Trafikstyrelsen har den 30-01-2024 modtaget oplyst ansøgning fra Thorsminde Havn om etablering af servicekaj.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor erhvervshavnes dækkende værker, jf. § 2 i Havneloven1. Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelse for havne2 bilag 2 punkt 10e. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af VVM-pligt.

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt og derfor ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Trafikstyrelsens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport medfører, at der ikke skal gives en tilladelse efter havnelovens1 § 2 til udførelse af projektet. Endelig meddeler Trafikstyrelsen, at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering i forhold til nærtliggende Natura 2000-områder af projektet.

Anlægsarbejdet skal udføres i perioden 1. april 2024 – 31. august 2024 og i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet.

Afgørelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.

Afgørelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet.

Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Søfartsstyrelsen og Geodatastyrelsen underrettes herom med angivelse af anlæggets endelige position.

Hvis der under anlægsarbejdet afdækkes kulturhistoriske fund, skal arbejdet straks indstilles.

Begrundelse for afgørelsen

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt med det nuværende kendskab til evt. miljømæssige konsekvenser. Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan betyde, at projektet må screenes på ny ud fra de nye betingelser.

I det vedlagte ansøgningsmateriale har rådgiver på vegne af bygherre anvendt fagtermer fra miljøkonsekvensvurderingsprocessen så som ”ubetydelig/lille/væsentlig påvirkning” i vurderinger vedrørende projektets påvirkning på en række miljøfaktorer. Trafikstyrelsen har i sin afgørelse lagt vægt på de reelle redegørelser for anlægsarbejdets omfang og på baggrund af dette vurderet, at en påvirkning kan udelukkes.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, lagt vægt på, at udvidelsen af det eksisterende anlæg ikke vil ændre på havnens funktion.

Trafikstyrelsen har vurderet, at projektet ikke vil være til hinder for vandområdets målopfyldelse eller medføre forringelse af vandområdets økologiske- og kemiske tilstand. Ligeledes har styrelsen vurderet, at projektet hverken vil medføre midlertidig eller permanent forringelse på kvalitetselementers tilstand.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder lagt vægt på, at anlægsarbejdet tilrettelægges således at projektet ikke medfører aktiviteter, der kan skade arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget, at der ikke sker en mindskning i arters naturlige udbredelsesområde og at arealet for det naturlige udbredelsesområde for arter er stabilt. Dermed sikres en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper. Trafikstyrelsen har vurderet, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter angivet på artsfredningsbekendtgørelsens bilag 13 og habitatdirektivets bilag IV4 kan opretholdes. Styrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at yngle- og rasteområder opretholdes på samme niveau som hidtil, så bestandens bevaringsstatus sikres og områdets økologiske funktionalitet for arten opretholdes.

Retsgrundlag

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor erhvervshavnes dækkende værker, jf. § 2 i Havneloven1.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærtliggende Natura 2000-områder samt bilag IV-arter. Afgørelse om at projektet ikke kræver tilladelse er truffet i henhold til § 2, stk. 2 i Havneloven1.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes Natura 2000-konsekvensvurdering af projektet er truffet jf. § 13 & 17 i VVM-bekendtgørelse for havne5.

Sagsfremstilling

Thorsminde havn har ansøgt om at etablere en servicekaj i den sydligste del af havnebassinet ”Vesthavn” for at kunne servicere mindre fartøjer til Havvindmøllefarmen Thor. Projektets pla-cering kan ses på figur 1.

 

Figur 1:Oversigtskort over Thorsminde havn. Projektområdet er markeret med rød

Servicekajen etableres i tracéet af eksisterende stenkastning og slæbested, der ikke længere anvendes. Kajen etableres med en samlet længde på 120 meter inkl. 20 meter fløjspuns i overgangen mellem land og vand, se figur 2. Eksisterende sten i skråningen opgraves og køres til depot. De eksisterende slæbesteder nedbrydes, hvis muligt knuses beton, hvorefter det indbygges i baglandet. Kajvæggen opbygges i stålspuns og forankres til ankervæg i bagland. Kajvæggen afsluttes med en betonhammer. Supplerende sand til indbygning bag nye anlæg er rene friktionsmaterialer fra grusgrav. Stålspunsen til lejet og fløjvæg installeres med ramme-maskine fra land.

Anlægsarbejderne forventes at have en varighed på ca. 3 måneder, hvoraf rammearbejder har en forventet varighed på 3-4 uger.

Figur 2: Kort over anlægsprojekt

Natura 2000-områder

Projektområdet er beliggende mellem to Natura 2000-områder.

Afstanden til Natura 2000-område nr. 65 ”Nissum Fjord” er 75 meter i fugleflugt mod øst og nr. 220 ”Sandbakker ud for Thorsminde” er 1,8 km i fugleflugt mod vest.

Natura 2000-område nr. 65 ”Nissum Fjord” udgøres af habitatområde nr. 58 og fuglebeskyttelsesområde nr. 38 og er specielt udpeget som lavvandet brakvandslagune med henblik at beskytte en lang række naturtyper og arter hørende hertil. Nærmest projektområdet er to arealer udpeget med den terrestriske naturtype ”Havtornklit” og den marine naturtype ”Lagune” samt levesteder for ynglefuglene Klyde, Alm. Ryle og Brushane.

Natura 2000-område nr. 220 er specielt udpeget for at beskytte den marine naturtype sandbanke og stenrev. Der er ingen arter på udpegningsgrundlaget.

Anlægsarbejdet er tilrettelagt således, at der forhindres en udbredelse af støj fra spunsning til områder, hvor der er sandsynliggjort forekomst af arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 65. Bygherre har i en væsentlighedsvurdering af projektet ligeledes vurderet at projektet ikke påvirker området under hensyntagen til områdets udpegningsgrundlag og bevaringsmålsætninger.

Det er Trafikstyrelsens vurdering, at der ikke vil ske en påvirkning på Natura 2000-områdernes udbredelse eller arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget eller andre Natura 2000-områ-der i øvrigt. Styrelse har lagt vægt på, at der ved gennemførsel af projektet kan opretholdes gunstig bevaringsstatus for Natura 2000-områderne og at en væsentlig påvirkning kan udelukkes.

Bilag IV-arter

Trafikstyrelsen har eftersøgt fremkomsten af bilag IV-arter i og omkring projektområdet i relevante databaser6. Trafikstyrelsen har fundet, at der er et fund af odder i 2023 ca. 650 meter fra projektområdet i den nordlige del af havnen ved slusen, og at der i 2014 og 2018 er registeret fund af marsvin ca. 700 meter fra projektområdet lige ved indløbet til havnen og ved slusen.

Jf. forvaltningsplan for oddere7 lever arten i tilknytning til vådområder, både i salt- og ferskvand. Søer, vandløb og moser er især velegnede for odderen. Odderen har høje krav til sine levesteder og en lav tolerance over for menneskelig forstyrrelse. Trafikstyrelsen vurderer, at odderen anvender den nordlige del af havnen for at få adgang til Nissum Fjord og ikke den sydligste del af havnen, hvor projektet er beliggende. Styrelsen har i sin vurdering lagt særligt vægt på, at aktivitet og menneskelig forstyrrelse i forbindelse med drift af inderhavnen, gør området uegnet som yngle- og rasteområde. Bygherre har i sin ansøgning beskrevet, at der anvendes, sælskræmmer eller soft-start procedure ved ramning.

Trafikstyrelsen vurderer, at områdets økologiske funktionalitet for arterne ikke påvirkes ved gennemførsel af projektet. Styrelsen har lagt vægt på, at projektet ikke påvirker yngle- og rasteområder for odder og marsvin og at projektet er placeret og tilrettelagt, således at der ikke beskadiges eller ødelægges yngle- eller rasteområder i de naturlige udbredelsesområder for arterne og at projektet ikke medfører forstyrrelse med skadelig virkning for arterne eller bestandene, og at der ikke sker en forsætlig indfangning eller drab.

Trafikstyrelsen har vurderet, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter angivet på arts-fredningsbekendtgørelsens bilag 18 og habitatdirektivets bilag IV9 kan opretholdes. Styrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at inderhavnen er uegnet som yngle- og rasteområde grundet eksisterende aktiviteter og drift af havnen og at omkringliggende yngle- og rasteområder opretholdes på samme niveau som hidtil, så bestandenes bevaringsstatus sikres og at de omkringliggende områdernes økologiske funktionalitet for arterne opretholdes.

Vandrammedirektivet

Projektområdet er beliggende ved vandområde ”Vesterhavet nord”, med vandområde ID: ”133”. Vandområdet er udpeget med miljømålsætningen ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand". Vandområdets samlede økologiske- og kemiske tilstand er vurderet til ”moderat økologisk tilstand” og ”ikke-god kemisk tilstand”.

For de enkelte parametre er tilstanden vurderet som følgende; Fytoplankton: moderat økologisk tilstand, Rodfæstede bundplanter: Ikke anvendelig, Bunddyr: god økologisk tilstand, Iltforhold: Ikke anvendelig, Vandets klarhed: Ikke anvendelig, Nationalt specifikke stoffer: god økologisk tilstand.

Ligeledes er projektområdet beliggende nær vandområde ”Nissum fjord” med vandområde ID: 129. Områderne er fysisk adskilt af en sluse.

I henhold til det vedlagte ansøgningsmateriale, supplerende oplysninger af høringssvar og de beskrevne metoder er det Trafikstyrelsens vurdering, at projektet ikke vil medføre en midlertidig eller permanent forringelse af kvalitetselementernes tilstand, at projektet ikke vil medføre en forringelse af vandområdernes økologiske- og kemiske tilstand og slutteligt, at projektet ikke vil hindre målopfyldelse i vandområderne.

Det er ligeledes Trafikstyrelsens vurdering på baggrund af redegørelsen i notatet ”vurdering af miljøpåvirkninger af havets økosystemer” at projektet ikke vil medføre en forringelse af de 11 deskriptorer i havstrategidirektivet havmiljøets miljøtilstand i henhold til havstrategiloven10.

Høring

Projektområdet er i havplanen udlagt til zone til beskyttelsesforanstaltninger for luftfart. Tilladelse m.v. til eller planer for andre formål kan kun meddeles eller vedtages efter samråd med transportministeren. Transportministeren har ikke haft bemærkninger til projektet.

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Søfartsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Planstyrelsen, Geodatastyrelsen, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Holstebro Kommune, By & Havn, Vestforsyning, Energinet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Mosegaardmuseum.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden 14.februar 2024 til den 20.marts 2024.

Følgende høringsparter har afgivet høringssvar: Forsvarets ejendomsstyrelse, Holstebro Kommune og Miljøstyrelsen. Alle høringssvar er videresendt til bygherres rådgiver Rambøll. Rambøll har den 4. april fremsendt deres bemærkninger til høringssvarene.

Forsvarets ejendomsstyrelse: Ingen bemærkninger.

Holstebro Kommune: ”Der er kort afstand fra projektområdet til EF-habitatområde nr. 58, Nissum Fjord og EF fuglebeskyttelsesområde nr. 38, Nissum Fjord. Vurderingen af konsekvenserne på Natura 2000-området er mangelfuld i materialet. Der tænkes her især på konsekvenserne af nedramning af spuns i fuglenes yngletid”.

Bygherres svar: Bygherre specificerer, at spuns installeres ved vibrering, som er en væsentlig mindre støjende aktivitet end nedramning med rammehoved. Hertil udføres arbejderne i et industriområde med en befærdet hovedtrafikåre (Vesterhavsgade) imellem arbejdsområde og EF-habitatområder (F38). Vesterhavsgade ligger 8- 10m fra grænsen af EF-habitatområdet og vurderes at belaste randen af EF-habitatområde med 85-90dB fra trafikstøj, bygherre henviser i svaret til undersøgelser udarbejdet i forbindelse med lignende anlægsprojekter. Det har ikke været muligt at finde en kilde på støjniveau for vibrering af spuns, men støjniveauet er væsentligt lavere end ved nedramning. Forudsættes støjniveauet fra vibrering konservativt til 115-120dB, belastes randen af EF-habitatområde med maksimalt 70-75 dB (i en afstand på 80m). Vibrering af spunsvæg foranlediger derfor et væsentligt lavere støjniveau end trafikstø-jen fra Vesterhavsgade. Hertil kommer der et ukendt støjbidrag fra almindelige havneaktivite-ter i Thorsminde Havn.

På den baggrund vurderes støjen fra anlægsarbejderne ikke at forringe forholdene for ynglefugle i Fuglebeskyttelsesområde F38.

Miljøstyrelsen: Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at klapning eller nyttiggørelse til havs eller på land skal ansøges. Bygherre understreger, at der ikke skal uddybes eller opfyldes i havne-bassinet i forbindelse med projektet.

Miljøstyrelsen påpeger, at projektet ligger i kystvandområde nr. 133 Vesterhavet nord. Byg-herre henviser til ansøgningsmaterialet hvori det også fremgår.

Miljøstyrelsen efterspørger en redegørelse for om der anvendes korrosionsprodukter. Bygherre oplyser hertil, at der ikke anvendes katodisk beskyttelse.

Miljøstyrelsen efterspørger en vurdering af projektets påvirkning på udpegede grundvandsfore-komster i vandområdet. Bygherre redegør at projektet er beliggende i et område med både terrænnære og dybe grundvandsforekomster, projektet ligger dog direkte i vandlinjen til havnebassinet, hvor der ikke er terrænnære grundvandsforekomster, da vandet i havnebassinet er saltvand og uegnet til drikkevand. Projektet er terrænnært, og vil ikke forringe eventuelle dybe grundvandsforekomster i området.

Miljøstyrelsen bemærker yderligere: ”Som det fremgår af bilag 3, kan der i forbindelse med opgravning af eksisterende dækværker ske en spredning af sediment, der kan medføre frigivelse af næringsstoffer og forringelse af lysforholdene. Dette kan potentielt have en negativ påvirkning på tilstanden for kvalitetselementerne fytoplankton og bundfauna i de berørte kyst-vandområder. Med udgangspunkt i planen for anlægsaktiviteterne, herunder ”hvornår”, ” hvor meget” og ”hvor længe” skal der foretages en vurdering af, om spredning af sediment vil med-føre en påvirkning i en sådan grad, at der er risiko for tilstandsforringelse eller hindring af målopfyldelse for kvalitetselementerne fytoplankton og bundfauna i de berørte kystvandområder. Der mangler en dækkende beskrivelse af planen for anlægsaktiviteterne, herunder om der planlægges for anvendelse af siltgardiner, som kan reducere spredning af sediment.”

”Det fremgår, at ” Det vurderes, at sedimentspild og den efterfølgende spredning af suspenderet sediment vil være meget begrænset og ikke vil at forårsage væsentlige påvirkninger på det marine miljø.” Grundlaget for denne vurdering er ikke tydeligt præsenteret, jf. ovenstående bemærkning omkring manglende beskrivelse af anlægsaktiviteterne. Herunder mangler der en redegørelse for hvor længe, i hvor stort et areal og i hvor høje koncentrationer, der vil forekomme suspenderet sediment i vandsøjlen, samt hvilke miljøfarlige forurenende stoffer der kan forventes at forekomme, og i hvilke koncentrationer. Derudover er det ikke tydeligt, hvorvidt denne vurdering også dækker påvirkning med miljøfarlige forurenende stoffer i matricen biota, og på hvilket grundlag denne vurdering er foretaget. Disse oplysninger skal foreligge, før det kan vurderes, om projektet vil være i overensstemmelse med indsatsbekendtgørelsens § 8."

Bygherres svar: Grundet projektets beliggenhed i den sydligste ende af havnebassinet Vest-havn i Thorsminde Havn (beliggende i vandområde 133), hvor der er begrænset til ingen naturlige strømninger, vil eventuelle sedimenter fra opgravning kun sprede sig lokalt ved projektområdet og lægge sig i den sydligste ende af havnebassinet Vesthavn. Det forventes at op-gravningsarbejderne vil pågå i 5-8 arbejdsdage. Der skal opgraves 2.500-3.000 m3 stenkastning foran ny spunsvæg. Eventuelle tabte materialer fra opgravningen vil overvejende bestå af stenmaterialer fra stenkastningen, da finere materialer i baglandet, herunder sand, ler, silt mv. er indkapslet bag den nyetablerede spunsvæg. Generelt skønnes mængden og spredningen af materialer, at være væsentligt mindre end den daglig sedimenttransport som er forårsaget af skibsskruer i havnebassinet. På den baggrund giver arbejderne ingen forringelse af tilstanden for kvalitetselementerne fytoplankton og bundfauna i de berørte kystvandområder udenfor havnebassinet.

Det opgravede materiale er natursten fra stenkastningen, jf. fremsendte tegningsmateriale, som ikke indeholder fosfor, kvælstof eller prioriterede stoffer, herunder BDE, sum (CAS 32-04-2), Octylphenoler (CAS 140-66-9) og Kviksølv (CAS 7439-97-6), der giver anledning til manglede opfyldelse af målet for økologisk eller kemisk tilstand, da porøsitet i stenkastninger er så stor, at der ikke vil ophobe sig giftige stoffer. Tabte materiale i forbindelse med fjernelse af stenkastingen, vil synke til bunds øjeblikkeligt eller ligge sig i havnebassinet Vesthavn nær projektområdet, da der ikke er strømninger i havnen der kan drive materialet ud over et større område og sprede sig til nærtliggende kystvande udenfor havnens dækkende værker.

Trafikstyrelsen noterer sig bygherres besvarelse og vurderer at der er tilstrækkeligt grundlag for at træffe afgørelse i sagen.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Klagevejledning

Afgørelser truffet i henhold til havneloven og bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne kan ikke påklages til Transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 29 i Trafikstyrelsens delegationsbekendtgørelse.

 

Med venlig hilsen

Louise Marie Volfing Jacobsen

Fuldmægtig | VVM & Havne
Trafikstyrelsen