Afgørelse om at flydebro i Hanstholm Havn ikke er VVM-pligtig og dermed kan lovliggøres

 

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 21-09-2023 fra Hanstholm Havn om lovliggørelse af flydebro i Hanstholm Havn.

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelse for havne1 bilag 2 punkt 10e. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen har efter en screening af projektet afgjort, at projektet ikke har en væsentlig påvirkning på miljøet og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Trafikstyrelsens afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt medfører, at der ikke skal gives en tilladelse efter havnelovens § 2 til udførelse af projektet (LBK nr. 457 af 23/05/2012), da anlægget er beliggende inden for dækkende værker jf. havnelovens §2, stk. 2.

Endelig meddeler Trafikstyrelsen, at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering i forhold til nærtliggende Natura 2000-områder af projektet (se yderligere nedenfor).

Nedenstående bemærkninger fra Miljøstyrelsen lægges til grund for det afsluttende arbejde.

Afgørelsen fritager ikke ansøger fra at søge eventuelle andre godkendelser.

Begrundelse for afgørelsen

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt med kendskab til materiale, oplysninger om projektområdet samt miljømæssige oplysninger. Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan betyde, at projektet må screenes på ny ud fra de nye betingelser.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, lagt vægt på, at projektets omfang ikke har en væsentlig påvirkning på det nærtliggende Natura 2000-område og er i overensstemmelse med planlægningen for berørte målsatte vandforekomster og havstrategien for de berørte havområder.

Projektet er beliggende i vandområde ”Nordlige Kattegat, Skagerrak” med vandområde ID "221”. Miljømålet for vandområdet er ”god økologisk potentiale” og ”god kemisk tilstand”. Den samlede økologiske tilstand er ”god”, mens den kemiske tilstand er ”ikke-god kemisk tilstand”. Den økologiske tilstand for bunddyr og for nationalt specifikke stoffer er ”god”. Kystvandets iltforhold er ”ukendt”. Den kemiske tilstand er vurderet til ”ikke-god kemisk tilstand”. Trafikstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil medføre en påvirkning af den økologiske- og kemiske tilstand, og ej heller være til hinder for målopfyldelse.

Afstanden til nærmeste Natura 2000-område, nr. 24 er Hanstholm Reservatet, Hanstholmknuden, Nors Sø og Vandet. Område nr. 24 er udpeget på baggrund af, at beskytte de store sammenhængende arealer med klitnatur, kalkoverdrev, næringsfattige søer og to kalkrige søer, Nors Sø og Vandet Sø samt er området ynglested for trane og tinksmed.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder, lagt vægt på, at projektet er udført således, at udpegningsgrundlaget og den økologiske funktionalitet ikke påvirkes.

Der er ikke anvendt korrisionsprodukter, overfladebehandling eller andet som kan udgøre en risiko for det omkringliggende vandmiljø.

Retsgrundlag

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012. Styrelsen skal derfor vurdere, om projektet kræver yderligere miljøundersøgelser.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærtliggende Natura 2000-områder samt bilag IV-arter.

Afgørelse om at projektet ikke kræver tilladelse er truffet i henhold til lov om havne jf. § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 af lov om havne.

Afgørelse om VVM-pligt og konsekvensvurdering er truffet i henhold til §§ 7 og 13 i VVM-bekendtgørelse for havne2.

Sagsfremstilling

Hanstholm Havn har den 21. september 2023 ansøgt Trafikstyrelsen om at få lovliggjort et projekt vedrørende etablering af flydebro i Hanstholm Havn bassin 6. Flydebroen består af fire pontoner, der er løftet ned i bassinet ved hjælp af kran. Broen er fastgjort ved brug af ankerblokke og kæder. Flydebroen er etableret til ca. 20 bådpladser til lystbåde og joller. Flydebroen er placeret i bassin 6 i Hanstholm Havn, som er en erhvervshavn beliggende på matrikelnummer 39cl i Thisted Kommune. Flydebroens længde er 75, 15 meter lang og 2,4 meter bred og anvendelsen ændres ikke. Projektet blev udført den 14/8 – 17/8 og skal dermed lovliggøres. Udpegningsgrundlaget påvirkes ikke.

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Søfartsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Energistyrelsen, Energinet, Erhvervsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Dansk ornitologisk forening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark, Fritidshusejernes Landsforening, Thisted Kommune samt Nordjyllands Kystmuseum.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden 22-09-2023 til den 22-10-2023.

Følgende myndigheder har afgivet høringssvar:

Hav og Vandmiljø, Miljøstyrelsen bemærker, at der mangler oplysninger om, hvorvidt der er anvendt materialer, som kan frigive miljøfarlige forurenende stoffer til det omkringliggende vandmiljø i et omfang, som kan lede til overskridelser af gældende miljøkrav. Trafikstyrelsen kan oplyse at bygherre har behandlet høringssvaret og oplyst, at flydebroen består af stål og beton, og at materialerne er produceret med det formål at være i saltvand. Bygherre oplyser også, at flydebroen er fastgjort til havbund ved brug af betonklokke og etableret ved brug af kran fra kajen. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i styrelsens afgørelsen.