1

Afgørelse om at sporfornyelse og hastighedsopgradering samt forberedende arbejder for elektrificering på Langå station ikke er VVM-pligtig

Trafikstyrelsen har den 30. juni 2023 modtaget en ansøgning fra Ba-nedanmark om tilladelse til sporfornyelse og hastighedsopgradering samt forberedende arbejder for elektrificering på Langå station.

Projektet er omfattet af jernbanelovens1 bilag 2 punkt 13a. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Styrelsen meddeler, at der følgelig ikke kræves administrativ tilladelse til projektet fra Trafikstyrelsen efter § 38 j, jf. § 38 d, og § 38 a, stk. 2, i jernbaneloven.

Trafikstyrelsen har endvidere vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter antages at kunne påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt.

Styrelsen afgør på denne baggrund, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder samt bilag IV-arter efter § 1 a og § 1 c i VVM-bekendtgørelse om statslige vej- og jernbaneprojekter2.

Nedenstående bemærkninger fra Miljøstyrelsen lægges til grund for det videre arbejde.

Afgørelsen fritager ikke ansøger fra at søge eventuelle andre tilladelser.

Begrundelse

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt med det nuværende kendskab til evt. miljømæssige konsekvenser. Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan betyde, at projektet må screenes på ny ud fra de nye betingelser.

Trafikstyrelsen har i afgørelsen om at projektet ikke er VVM-pligtigt, lagt vægt på, at projektet i sin fysiske udstrækning og i forhold til sin geografiske beliggenhed ikke antages at have væsentlig påvirkning bilag IV-arten odder, §3-beskyttede naturtyper, vandmiljø og affald.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder samt bilag IV-arter, lagt vægt på, at der hovedsageligt arbejdes på jernbanens nuværende areal og arbejdet udføres således, at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes.

Sagsfremstilling

Trafikstyrelsen gav den 22. januar 2021 tilladelse til hastighedsopgradering og sporfornyelse af strækningen mellem Aarhus-Langå. Banedanmark har i 2022-2023 detailprojekteret sporfornyelse og hastighedsopgradering på Langå station. Anlægsarbejderne tænkes udførte i 2024 samtidigt med forberedende arbejder til elektrificering på Væthvejbroen der ligger nord for stationen. For at kunne udføre spor-fornyelsesarbejder og anlægsarbejder i tilknytning til hastighedsopgradering har projektet behov for en række midlertidige arbejdsarealer. Banedanmark ansøger Trafikstyrelsen om en afgørelse vedrørende VVM-screening for projektændringer af hastighedsopgraderingen og sporfornyelse på Langå station, samt projektændringer for forberedende arbejder til elektrificering ved Væthvejbroen.

Banedanmark ansøger på den baggrund Trafikstyrelsen om en afgørelse vedrørende screening for:

  • Projektændringer af hastighedopgradering på Langå station
  • Sporfornyelse på Langå station
  • Projektændringer for forbedrende arbejder til elektrificering ved Væthvejbroen

I forbindelse med projektet vil der være behov for ekspropriation af midlertidige arealer til arbejdsveje og arbejdspladser i anlægsperioden. Arbejdspladser og materialepladser anlægges på ubebyggede arealer. Efter anlægsperioden reetableres arealerne så vidt muligt til deres oprindelige formål og stand og tilbageleveres til ejerne.

Under anlægsarbejdet for hastighedsopgradering vurderes der at være en midlertidig støjbelastning af en større mængde boliger. Under anlægsarbejderne for hastighedsopgradering vurderes der ikke at være risiko for bygningsskadelige vibrationer.

Boliger beliggende tættere på sporet end 50 m kan blive udsat for mærkbare vibrationer ved kørsel med DSM (Dynamisk Stabiliserings Maskine). Påvirkningen vurderes dog at være forholdsvis kortvarig, da fremdriften for DSM-kørslen er 1,5 –2,0 km/døgn. For forberedende arbejder til elektrificeringen er det vurderet, at der er risiko for mærkbare vibrationer og bygningsskadelige vibrationer og i en afstand på hhv. 40 m og 125 m ved ramning af spuns. Der vil derfor blive lavet et vibrationsudbud og tilhørende rådgiver vil lave undersøgelse af, hvilke ejendomme, der kan få udfordringer pga. påvirkninger af vibrationer, hvilket normalt ikke er nogen uden for 30 meter fra arbejdets område. Der vil blive opsat vibrationsmålere til at overvåge påvirkning og eventuelle overskridelser for at tilrettelægge arbejdet på anden måde.

Som det fremgår i behandlingen af høringssvar, vil arbejdspladserne i den mellemliggende periode blive tilpasset, således at der ikke inddrages §3 beskyttet natur. Aktiviteter fra maskiner og mennesker vil forstyrre dyrene i anlægsperioden. Forstyrrelserne er kortvarige og begrænsede i omfang. Offentlighedens adgang til rekreative områder opretholdes så vidt muligt i anlægsfasen. Den midlertidige adgangsvej for et af arbejdsarealerne vil i anlægsperioden afskære den offentlige stiadgang til dette område i anvendelsesperioden. I anlægsfasen vil arbejderne bidrage med affaldstyper i form af bygge- og anlægsaffald. Anlægsarbejderne vil afstedkomme et forbrug af ressourcer i forbindelse med etablering af nye broer, sporkasser, arbejdspladser og veje.

Vedrørende nærmeste Natura 2000-områder har ansøger til sagen oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er nr. 229, Bjerre Skov/Haslund Skov og Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk som ligger hhv. 5 km øst for Langå station og 8 km nordvest for Langå station.

Udpegningsgrundlaget påvirkes ikke.

Høring

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Energistyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark, Dansk Ornitologisk Forening, Fritidshusejernes Landsforening, Landbrugsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Energinet, Randers Kommune og Museum Østjylland.

Styrelsen har samtidigt foretaget en partshøring af berørte lodsejere.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden den 5. juli 2023 til den 19. august 2023.

Følgende myndigheder har afgivet høringssvar:

Miljøstyrelsen Erhverv: Kommenterer at der bør udarbejdes en støj-handlingsplan for anlægsfasen og særligt for perioder, hvor der forventes støjniveauer over 40dB om natten.

Miljøstyrelsen Arter og Naturbeskyttelse: Bemærker at der bør indgå en redegørelse for projektets påvirkning af bilag IV-arten odder og at tilstandsændringer af §3-beskyttede områder kræver dispensation fra kommunen.

Miljøstyrelsen Hav og Vandmiljø: Bemærker at tilladelsen skal være i overensstemmelse med vandplanlægning for berørte målsatte forekomster.

Miljøstyrelsen Cirkulær økonomi og affald: Ønske at få uddybet, hvilke tilladelser Banedanmark vil indhente inden udførelse hos Randers Kommune.

Alle høringssvar er videresendt til bygherre og blevet besvaret som følgende:

Miljøstyrelsen Erhverv: Der er udarbejdet en støjhåndteringsplan for projektet, som gør rede for de særligt støjende arbejder og støj vil blive anmeldt til Randers Kommune jf. Aktivitetsbekendtgørelsen. En stor del af de særligt støjende arbejder, skal foregå i sporspærringer, hvor arbejderne planlægges udført over dele døgnet for at begrænse antallet af sporspærringer, herunder nedrivningsarbejder. Der er ydermere stille krav til at entreprenøren planlægger arbejdet, så støjende aktiviteter nær beboelse, så vidt muligt, ikke gennemføres om natten eller søn- og helligdage.

Miljøstyrelsen Arter og Naturbeskyttelse: Banedanmark har i september 2023 fået foretaget en feltundersøgelse for odder langs det nord-sydgående vandløb øst for banen. Der blev ikke fundet spor af odder på den undersøgte strækning, og da der formodes at være en del forstyrrelse i området, samt at vandløbet ikke fører til yngle- eller fourageringssteder, vurderer rådgiver, at det er usandsynligt, at den undersøgte strækning anvendes af odder.

§3-beskyttet natur påvirkes ikke, da arbejdspladserne er i den mellemliggende periode blevet tilpasset, så der ikke er inddraget §3-beskyttet natur.

Miljøstyrelsen Hav og Vandmiljø: Der er tale om en midlertidig forlængelse af en eksisterende rørlægning af et mindre vandløb/grøft øst for sporarealerne under en sti. Da projektet omfatter en mindre forlængelse af den eksisterende rørunderføring af en grøft, og at der ikke ændres på afvandingsforholdene for grøften, vurderes der ikke at være en påvirkning af det nedstrøms liggende målsatte vandløb. Projektet medfører ikke tilførsler af miljøfarlige forurenende stoffer, og det vurderes at afvandingstilstanden vil være den samme. Projektet vurderes dermed ikke at kunne medføre en forringelse af tilstanden eller hindre målopfyldelse for målsatte vandområder.

Der er alene tale om en ændring i nedsivningsforholdene, som i højere grad tager hensyn til små lokale jordforureninger. Det vurderes derfor, at nedsivningsforholdene ikke påvirkes yderligere eller påvirker regionale grundvandforekomster.

Miljøstyrelsen Cirkulær økonomi og affald: Randers Kommune har tilkendegivet, at de ikke anser banearealer og togstationer som værende følsom anvendelse, og at de derfor ikke stiller krav om §8-tilla-delse i forhold til arealanvendelsen. Såfremt udgravet og oplagt jord er geoteknisk egnet, genindbygges jorden samme sted. Der søges en §33 tilladelse hertil. Opgravning og bortkørsel af jord anmeldes til Randers Kommune. Bygge- og anlægsaffald anmeldes til Randers Kommune.

Trafikstyrelsen vurderer ikke at høringssvarene giver anledning til ændringer i styrelsens vurdering og alle høringssvar er sendt til bygherre for behandling af høringssvar.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i henhold til § 38 m i jernbaneloven, jf. § 8 i tilhørende VVM-bekendtgørelse.

Klagevejledning

Trafikstyrelsens afgørelser truffet i henhold til jernbanelovens kapitel 6a, herunder § 38 j, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed, jævnfør jernbanelovens § 115 a, stk. 1, og § 25, stk. 1, i Trafikstyrelsens delegationsbekendtgørelse3.

Såfremt Trafikstyrelsens afgørelser efter jernbanelovens kap. 6a ønskes efterprøvet ved domstolene, skal søgsmål til prøvelse være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt adressaten eller offentliggjort, jf. lovens § 115 a stk. 3.

Med venlig hilsen
Nina Teilmann

Fuldmægtig

 

ntei@trafikstyrelsen.dk

+45 41780338

Kopi til: Ovenstående høringsparter