningerne.
Mindre hastighedsopgraderinger på den centrale strækning. Hastighedsopgraderingen forventes ikke at medføre en ændring i støjen, som resulterer i at boliger, eller anden støjfølsomanvendelse udsættes for mere støj end grænseværdien. Hastighedsopgraderingen vil således ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne.

Banedanmark finder det godtgjort, at ændringerne for projektet Aarhus H ikke vil medføre påvirkninger af de nærliggende Natura 2000-områder, ligesom det er godtgjort, at det projekt, der er omfattet af anlægsloven, ikke vil medføre påvirkninger af Natura 2000-områder. Dette
er beskrevet nærmere i de udarbejdede miljøkonsekvensrapporter.

I forbindelse med ændring af projektets arbejdsarealer vil der blive inddraget arealer, hvor der på inddragelsestidspunktet muligvis stadig findes bygninger, som skal nedrives. Disse bygninger nedrives evt. af ejer inden den midlertidige overdragelse til Banedanmark, da arealerne er under omdannelse til boliger. Hvis bygningerne ikke er nedrevet på overdragelsestidspunktet, vil Banedanmark forestå nedrivningen. Det vil blive undersøgt om der er flagermus i bygningerne inden nedrivning og i givet fald vil flagermusene blive udsluset inden nedrivningen påbegyndes. Nedrivning af bygninger og udslusning af flagermus vil ske i overensstemmelse med Miljøministeriet, Naturstyrelsens forvaltningsplan for flagermus (2013).

Banedanmark ønsker at konkret at benytte arealer omkring Bjørnholms Allé som arbejdsareal.

Et par af bygningerne på det sydligste del (ejes af Aarhus Kommune) er nedrevet. Der resterer nogle fundamenter fra disse bygninger samt andre konstruktionsdele fra det tidligere gasværk. Banedanmark har aktuelt ikke afklaret med Aarhus Kommune, hvem der forestår fjernelse af disse og evt. krav fra Aarhus Kommune ift. Banedanmarks anvendelse og aflevering af arealet.

Den nordlige del af arealet og etableringen af adgangsvej mellem hhv. sydligt og nordligt arbejdsareal forudsætter også nedrivning af byggeri. Areal ejes af privat lodsejer (erhvervsselskab). Det er aktuelt ikke afklaret, hvem der forestår nedrivning af bygninger samt evt. krav ift. Banedanmarks anvendelse og aflevering af arealet. Omfanget af projektets nedrivningsaktiviteter i den sammenhæng ikke nøjagtigt afklaret på nuværende tidspunkt.

Høring

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Energistyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark, Dansk Ornitologisk Forening, Fritidshusejernes Landsforening, Landbrugsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Energinet, Aarhus Kommune og Moesgaard Museum.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden 10. august til 11 september 2023.

Følgende myndigheder har afgivet høringssvar:

Miljøstyrelsen, Erhverv bemærker at ”Anlægsloven åbner mulighed for støjende arbejder i aften og nattetimerne mod kompensation, hvis den naboretlige tålegrænse overskrides.”, og i forhold til anlægsaktiviteterne for jordarbejderne nævnes det, at ”aktiviteterne og de afledte
støj og gener i omgivelserne vil ske i længere tid end beskrevet i miljøkonsekvensrapporten.”.

Miljøstyrelsen mener at det er vigtigt, at naboerne bliver informeret om de kommende aktiviteter og mulige afledte gener samt længden af perioden og tidspunkterne (f.eks. om natten), hvor aktiviteterne foregår. Det giver naboerne bedre muligheder for f.eks. at planlægge ophold andre steder for at undgå gener.

Miljøstyrelsen, Arter og Naturbeskyttelse bemærker, at yngle- og rasteområder for flagermus er beskyttede mod beskadigelse og ødelæggelse jf. Habitatdirektivets artikel 12 stk. 1. Såfremt der nedlægges yngle- eller rasteområder for flagermus (herunder bygninger som de
yngler eller raster i), bør der som afværgeforanstaltning for at sikre områdets økologiske funktionalitet for flagermus etableres tilsvarende yngle-eller rasteområder i nærheden. Arter og Naturbeskyttelse anbefaler, at der udlægges to nye områder for hvert eksisterende område
der nedlægges, ud fra et forsigtighedsprincip. De nye yngle- og rasteområder kan eksempelvis udgøres af flagermuskasser, veteraniserede træer eller som designelementer i nye bygninger, alt efter hvilke flagermusarter der er tale om. Derudover skal de være funktionsdygtige før de gamle yngle- eller rasteområder nedlægges.

Banedanmark orienterer berørte naboer om støjende arbejder inden arbejder går i gang. Det gælder både de støjende arbejder, hvor der er sket ændringer for Helhedsløsningen for Aarhus H, og de øvrige støjende arbejder. 

Banedanmark vil i forbindelse med projektet varetage hensyn til flagermus i projektet i det omfang projektet påvirker yngle- og rasteområder for flagermus. Det vil blive undersøgt om der er flagermus i bygningerne inden nedrivning og i givet fald vil flagermusene blive udsluset
inden nedrivningen påbegyndes. Eventuel udslusning vil finde sted i perioden fra sidst i august til først i september i forbindelse med at arealerne overdrages til Banedanmark.

Aarhus kommune bemærker, at beskrivelsen af kompensationsordningen er uspecifik, den naboretlige tålegrænse er noget flydende, hvorfor der skal fastsættes faste kriterier herfor. Aarhus Kommune bemærker ligeledes at, såfremt den naboretlige tålegrænse er overskredet, skal der ske kompensation, uagtet hvad grunden i øvrigt måtte være.

I ansøgningen beskrives, at der i forbindelse med bortfald af broarbejder ved broerne ved Skanderborgvej (20848) og Gl. Kongevej (20846) etableres af støttevæg mellem to spor. I den forbindelse forventes enkelte nætters støjende arbejde med særligt støjende aktiviteter
som ramning og skærvehåndtering. Aarhus Kommune bemærker, at der som tidligere aftalt, ikke bør være ramning om natten.

Banedanmark bemærker, at der i henhold til anlægsloven vil blive udarbejdet en bekendtgørelse, der fastlægger faste kriterier for støjkompensation. Kompensationsordningen vil i henhold til anlægsloven gælde alle arbejder i forbindelse med Helhedsløsningen for Aarhus H.

Banedanmark bemærker, at der også i forbindelse med de broarbejder som er bortfaldet ved projektændringer forventedes enkelte nætters støjende arbejde med særligt støjende aktiviteter som ramning. Der er således tale om ændringer af de støjende arbejder. Ramning af fundamenter i forbindelse med elektrificeringen vil som hele tiden forudsat ske i dagtimerne.

Alle høringssvar er videresendt til bygherre, som har kommenteret, som det fremgår ovenstående.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i henhold til § 38 m i jernbaneloven, jf. § 8 i tilhørende VVM-bekendtgørelse.

Klagevejledning

Trafikstyrelsens afgørelser truffet i henhold til jernbanelovens kapitel 6a, herunder § 38 j, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed, jævnfør jernbanelovens § 115 a, stk. 1, og § 25, stk. 1, i Trafikstyrelsens delegationsbekendtgørelse4.

Såfremt Trafikstyrelsens afgørelser efter jernbanelovens kap. 6a ønskes efterprøvet ved domstolene, skal søgsmål til prøvelse være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt adressaten eller offentliggjort, jf. lovens § 115 a stk. 3.

Med venlig hilsen

Gert Agger
Specialkonsulent, VVM