Trafikstyrelsen har den 26-02-2024 dato modtaget ansøgning fra GoBoat ApS og Danica Ejendomme om at etablere et flydende anlæg der giver mulighed for at udøve sejlads med 10 elektriske både.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i Metroloven1.

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelse for havne2 bilag 2 punkt 10e. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af VVM-pligt.

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen meddeler hermed tilladelse til etablering af flydende anlæg i Københavns Havn.

Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt og derfor ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Endelig meddeler Trafikstyrelsen, at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering i forhold til nærtliggende Natura 2000-områder af projektet.

Tilladelse gives på følgende vilkår

 1. Anlægsarbejdet forventes at udføres i perioden april 2024 – juni 2024 og i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet.
 2. Anlægget skal fjernes for ejers for egen regning og inden for en rimelig frist, hvis statens interesser gør dette nødvendigt.
 3. Støj fra bygge- og anlægsaktiviteter, der gennemføres på søterritoriet, skal overholde de krav, der er fastsat af Københavns Kommune i ”Bygge- og anlægsforskrift i København, 2024”.
 4. Indehaveren af tilladelsen er forpligtet til at vedligeholde anlægget i god forsvarlig stand.
 5. Projektet må ikke ændres væsentligt uden Trafikstyrelsens godkendelse.
 6. Tilladelsen må ikke uden forudgående tilladelse fra Trafikstyrelsen overdrages til andre.
 7. Anlægget eller dele heraf kan af Trafikstyrelsen kræves fjernet for ejers regning, såfremt:
  1. Anlægget ikke vedligeholdes, eller det ødelægges
  2. Anlægget ikke længere anvendes efter projektbeskrivelsen
  3. Vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes
   I forbindelse med en evt. fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand så tæt
   som muligt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering.
 8. Såfremt anlægget ikke måtte blive fuldført, påhviler det tilladelsens indehaver at udføre de nødvendige foranstaltninger, herunder at fjerne anlægget eller dele af dette til sikring af, at anlægget ikke er til unødig ulempe for berørte interessenter.
  Efter en sådan fjernelse skal Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen underrettes med dokumentation for, at den påbudte tilstand er etableret.
 9. En meddelt tilladelse kan fortabes, såfremt nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.
 10. Tilladelsen bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, indenfor 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

 

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet.

Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Søfartsstyrelsen og Geodatastyrelsen underrettes herom med angivelse af anlæggets endelige position.

Hvis der under anlægsarbejdet afdækkes kulturhistoriske fund, skal arbejdet straks indstilles, og der skal rettes henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen, jf. museumsloven § 28 og § 29 h.

Begrundelse for afgørelsen

Trafikstyrelsen har ved afgørelsen om at give tilladelse til projektet lagt vægt på, at anlægget understøtter anvendelsen af havnen til havneformål, samt at havnemyndigheden har vurderet, at projekt praktisk og sikkerhedsmæssigt kan indpasset i forhold til den øvrige anvendelse af det omkringliggende vandareal.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, lagt vægt på, at en væsentlig miljøpåvirkning kan udelukkes.

Trafikstyrelsen har vurderet, at projektet ikke vil være til hinder for vandområdets målopfyldelse eller medføre forringelse af vandområdets økologiske- og kemiske tilstand. Ligeledes har styrelsen vurderet at projektet hverken vil medføre midlertidig eller permanent forringelse på kvalitetselementers tilstand.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder lagt vægt på, at der kan opretholdes gunstig bevaringsstatus og at en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området kan udelukkes.

Trafikstyrelsen har vurderet, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter angivet på artsfredningsbekendtgørelsens bilag 13 og habitatdirektivets bilag IV4 kan opretholdes. Styrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at yngle- og rasteområder opretholdes på samme niveau som hidtil så at bestandenes bevaringsstatus sikres og områdets økologiske funktionalitet for arterne opretholdes.

Retsgrundlag

Tilladelse er meddelt i henhold til § 24 i lov nr. 551 af 06/06/2007 om Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn I/S med senere ændringer.

Trafikstyrelsen er myndighed for udvidelse, uddybning og opfyldning samt etablering af faste anlæg på søterritoriet i Københavns Havn, jf. § 24, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S. Styrelsen skal således give tilladelse til disse projekter og vurdere, om der skal være yderligere miljøundersøgelser i forbindelse med projektet.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes Natura 2000-konsekvensvurdering af projektet er truffet jf. § 13 i VVM-bekendtgørelse for havne5

Sagsfremstilling

GoBoat har i samarbejde med Danica Ejendomme har anmodet om, at etablere et anlæg, der giver mulighed for at sejle med 10 elektriske både med placering som angivet på figur 1. Det flydende anlæg er produceret af SF Pontona. Anlægget produceres på land og sænkes herefter i vandet på den ønskede lokation hvorved den forankres.

Det flydende anlæg bliver i alt ca. 9 meter bredt og 24 meter langt. Anlægget placeres ca. 3 meter fra kajen hvorfra der placeres en gangbro fra kaj til anlægget der er ca. 4 meter lang.

Bygherre har vedlagt udtalelse fra Københavns Kommune, der fastslår at anlægget er i overensstemmelse med lokalplanen.

Den ønskede anlægsperiode er primo-medio 2024.

Efter anlæg af det flydende anlæg vil der være 38 meter til den eksisterende bådebro på den nordlige side af Fordgraven og 22 meter til den nærmeste husbåd.

Figur 1: Oversigtskort med indtegning af dimensioner for anlæg, placeringen er omtrentlig.

Natura 2000-områder

Afstanden til Natura 2000-område nr. nr. 143 (Vestamager og havet syd for) er 363 meter.

Natura 2000-område nr. 143 ”Vestamager og havet syd for” udgøres af habitatområde H127 og fuglebeskyttelsesområde F111 og er specielt udpeget for at beskytte de marine naturtyper sandbanke, lagune og bugt, samt på land naturtyperne strandeng og grå/grøn klit, samt levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som troldand, skarv, bramgås og lille skallesluger.

I nærheden af projektområdet, er der registeret følgende arter som også fremgår af udpegningsgrundlaget; knopsvane, troldand og lille skallesluger.

Bygherre har vurderet, at projektet ikke påvirker arterne eller det nærliggende Natura 2000- område og at projektet kan gennemføres under hensyntagen til områdets udpegningsgrundlag og bevaringsmålsætninger.

Det er Trafikstyrelsens vurdering, at der ikke vil ske en påvirkning på Natura 2000-områdets udbredelse, arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget eller andre Natura 2000-områder i øvrigt. Styrelsen har lagt vægt på, at der ved gennemførsel af projektet kan opretholdes gunstig bevaringsstatus for Natura 2000-området og at en påvirkning kan udelukkes.

Bilag IV-arter

Trafikstyrelsen har eftersøgt fremkomsten af bilag IV-arter i og omkring projektområdet i relevante databaser67. Trafikstyrelsen har fundet at der ikke er registeret fund af bilag IV-arter i Fordgraven eller den omkringliggende Teglværkshavn. Nærmeste fund af bilag IV-arter er gjort på sydhavnstippen, her er der tale om registrering af vandflagermus, brunflagermus og sydflagermus ca. 1,4 km fra projektområdet.

Trafikstyrelsen vurderer, at Teglværkshavnens økologiske funktionalitet for arterne ikke påvirkes ved gennemførsel af projektet. Styrelsen har lagt vægt på at projektet ikke påvirker yngleog rasteområder for arterne. Projektet er tilrettelagt således at der ikke beskadiges eller ødelægges yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for arterne. Projektet medfører ikke forstyrrelse med skadelig virkning for arterne, og der sker ikke en forsætlig indfangning eller drab af individer.

Trafikstyrelsen har vurderet, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter angivet på artsfredningsbekendtgørelsens bilag 18 og habitatdirektivets bilag IV9 kan opretholdes. Styrelsen har i sin vurdering lagt vægt på at yngle- og rasteområder opretholdes på samme niveau som hidtil så at arternes bevaringsstatus sikres og områdets økologiske funktionalitet for arten opretholdes.

Vandrammedirektivet

Projektområdet er beliggende ved vandområde ”Nordlige Øresund”, med vandområde ID: ”6”. Vandområdet er udpeget med miljømålsætningen ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand". Vandområdets samlede økologiske- og kemiske tilstand er vurderet til ”moderat økologisk tilstand” og ”ikke-god kemisk tilstand”.

For de enkelte parametre er tilstanden vurderet som følgende; Fytoplankton: god økologisk tilstand; Rodfæstede bundplanter: god økologisk tilstand; Bunddyr: moderat økologisk tilstand; Iltforhold: Ikke anvendelig; Vandets klarhed: Ikke anvendelig; Nationalt specifikke stoffer: ikke god økologisk tilstand/potentiale.

I henhold til projektbeskrivelsen og de beskrevne metoder er det Trafikstyrelsens vurdering, at projektet ikke vil medføre en midlertidig eller permanent forringelse af kvalitetselementernes tilstand. Projektet vil ikke medføre en forringelse af vandområdets økologiske- og kemiske tilstand. Projektet ikke vil hindre målopfyldelse i vandområdet.

Det er ligeledes Trafikstyrelsens vurdering, at besvarelsen til de 11 deskriptorer i havstrategidirektivet er tilstrækkelig.

Høring

Projektområdet er i havplanen udlagt til zone til beskyttelsesforanstaltninger for luftfart. Tilladelse m.v. til eller planer for andre formål kan kun meddeles eller vedtages efter samråd med transportministeren. Transportministeren har ikke haft bemærkninger til projektet.

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Søfartsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Bolig- og planstyrelsen, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, Energinet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Vikingeskibsmuseet.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden 18-03-2024 til den 08-04-2024.

Følgende høringsparter har afgivet høringssvar: Forsvarets ejendomsstyrelse, Fiskeristyrelsen og Fiskeriforeningen, By & havn, Søfartsstyrelsen, Københavns Kommune, Miljøstyrelsen, Enghave Lokaludvalg. Der er indkommet 59 høringssvar fra omkringboende og interesserede i sagen.

Ingen bemærkninger: Forsvarets ejendomsstyrelse, Fiskeristyrelsen og Fiskeriforeningen, By & havn

Søfartsstyrelsen: Ingen bemærkninger til etablering af det flydende anlæg og at selve anlægget ikke betyder noget for sejladssikkerheden i området, dog bemærker styrelsen, at de savner en vurdering af hvordan de 10 både påvirker sejladssikkerheden i området, hvor de skal sejle, hvem der skal sejle dem og hvilke kvalifikationer de har grundet de sejladsforhold der er i området.

Københavns Kommune: Kommunen gør opmærksom på at der skal være offentlig adgang til anlægget i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

Miljøstyrelsen, enhed for ”Hav- og vandmiljø”: Miljøstyrelsen efterspørger en redegørelse for projektets påvirkning på det berørte vandområde i anlægs- og driftsfase.

Enghave lokaludvalg: Lokaludvalget bemærker at de er positive stemte for aktive tiltag i havnemiljøet, men at den foreslåede beliggende vil kræve en række hensyn til omkringboende og miljøet. Lokaludvalget forslår en række begrænsninger for sejladsen i de omkringliggende kanaler, alkoholpolitik, sejladssikkerhed og hensyn til dyrelivet.

Omkringboende: Der er indkommet 59 høringssvar fra de omkringboende. Det overordnede tema for de indkomne høringssvar er; sejladssikkerhed, alkoholpolitik, støj og dyrelivet.

Trafikstyrelsen noterer sig de adskillelige høringssvar, der er kommet ind fra flere høringsparter med bekymring om sejladssikkerhed i forbindelse med brugen af de både, der påtænkes at benytte broen. Det bemærkes, at Trafikstyrelsens tilladelse alene vedrører det fysiske anlæg og ikke driften. Det bemærkes yderligere, at de sejladssikkerhedsmæssige forhold vurderes af havnemyndigheden By & Havn i forbindelse med udstedelse af fuldmagt til projektet, at ansøgningen har været i høring hos Søfartsstyrelsen, som ikke har haft bemærkninger. Trafikstyrelsen har på baggrund af høringssvarene indhentet By & Havn’s bekræftelse af sin fuldmagt.

By & Havn har d. 19. april 2024 meddelt Trafikstyrelsen, at der ikke er noget i de indkomne høringssvar, der kræver en revurdering af den allerede givne forhåndstilladelse. Det er i forbindelse med forhåndstilladelsen allerede blevet vurderet, at det fortsat vil være muligt at sejle i området, både for lystbåde og for husbåde.
I forhold til bekymringerne om støj og generel gene henvises til de generelle bestemmelser om støj i Havnereglementet, som skal overholdes til enhver tid.

Bygherre har kommenteret de indkomne høringssvar i bilag.

Trafikstyrelsen finder ikke anledning til at stille krav om projektændringer eller yderligere vilkår i relation til de indkomne høringssvar.

 Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i henhold til § 28 i bekendtgørelse nr. 517 af 24/03/2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervs-havne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Klagevejledning

Afgørelser truffet i henhold til metroloven og bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 30 i Trafikstyrelsens delegationsbekendtgørelse10.

 

Med venlig hilsen

Louise Marie Volfing Jacobsen
Fuldmægtig| VVM & Havne
Trafikstyrelsen


Bilag: GoBoats svar på indkomne høringssvar

Kopi til ovennævnte høringsparter

GoBoat SpS
Kompagnistræde 33, 1.
1208 København K
Att. Kasper Eich-Romme

Kopi: Danica Ejendomme

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon +45 7221 8800
info@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk

Dato: 25-04-2024
Sagsnr.: 2024-117141
Sagsbehandler: louj