Trafikstyrelsen har den 05-10-2023 modtaget ansøgning fra Skagen Havn. Skagen Havn ønsker at uddybe dele af auktionsbassinet, samt etablere ny kajindfatning langs kaj 16. Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelse for havne1 bilag 2 punkt 10e og 10n. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om VVM-pligt

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet ikke er omfattet af kravet om VVM-pligt og derfor ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering.

Trafikstyrelsens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport medfører, at der ikke skal gives en tilladelse efter havnelovens § 2 til udførelse af projektet (LBK nr. 457 af 23/05/2012).

Endelig meddeler Trafikstyrelsen, at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering i forhold til nærtliggende Natura 2000-områder. Afgørelsen fritager ikke ansøger fra at søge eventuelle andre godkendelser. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Søfartsstyrelsen og Geodatastyrelsen underrettes herom med angivelse af anlæggets endelige position.

Trafikstyrelsen gør afslutningsvis bygherre opmærksom på, at ramning af spuns erfaringsmæssigt kan opleves meget generende for omgivelserne. Styrelsen opfordrer derfor bygherre til en god information og varsling til lokalområdet. Samt at tage mest muligt hensyn til naboerne til projektet ved planlægningen af arbejdet.

 

Begrundelse for afgørelsen

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt med det nuværende kendskab til potentielle miljømæssige konsekvenser. Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan betyde, at projektet må screenes på ny ud fra de nye betingelser.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, lagt vægt på, at bygherre har oplyst at koncentrationerne af forurenende stoffer og næringssalte der frigives forbindelse uddybningsarbejdet, er betydeligt under de Nationale og EU’s generelle kravværdier og maksimumkoncentrationer. Bygherre har oplyst at udledningen er kortvarig og vil være af midlertidig karakter. Iltforbrug og frigivelse af forurenende stoffer vil være så begrænset, at det hverken kan måles eller vil en påvirke på vandområdets tilstand eller målsætning. Det vurderes at gennemførelsen af projektet ikke har væsentlige påvirkninger på miljøet.

Trafikstyrelsen vurderer på baggrund af anlægsarbejdets varighed, samt udførsel i dagtimerne og kun i hverdage, at projektet ikke vil medføre væsentlige støjgener. Projektområdets beliggenhed inderst i Skagen Havn betyder, at undervandstøjen vil have en begrænset udbredelse uden for havnen.

De lave spildmængder og lave suspensionsvarigheder fra spredning af suspenderet sediment, medfører ikke en væsentlig påvirkning på miljøet.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 1 ”Skagen Gren og Skagerak” og område nr. 2 ”Råbjerg Miele og Hulsing Hede. Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder, lagt vægt på, at anlægsarbejdet udføres således, at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes.

 

Retsgrundlag

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012. Styrelsen skal derfor vurdere, om projektet kræver yderligere miljøundersøgelser.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærtliggende Natura 2000-områder samt bilag IV-arter.

Afgørelse om at projektet ikke kræver tilladelse er truffet i henhold til lov om havne jf. § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 af lov om havne.

 

Sagsfremstilling

Skagen Havn ønsker at uddybe dele af Auktionsbassin til kote -7,0 m DVR90, samt etablere ny kajindfatning lands Kaj 16. Lige nu er det kun Kaj 14 og 15, der har en dybde svarende til -7,0 m DVR90, men Kaj 16, 17 og 18 har en dybde svarende til kote -5,0 m DVR90. Projektet skyldes, at et stigende antal fiskefartøjer i dag ikke kan lægge til kaj ud for auktionshallen. Derfor er fiskefartøjerne nødt til at losse et andet sted i havnen, hvorfra fangsten transporteres med landtransport til auktionshallen. Auktionsbassinet og de pågældende kajer skal kunne anløbes af fartøjer mindre end 1.350 tons. Det forventes, at anlægsarbejdet kan udføres med en anlægsperiode på ca. 5 måneder, når alle relevante tilladelser er indhentet. Anlægsperioden er angivet fra medio 2024- ultimo 2024 og forventes at kunne udføres indenfor ca. 5 måneder. Bygherre ønsker senest at opstarte i juni. Anlægsarbejdet tilrettelægges således at ramning af spuns varer ca. 1 måned, uddybningen og opfyldning varer ca. 2 måneder og afsluttende betonarbejder varer ca. 2 måneder.

Ansøger har til sagen oplyst, at på grund af projektets begrænsende omfang, beliggende inderst i havnen, anlægsperiode og afstanden til pågældende Natura 2000-område, at de vurderer at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Projektet ligger i vandområde 225 Nordlige Kattegat, Ålbæk Bugt. Området skal opfylde miljømålet ”god kemisk tilstand”. Den nuværende samlede økologisk tilstand er ”ringe” og den kemiske tilstand er ”ikke-god” som følge af anthracen, cadmium og bly. Det vurderes, at uddybningen af projektområde ikke vil påvirke vandområdeplanerne. Projektet vil ikke forhindre, at målsætningerne i Danmarks Havstrategi II kan opfyldes, jævnfør de 11 deskriptioner.

 

Høring

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Søfartsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Energistyrelsen, Energinet, Erhvervsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Dansk ornitologisk forening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark, Fritidshusejernes Landsforening, Frederikshavn Kommune samt Nordjyllands Kystmuseum.  

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden 09-10-2023 til den 09-11-2023.

Følgende myndigheder har afgivet høringssvar:

Danmarks Naturfredningsforening bemærker, at prøverne af oprenset materialet, samt materialet der skal bortskaffes til deponi, skal som minimum analyseres for kulbrinte. Foreningen bemærker at bortskaffelse til jordmodtager kræver anmeldelse til kommunen.

Nordjyllands Kystmuseum bemærker, at skulle der under arbejdes findes spor af fortidsminder, skal museet kontaktes ifølge Museumslovens § 29h.

Miljøstyrelsen, Hav- og Vandmiljø bemærker, at der mangler en tilstrækkelig begrundelse for vurderingen af, at projektet ikke vil påvirke kystvandområdet Nordlige Kattegat, Ålbæk Bugt. Miljøstyrelsen, Hav og Vandmiljø bemærker yderligere, at der mangler en beregning af den resulterende mængde af næringsstoffer, der frigives i forbindelse med uddybningen. Det bemærkes, at der mangler en redegørelse for, om der vil blive anvendt korrosionsprodukter og om det vil give anledning til frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer til vandområdet. Samt om nedramningen af spuns vil give anledning til overskridelse af miljøkvalitetskravet eller forringelse af miljøtilstanden og hvorfor de i forvejen forekommende koncentrationer fundet af Københavns Havn er repræsentative for Skagen Havn. Der mangler der en vurdering af, om projektet kan indebære påvirkninger af havets økosystemer og miljømål.

Frederikshavn Kommune, Planforhold bemærker, at kommunen er i dialog med bygherre med henblik på at vurdere, hvorvidt projektet udløser behov for udarbejdelse af lokalplan.

Søfartsstyrelsen henviser til vurderingsskemaet for sejladssikkerhed og beder det anvendes ifm. projektet.

Alle høringssvar er videresendt til bygherre. Bygherre har på baggrund af høringssvarene indsendt en opdateret projektbeskrivelse og screening, et opdateret notat vedrørende frigivelse af miljøfremmede stoffer, bygherres bemærkninger til indkommende høringssvar og en opdateret ansøgning inkl. risikovurdering. Notatet beskriver metode og resultater af beregninger af frigivelse af miljøfremmede stoffer under opgravning af ca. 19.000 m3 uddybningsmateriale i Skagen Havn Auktionsbassin. Formålet med risikovurderingen er at vurdere, om de påviste koncentrationer af forurenende stoffer i sediment vil give anledning til en overskridelse af vandkvalitetskriterierne. Risikovurderingen er kun blevet udført for havbundsmaterialet, som tænkes nyttiggjort som opfyld bag spunsvæggen. Materialet med koncentrationer over øvre aktionsniveau bliver deponeret.

Bilag