Trafikstyrelsen har den 12-12-2023 modtaget det endelige ansøgningsmateriale fra Vejdirekto-ratet om krydsforbedringer på Universitetsboulevarden i Aalborg.

Projektet er omfattet af vejlovens1 bilag 2 punkt 13a. Trafikstyrelsen skal på den baggrund og på baggrund af en høring træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljø-vurdering.

 

Figur 1: Oversigtskort over projektområdet for de fire kryds, samt beskyttede naturtyper ved Universitetsboulevarden i Aalborg.

 

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt og derfor ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM). Styrelsen meddeler, at der følgelig ikke kræves administrativ tilladelse til projektet fra Trafikstyrelsen efter § 17 j, jf. § 17 d, og § 17 a, stk. 2, i vejloven.

Trafikstyrelsen har endvidere vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt. Styrelsen afgør på denne baggrund, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder samt bilag IV-arter efter § 1 c og § 1 a i den tilhørende VVM-bekendtgørelse om statslige vej- og jernbaneprojekter2.

Nedenstående bemærkninger fra Bygningsstyrelsen (Aalborg Universitet), Circle K, Ejerlauget Tornhøjparken og Miljøstyrelsen lægges til grund for det videre arbejde.

Trafikstyrelsen bemærker i sin afgørelse, at Vejdirektoratet har flyttet placeringen af regnvandsbassinet. Placeringen er flyttet til den østlige side af kunstinstallationen ”Stjerne”, således at regnvandsbassinet skjules bag kunstinstallationen hvorved det visuelle indkig til installationen opretholdes. Bygherre bemærker at flytningen af bassinet ikke påvirker miljøet. Projektet er blevet tilpasset, sådan at udkørsel forsat er muligt via den sydlige udkørsel og videre mod vest eller syd i krydset ved Universitetsboulevarden samt at der er fuld udkørselsmulighed fra Tornhøjparken. Projektet er ydermere blevet tilpasset så cykelstiforbindelsen imødekommer forslag fremlagt af Ejerlauget Tornhøjparken.

Afgørelsen fritager ikke bygherre fra at søge eventuelle andre tilladelser.

Vejdirektoratet sender den nødvendige ansøgning om dispensation til Miljøstyrelsen efter artsfredningsbekendtgørelsens § 19.

 

Begrundelse

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt med det nuværende kendskab til evt. miljømæssige konsekvenser. Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan betyde, at projektet må screenes på ny ud fra de nye betingelser. Trafikstyrelsen har i afgørelsen om at projektet ikke er VVM-pligtigt, lagt vægt på, at projektet i sin fysiske udstrækning kan udelukkes at have en påvirkning på miljøet, når projektet udføres i overensstemmelse med det fremsendte materiale.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder samt bilag IV-arter, lagt vægt på, at projektet ikke i øvrigt forventes at have miljømæssige påvirkninger, og derfor heller ikke forventes at påvirke Natura 2000-områder samt bilag IV-arter på baggrund af materiale vedlagt fra Vejdirektoratet og at anlægsaktiviteterne udføres således, at udpegningsgrundlaget og områdets økologiske funktionalitet ikke påvirkes.

I henhold til ansøgningsmaterialet og de beskrevne metoder er det Trafikstyrelsens vurdering, at projektet ikke vil medføre en midlertidig eller permanent forringelse på kvalitetselementernes tilstand, herunder at projektet ikke vil være til hindre for målopfyldelse og ej heller vil medføre en forringelse af vandområders økologiske- og kemiske tilstand. Det vurderes således, at den samlede miljøpåvirkning fra projektet, ikke vil have hverken væsentlige eller varige påvirkninger på eller konsekvenser for miljøet.

 

Sagsfremstilling

Region Nordjylland bygger et nyt Universitetshospital, som er planlagt til at åbne i 2026. Universitetshospitalet forventes at genere en betydeligt større mængde trafik og det er derfor nødvendigt at opgradere kapaciteten på det nærtliggende statslige vejnet; Universitetsboulevarden og Hadsund Landevej.

Det ansøgte projekt om krydsforbedringer på Universitetsboulevarden er en ombygning af tre rundkørsler og et T-kryds til fire signalregulerende firevejskryds:

  1. Universitetsboulevarden/Hadsundvej/Einsteins Boulevard
  2. Universitetsboulevarden/Langagervej/Niels Bohrs Vej
  3. Universitetsboulevarden/Budumvej
  4. Universitetsboulevarden/Selma Lagerløfs Vej

Særligt ved kryds 1 skal eksisterende stiunderføringer forlænges, og ved kryds 3 skal der etableres en ny dobbeltrettede stiunderføring. Yderligere skal der anlægges fire lokale regnvandsbassiner langs Universitetsboulevarden og Toppentuebækkens gennemstrømningskapacitet skal forbedres omkring krydset Universitetsboulevarden/Hadsund Landevej. Projektet forventes udført fra september 2024 til 4. kvartal i 2025.

Vedrørende Natura 2000-områder har ansøger til sagen oplyst, at nærmeste Natura 2000-områder er nr.15 ”Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal” ca. 10 km væk, nr.18 ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø” ca. 11 km væk, nr.218 ”Hammer Bakker” ca. 11 km væk, nr.17 ”Lille vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov” ca. 13 km væk, nr.14 ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord” ca. 20 km væk. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket. Der skal i forbindelse med projektet ikke udføres grundvandssænkning

 

Høring

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Kirkeministeriet, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Energistyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, EjendomDanmark, Dansk Ornitologisk Forening, Fritidshusejernes Landsforening, Landbrugsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Energinet GAS Transmission, Energinet El Transmission, Aalborg Kommune og Aalborg Historiske Museum. Ligeledes har styrelsen forelagt ansøgningen for udpeget berørte parter samt ledningsejere i og nær projektområdet.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden 12-12-2023 til 12-01-2024.

Følgende myndigheder og høringsparter har afgivet høringssvar:

Bygningsstyrelsen, Circle K, Ejerlauget Tornhøjparken og Miljøstyrelsen Arter og Naturbeskyttelse og Hav- og Vandmiljø.

Bygningsstyrelsen (Aalborg Universitet) gør opmærksom på, at områdets særlige karakteristiske landskab og kulturarv skal prioriteres ved placering af regnvandsbassinerne og at regnvandsbassinerne er placeret indenfor et område, der er udpeget som økologisk forbindelse. Bygningsstyrelsen gør opmærksom på, at regnvandsbassinet ved krydsombygning nr. 2 er placeret tæt op ad kulturinstallationen ”Stjerne” og at værkets historiske og kulturelle betydning bør i forbindelse med projektet tages ibetragtning. Endvidere forekommer terrænforholdene i form af en hældning på den forslående placering af regnvandsbassinet uhensigtsmæssigt.

Bygherre vurderer at de fire regnvandsbassiner er fysisk indpasset i landskabet og at de anlægges alle med permanente vandspejl, som vil bidrage til øget biodiversitet i den samlede økologiske forbindelse. Bygherre anerkender bekymringen om placeringen i nærheden af kunstinstallationen og derfor er placeringen flyttet.

Circle K gør opmærksom på, at efter gennemførsel af projektet vil det ikke længere være muligt for trafikken, der kører ud fra den sydlige overkørsel at komme over i venstre svingbane mod øst på Universitetsboulevarden.

Bygherre har, efter dialog med Circle K, tilpasset projektet, sådan at udkørsel fortsat er muligt via den sydlige udkørsel og videre mod vest eller syd i krydset.

Ejerlauget Tornhøjparken gør opmærksom på, at de forventer at blive indkaldt til et besigtigelses-møde af hensyn til gener for beboerne i forbindelse med arbejdet. Derudover forventer Ejerlauget, at bilister fra Tornhøjparken kan svinge til højre så vel som til venstre ved udkørsel, da Budumvej er eneste adgang for biler til Tornhøjparken. I høringssvaret indgår det, at Ejerlauget forventer, at projektet prioriterer forebyggelse af støj og at støjvolden ved Selma Lagerlöfs Vej – Universitetsboulevarden genetableres. Ejerlauget gør opmærksom på, at de 15 egetræer der er plantet ud for kryds 4 forventes flyttet efter aftale. Til slut forslår Ejerlauget at cykelstien i Tornhøjparken nedlægges.

Bygherre oplyser at Ejerlauget kan forvente at blive informeret om projektet sammen med projektets øvrige parter. Vejdirektoratet og Ejerlauget har været i dialogmøde om projektet den 13. februar 2024. Bygherrer har valgt at tilpasse projektet for Budumvej, således at der vil være fuld udkørselsmulighed. Bygherre oplyser at projektet ikke indeholder fysiske elementer, der nedbringer eksisterende trafikstøj, men reetablerer støjafskærmning så eksisterende støjniveau ikke forøges. Projektet indeholder en nedsættelse af hastigheden på Universitetsboulevarden fra 80 km/t til 70 km/t, hvilket isoleret set mindsker trafikstøjen. Bygherre vurderer at de 15 egetræer har en størrelse hvor det vil være muligt at genplacere dem, alternativt erstatte dem. Bygherre reviderer projektet, således at stien føres fra tunnelen under Budumvej frem til krydset med Selma Lagerlöfs Vej, hvor stien kan kobles på stien, der føres igennem støjslusen.

Miljøstyrelsen, Arter og Naturbeskyttelse gør opmærksom på, at der ved flytning af nationalt fredet padder skal ansøges om dispensation efter artsfredningsbekendtgørelsens § 19.

Bygherre oplyser at de fremsender en ansøgning om dispensation efter artsfredningsbekendtgørelsens § 19. vedrørende indfangning og flytning af padder.

Miljøstyrelsen, Hav- og Vandmiljø gør opmærksom på, at der mangler en beskrivelse af hvordan og hvor ofte oprensning af regnvandsbassinerne vil blive foretaget. Der mangler en vurdering af, om oprensningen vil forebygge risiko for udvaskning af opkoncentrerede stoffer og/eller om eventuel manglende eller utilstrækkelig oprensning vil mindske volumen og dermed effekten af bassinerne i et omfang, som kan indebære risiko for udledning af flere miljøfarlige forurenende stoffer og i højere koncentrationer, end vurderingerne i projektbeskrivelsen rummer.

Hav- og Vandmiljø gør opmærksom på, at der mangler en fyldestgørende redegørelse for hvor store mængder miljøfarlige forurenende stoffer der vil blive udledt, hvis projektet bliver gennemført kontra hvis det ikke bliver gennemført. Samt mangler der en redegørelse for og vurdering af hvorvidt udledningen fra regnvandsbassinerne til Toppentuebækken vil give anledning til overskridelser af miljøkvalitetskravene. Hav- og Vandmiljø gør opmærksom på, at der mangler en dybdegående redegørelse for miljøfarlige forurenede stoffer der findes i vejvandet som følge af anvendelse af de pågældende stoffer på omkringliggende arealer. Ligeledes bemærkes det at vurderingen af koncentrationerne af kobber og zink i vejvand er misvisende, i forhold til at det også vurderes, at vandet skal fortyndes adskillige faktorer, før koncentrationerne kan overholde miljøkvalitetskravene, bør den sidste sætning slettes. Hvis fraktionen af organisk carbon (fOC) ikke kendes, skal det at tages af fOC = 5% og denne begrundelse skal forelægge, før det kan vurderes, om vurderingen er foretaget på det korrekte grundlag. Til slut mangler der en vurdering af påvirkningen af biota.

Bygherre oplyser, at regnvandsbassinerne tilses regelmæssigt og oprenses for sediment så tilstrækkeligt vådvolumen opretholdes, så den nødvendige tilbageholdelse og rensning af vejvandet sikres. Sedimentet føres direkte til godkendte modtagere.

Det oplyses, at vejafvanding fra de nye vejkryds håndteres ved etablering af et vejafvandingssystem i hvert enkelt kryds, som ledes via decentrale våde regnvandsbassiner med droslede udløb til Toppentuebækken. Afvandingen af strækningerne mellem krydsende afvandes på samme måde som i dag med diffus udledning til græsrabatten. Der håndteres udelukkende vand fra vejanlægget og det er i nærområdet til vejprojektet vurderet på mulige øvrige forureningskilder, at der ikke forekommer øvrige forureningsbidrag til vejvandet. Bygherre oplyser, at projektet ikke medfører en udledning, der giver anledning til en målbar overskridelse og udledningen vil ikke påvirke opfyldelsen af miljøkvalitetskravet.

Alle høringssvar er videresendt til bygherre og flere høringssvar har givet anledning til mindre justeringer i projektet.

 

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i henhold til § 17 m i vejloven, jf. § 8 i tilhørende VVM-bekendtgørelse2.

 

Klagevejledning

Trafikstyrelsens afgørelser truffet i henhold til vejlovens1 kapitel 2a, herunder § 17 j, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed, jævnfør lovens § 132, stk. 6, og § 35 i Trafikstyrelsens delegationsbekendtgørelse3.

Såfremt Trafikstyrelsens afgørelser efter lov om offentlige1 veje, kap. 2 a, ønskes efterprøvet ved domstolene, skal søgsmål til prøvelse være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt adressaten eller offentliggjort, jf. lovens § 132, stk. 8.

 

Med venlig hilsen

 

Nina Teilmann

Fuldmægtig, Trafikstyrelsen

 

Kopi til: Høringsparter
Bilag: Vejdirektoratets behandling af høringssvar

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon +45 7221 8800
info@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk

 

Dato: 21-03-2024
Sagsnr.: 2023-160187
Dokumentnr.: 2455723
Sagsbehandler: NTEI