Trafikstyrelsen har den 17. oktober 2023 modtaget ansøgning fra Metroselskabet I/S om tilladelse til udførelse af arkæologiske boringer syd for Prøvestensbroen, i Prøvestenskanalen og i Margretheholms Havn, Københavns Havn.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i Metroloven1. Endvidere varetager Trafikstyrelsen statens højhedsret over søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang. Tilladelsen gives i henhold til Statens højhedsret over søterritoriet.

 

Trafikstyrelsen meddeler hermed tilladelse til at udføre arkæologiske boringer syd for Prøvestensbroen, i Prøvestenskanalen og i Margretheholms Havn.

Endelig meddeler Trafikstyrelsen, at der ikke skal udarbejdes Natura 2000 konsekvensvurdering af projektet. Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning. Herunder eksempelvis tilladelse til borearbejdet jf. Miljøbeskyttelseslovens §27. Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet. Hvis der under anlægsarbejdet afdækkes kulturhistoriske fund, skal arbejdet straks indstilles, og der skal rettes henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen, jf. museumsloven § 28 og § 29 h.

 

I forbindelse med forundersøgelser til den kommende M5-metrolinje har Metroselskabet behov

for at udføre arkæologiske boringer i Københavns Havn. Der skal bores i alt 15 steder, 8 boringer syd for Prøvestensbroen, 3 boringer i Prøvestenskanalen og 4 boringer i Margretheholms Havn. Boringerne udføres i havbunden i maksimalt 6 meters dybde med fokus på post-glaciale aflejringer. Boringerne udføres fra et søfartøj og ved at nedvibrere rør i udtagelse af sedimentkerner, som senere skal undersøges for arkæologiske spor. Der efterlades ikke udstyr eller materiale på havbunden efter udtagelse af kerneprøverne. Præcist tidspunkt for udførelse af de arkæologiske boringer vides endnu ikke, dog forventes projektet af blive udføre inden for perioden den 1. december 2023 til den 31. december 2024. Projektområdet er i dag anvendt til havneformål og rekreative aktiviteter.

 

Afstanden til nærmeste Natura 2000-område nr. 142 (Saltholm og omliggende hav) er 4 km

øst for boringerne. Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af naturtyper og arters levesteder: sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og havterne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn.

Trafikstyrelsens vurdering, at der ikke er tale om en væsentlig påvirkning.

Arbejdsområdet er lokalt i Københavns Havn hvorfor dets begrænsede påvirkning i tid og rum ikke vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område nr.142.

Trafikstyrelsen vurderer at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. På baggrund af projektbeskrivelsen, navnlig arbejdets

begrænsning i tid og rum, er det Trafikstyrelsens vurdering, at der vil være tale om ubetydelig

påvirkning af marsvin og at yngle- og rastelokaliteter samt den økologiske funktionalitet opretholdes.

 

I henhold til projektbeskrivelsen og de beskrevne metoder er det Trafikstyrelsens vurdering, at

projektet hverken vil have nogen midlertidig eller permanent negativ påvirkning på kvalitetselementernes tilstand, herunder at projektet ikke vil være til hindring for målopfyldelse og ej heller vil medføre en negativ påvirkning af vandområdets økologiske- og kemiske tilstand. Det er ligeledes Trafikstyrelsens vurdering, at besvarelsen til de 11 deskriptorer i havstrategidirektivet er tilstrækkeligt besvaret. Det vurderes således, at den samlede miljøpåvirkning fra projektet, ikke vil have hverken væsentlige eller varige påvirkninger på eller konsekvenser for miljøet.

Projektområdet er i havplanen udlagt til zone til beskyttelsesforanstaltninger for luftfart.

 

Tilladelse m.v. til eller planer for andre formål kan kun meddeles eller vedtages efter samråd med transportministeren. Transportministeren har ikke haft bemærkninger til projektet.

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Kystdirektoratet, Vikingeskibsmuseet, Energinet EL og GAS, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, Søfartsstyrelsen, Lynetten og Copenhagen Malmö Port.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden 18. oktober 2023 til den 1. november 2023.