Trafikstyrelsen har den 25-01-2024 modtaget det endelige ansøgningsmateriale fra Vejdirektoratet om etablering af en støjskærm ved M14, Lyngby.

Projektet er omfattet af vejlovens1 bilag 2 punkt 13a. Trafikstyrelsen skal på den baggrund og på baggrund af en høring træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

 Figur 1: Oversigtskort over projektområdet for støjskærmen og arbejdsarealerne ved Lyngby

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt og derfor ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM). Styrelsen meddeler, at der følgelig ikke kræves administrativ tilladelse til projektet fra Trafikstyrelsen efter § 17 j, jf. § 17 d, og § 17 a, stk. 2, i vejloven.

Trafikstyrelsen har endvidere vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder. Styrelsen afgør på denne baggrund, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder samt bilag IV-arter efter § 1 c og § 1 a i den tilhørende VVM-bekendtgørelse om statslige vej- og jernbaneprojekter2.

Afgørelsen fritager ikke bygherre fra at søge eventuelle andre tilladelser.

Begrundelse

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt med det nuværende kendskab til evt. miljømæssige konsekvenser. Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan betyde, at projektet må screenes på ny ud fra de nye betingelser. Trafikstyrelsen har i afgørelsen om at projektet ikke er VVM-pligtigt, lagt vægt på, at projektet i sin fysiske udstrækning kan udelukkes at have en påvirkning på miljøet, når projektet udføres i overensstemmelse med det fremsendte materiale.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder samt bilag IV-arter, lagt vægt på, at projektet ikke i øvrigt forventes at have miljømæssige påvirkninger, og derfor heller ikke forventes at påvirke Natura 2000-områder samt bilag IV-arter på baggrund af materiale vedlagt fra Vejdirektoratet. Endvidere udføres anlægsaktiviteterne således, at udpegningsgrundlaget og områdets økologiske funktionalitet ikke påvirkes.

Trafikstyrelsen bemærker i sin afgørelse, at Vejdirektoratet har oplyst, at etableringen af støjskærmen ikke udgør en yderligere barriere for flagermus i forbindelse med krydsningen af motorvejen, da den eksisterende motorvej allerede i dag er en barriere for flagermus. Der vil ligeledes ikke være aktivitet tæt ved flagermusegnede træer. Natarbejdet vil blive begrænset mest muligt af hensyn til flagermus.

I henhold til ansøgningsmaterialet og de beskrevne metoder er det Trafikstyrelsens vurdering, at projektet ikke vil medføre en midlertidig eller permanent forringelse på kvalitetselementernes tilstand jf. vandområdeplanerne, herunder at projektet ikke vil være til hindre for målopfyldelse og ej heller vil medføre en forringelse af vandområders økologiske- og kemiske tilstand.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter etablering af en støjskærm langs motorvejen M14 ved Lyngby, som er beliggende nord-syd gående langs motorvejen fra broen over Mølleåen i nord til Vejporten i syd. Støjskærmen er seks meter høj i østsiden af motorvejen, og der etableres ligeledes en fire me-ter høj støjskærm i midten af motorvejen. Projektet er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kom-mune. Projektet forventes påbegyndt 01-08-2024 og forventes afsluttet 01-12-2024.
Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave, som udgøres af habitatområde nr. 191 Nedre Mølleådal og nr. 251 Jægersborg Dyrehave, beliggende 15-65 meter fra projektområdet.

Høring

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Kirkeministeriet, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Energistyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, EjendomDanmark, Dansk Ornitologisk Forening, Fritidshusejernes Landsforening, Landbrugsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Energinet GAS Transmission, Energinet El Transmission, Lyngby-Taarbæk Kommune og Kroppedal Museum.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden 12-12-2023 til 12-01-2024.

Følgende myndigheder og høringsparter har afgivet høringssvar: Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, Arter og Naturbeskyttelse samt Miljøstyrelsen, Åben Land, Landskab og Skov.

Naturstyrelsen bekræfter, at det vil øge Naturstyrelsens naturarealers rekreative værdi, hvis der opsættes støjskærme.

Miljøstyrelsens enhed Arter og Naturbeskyttelse, bemærker, at der bør foretages en vurdering af den potentielle ledelinje for flagermus på tværs af motorvejen i den nordlige del af projektområdet, langs Natura 2000-områdets grænse. Endvidere skal der redegøres for, om ledelinjen afskæres ved projektet, samt hvordan eventuelle negative påvirkninger kan undgås. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at der bør redegøres for, hvorvidt natarbejde kan påvirke flagermus væsentligt.

Bygherre bemærker, at broen over Mølleåen har en højde, som vurderes at gøre det mest attraktivt for flagermus at flyve under broen langs med åen, fremfor at forlade de landskabelige strukturer og krydse over motorvejen. Dermed udgør den eksisterende motorvej i dag en barriere for flagermus. Bygherre gør ligeledes opmærksom på, at projektansøgningen beskriver, at lyskeglerne i arbejdsområderne vil være nedadrettede, og ikke pege direkte mod træerne. Desuden vil der ikke være aktivitet tæt ved flagermusegnede træer. Natarbejdet vil blive begrænset mest muligt, det er alene i perioder med natarbejde at, der anvendes belysning af projektområdet. Det forventes, at der vil være ca. 30 dages arbejdsaktivitet aften/nat.

Miljøstyrelsens enhed Åben Land, Landskab og Skov, bemærker, at der bør være fokus på hvordan nye elementer, udformes og placeres, så de kan bidrage til den landskabelige oplevelse. Det anbefales derfor, at den fremtidige seks meter høje støjskærm i den østlige side af motorvejen udføres i et gennemsigtigt materiale.

Bygherre bemærker, at der er gennemført supplerende støjberegninger der viser, at såfremt der etableres den nordlige støjskærm med transparens, forøges støjbelastningen på ejendommene beliggende vest for motorvejen, set i forhold til at etablere en støjskærm med absorberende kerne. På baggrund af dette fastholdes det, at den nordlige del af støjskærmen etableres som absorberende uden transparente elementer. Skærmen vil kunne tilpasses i forhold til farve og beplantninger for bedre tilpasning i landskabet.

Trafikstyrelsen har delt Miljøstyrelsens anbefalinger om den landskabelige oplevelse med bygherre, men konstaterer at det ikke umiddelbart er foreneligt med projektets formål, samt at det ikke vurderes at være relevant i for forhold til nærværende afgørelse om VVM-pligt. Trafikstyrelsen ligger til grund, at etableringen af støjskærmen ikke udgør en yderligere barriere for flagermus i forbindelse med krydsningen af motorvejen. Der vil ligeledes ikke være aktivitet tæt ved flagermusegnede træer. Natarbejdet vil blive begrænset mest muligt af hensyn til flagermus.

Alle høringssvar er videresendt til bygherre.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i henhold til § 17 m i vej-loven, jf. § 8 i tilhørende VVM-bekendtgørelse2.

Klagevejledning

Trafikstyrelsens afgørelser truffet i henhold til vejlovens1 kapitel 2a, herunder § 17 j, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed, jævnfør lovens § 132, stk. 6, og § 35 i Trafikstyrelsens delegationsbekendtgørelse3.

Såfremt Trafikstyrelsens afgørelser efter lov om offentlige veje1, kap. 2 a, ønskes efterprøvet ved domstolene, skal søgsmål til prøvelse være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt adressaten eller offentliggjort, jf. lovens § 132, stk. 8.

 

Med venlig hilsen

Nina Teilmann

Fuldmægtig, Trafikstyrelsen