Trafikstyrelsen har den 10-08-2023 modtaget en ansøgning fra Vejdirektoratet om tilladelse til en mindre opgradering af E55. Den relevante delstrækning af E55 ligger i Guldborgsund Kommune og er ca. 9,4 km lang. Den strækker sig fra Nykøbing Falster Omfartsvej til tilslutningsanlæg 44 ved Sydmotorvejen. Projektændringerne omfatter en ny placering af rundkørslen ved Gaabensevej/Skovalléen. Projektet er omfattet af vejlovens[1] bilag 2 punkt 13a. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

 

 

Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM). Styrelsen meddeler, at der følgelig ikke kræves administrativ tilladelse til projektet fra Trafikstyrelsen efter § 17 j, jf. § 17 d, og § 17 a, stk. 2, i vejloven.

Trafikstyrelsen har endvidere vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt.

Styrelsen afgør på denne baggrund, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder samt bilag IV-arter efter § 1 c og § 1 a i den tilhørende VVM-bekendtgørelse om statslige vej- og jernbaneprojekter[2].

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt med det nuværende kendskab til miljømæssige oplysninger. Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan betyde, at projektet må screenes på ny ud fra de nye betingelser.

Trafikstyrelsen har i afgørelsen om at projektet ikke er VVM-pligtigt, lagt vægt på, at projektet i sin fysiske udstrækning og i forhold til sin geografiske beliggenhed ikke antages at have væsentlig påvirkning på miljøet, når projektet udføres i overensstemmelse med anmeldelsen.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder samt bilag IV-arter, lagt vægt på, at projektet ikke i øvrigt antages at have miljømæssige påvirkninger, og derfor heller ikke antages at påvirke Natura 2000-områdert og at projektet udføres således, at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes. Projektændringerne for krydsombygningen vurderes ikke at have en påvirkning på flagermus i hverken anlægs- eller driftsfasen. Fokus på flagermus skyldes, at projektområdet beliggende tæt på et Natura 2000 område, hvor flagermus er på udpegningsgrundlaget.

 

Det vurderes, at der ikke vil være inddragelse af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Inddragelsen af fredskov ansøges ved Miljøstyrelsen, men vurderes at blive behandlet som omfattet af undtagelse fra krav om erstatningsskov, da arealet er relativt lille.

I henhold til de fremlagte oplysninger vil projektet ikke forringe den eksisterende økologiske- og kemiske tilstand i Tingsted Å eller hindre målopfyldelse for nærtliggende vandområder. Projektændringerne ændrer ikke på forholdene omkring vejen, og der vil ikke være risiko for at påvirke den regionale grundvandsforekomst i projektområdet. Den øgede vandmængde fra vejen er uden betydning for grundvandsforekomsten.

Styrelsen lægger vægt på, at såfremt der påtræffes eller forstyrres jordfaste fortidsminder i forbindelse med jordarbejdet langs strækningen, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsminder skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum jf. Museumslovens kapitel 8 § 27.

 

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Kirkeministeriet, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Energistyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, EjendomDanmark, Dansk Ornitologisk Forening, Fritidshusejernes Landsforening, Landbrugsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Energinet GAS Transmission, Energinet El Transmission, Guldborgsund Kommune og Museum Lolland-Falster.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden 14-08-2023 til den 13-09-2023.

Alle høringssvar har været sendt til bygherre for behandling.