Rønne Havn A/S

Fiskervej 1

3700 Rønne

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Telefon +45 7221 8800
info@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk

 

Dato: 23-04-2024

Sagsnr.: 2023-137694

Sagsbehandler: geag

Trafikstyrelsen har den 15. juni 2023 modtaget ansøgning fra Rønne Havn om tilladelse til havneudvidelse etape 4.

Projektet omfatter en forlængelse af dækmole, uddybning af havnebassin og etablering af ny kaj, jf. oversigtsbillede side 8.

De nye kajanlæg kan anløbes af skibe større end 1.350 tons, hvorfor der er VVM-pligt for anlægget, jf. bilag 1, pkt. 8, i bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Bornholms Regionskommune (BRK) er jf. miljøvurderingsloven1 myndighed for planlægning og anlæg på land inkl. de nye havneområder og Trafikstyrelsen er jf. jf. § 2 i lov om havne2 myndighed for anlæg, der udføres på søterritoriet, dvs. nye moler, anlæg af nye kajer, uddybning mm.

Rønne Havn har derfor udfærdiget en miljøkonsekvensvurdering af projektet, som blev færdig-gjort 28. november 2023, og som har været i høring i perioden 15. december 2023 til 9. februar 2024. I den efterfølgende periode er høringssvarene blevet behandlet af ansøger og myndigheder (Trafikstyrelsen og Bornholm Regionskommune).

 

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen meddeler hermed tilladelse til udvidelse af Rønne Havn etape 4 i overensstem-melse med den udarbejdede miljøkonsekvensrapport, og på de vilkår, som fremgår nedenfor.

Miljøkonsekvensrapporten samt opsamlingen på høringen dokumenterer, at havnen kan udvi-des uden betydelige miljømæssige konsekvenser.

Anlægget bliver konstrueret således, at der ikke sker miljøskadelig udsivning til vandmiljøet fra kajanlæg og nye moler.

 

Støj

Den planlagte udvidelse af Rønne Havn vil give anledning til støj i forbindelse med anlægsar-bejdet, da der vil foregå aktiviteter af støjende og til tider stærkt støjende karakter. Støjpåvirkningen er undersøgt vha. modelberegninger af støjen fra de aktiviteter, der skal foregå i både i anlægs- og driftsfasen. Det er også undersøgt, hvad samtidigt anlægsarbejde i forbin-delse med etape 3 og etape 4 betyder for støjpåvirkningen af omgivelserne.

Hovedparten af anlægsaktiviteterne vil foregå i dagtimerne (hverdage 7-19 samt lørdage 8-17), dog vil aflevering af byggematerialer til depot fra skib, opfyldning med sand bag den ny kaj og uddybning af havnebassinet kunne foregå hele døgnet. Særligt støjende arbejder må kun foregå på hverdage 8-17.

Beregningerne viser, at om dagen vil støjen fra anlægsaktiviteterne i forbindelse med etape 4 ikke overstige Bornholms Regionskommunes fastsatte grænseværdier for støj fra anlægsarbejder ved de nærmeste boliger, heller ikke når der udføres særligt støjende arbejder som ramning eller etablering af stenforkastning. Det samme vurderes for den periode på 6-8 måneder, hvor der kan være et overlap mellem anlæg af etape 3 og etape 4, og der derfor vil foregå anlægsarbejde på begge etaper samtidigt. Støjen vil kunne høres, men vil i stor udstrækning blive maskeret af den øvrige baggrundsstøj i havneområdet. På den baggrund vurderes påvirk-ningen fra anlægsstøjen om dagen at være mindre.

Om aftenen og natten vil der i forbindelse med etape 4-udvidelsen ske uddybning i havnebas-sinet, opfyldning med sand bag ny kaj i Vesthavnen og levering af byggematerialer fra skib. Uddybning er den mest støjende af aktiviteterne om aftenen og natten, og arbejdet vil med-føre overskridelser af den vejledende støjgrænse, som er 40 dB(A). Graden af støjoverskridelserne vil afhænge af, hvor i uddybningsområdet, der arbejdes, og hvilket fartøj, der foretager uddybningen. Støjpåvirkning over grænseværdien af boliger vil derfor ikke forekomme i hele den samlede periode for uddybning på 11 måneder.

Som udgangspunkt vil uddybningen foregå med et fartøj, der støjer relativt mindre, men der kan af tekniske og logistiske årsager være behov for at anvende et fartøj med en kraftigere maskine, og derfor er mere støjende, i op til 30 dage af uddybningsperioden på 11 måneder.

Påvirkningen vil være størst, når uddybningen foregår nærmest byen. Bl.a. på grund af den øvrige sejlads i havnen og indsejlingen er det nødvendigt også at uddybe havnebassinet i aften- og nattetimerne, så uddybningsarbejdet kan udføres uden at være til gene for den øvrige sejlads i havnen. Arbejdet tilrettelægges, så uddybning indenfor indermolerne (området nær-mest byen) alene gennemføres i aften- og nattetimerne, når det er strengt nødvendigt, hvilket forventes at være op til 30 dage i løbet af uddybningsperioden på 11 måneder.

Støjberegninger viser, at der om natten (22-07) når der foregår uddybning af havnen i værste tilfælde vil være op til 30 nætter, hvor der kan ske overskridelser på mellem 1 og 6 dB(A) ved ca. 65 ejendomme. Dette vil være i kombination med, at der i den resterende del af uddybningsperioden på 11 måneder kan ske overskridelser på 1-2 dB (A) på ca. 2 ejendomme.

For aftenperioden (19 -22) er støjbilledet det samme, men da den vejledende støjgrænse om aftenen er 45 dB(A), vil både antallet af ejendomme og graden af overskridelse alene af den grund blive reduceret i forhold til natperioden. Her vil der i værste tilfælde være op til 30 dage, hvor der kan ske en overskridelse af støjgrænsen på 1 dB(A) ved ca. 4 ejendomme, mens støj-grænsen overholdes de øvrige aftener i uddybningsperioden.

Den samlede periode, hvor der foregår uddybning, er på ca. 11 måneder. I perioden er indreg-net perioder med vejrforhold, hvor arbejdet med uddybning ikke kan gennemføres (vejrlig), stilstand mv. Selve uddybningsaktiviteterne vil derfor forventeligt foregå i ca. halvdelen af den samlede uddybningsperiode og støjpåvirkningen vil derfor ikke forekomme i hele den samlede periode på 11 måneder.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er påbegyndt udnyttet 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

2. Ved ramning, skal der anvendes afværgeforanstaltninger i form af soft-start procedure med henblik på at modvirke støjgener bl.a. for marsvin og sæler.

3. Under havstrategidirektivet er Danmark forpligtet til at overvåge, vurdere og opnå god miljøtilstand for undervandsstøj. Som et led i overvågningen af undervandsstøj skal der ifølge direktivet foretages indberetning vedrørende undervandsstøj, impulsstøj (ramning) i forbindelse med anlægsarbejdet. Efter endt aktivitet udfyldes et registreringsskema for impuls-støj og indberetningen sendes til Miljøstyrelsen Fyn fyn@mst.dk med cc til vvm@tbst.dk.
Teknisk anvisning samt skema til indberetning kan findes på følgende link: https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/fagdatacentre/marint-fagdatacenter/gael-dende-tekniske-anvisninger
Under TA i nummerorden -> M33
Teknisk anvisning med gennemgang af hvilke data der skal indrapporteres: Indrapportering af impulsstøj
Skema til udfyldning af data: Bilag 4.2 Skemaer

4. Indehaveren af tilladelsen er forpligtet til at vedligeholde anlægget i god forsvarlig stand.

5. Anlægget må ikke ændres væsentligt eller udvides uden Trafikstyrelsens godkendelse.

6. Tilladelsen eller anlægget må ikke uden forudgående tilladelse fra Trafikstyrelsen overdrages til andre.

7. Anlægget eller dele heraf kan af Trafikstyrelsen kræves fjernet for ejers regning, såfremt:

a. Anlægget ikke vedligeholdes, eller det ødelægges

b. Anlægget ikke længere anvendes som havn

c. Vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes

I forbindelse med en evt. fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand så tæt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering, som muligt.

8. Såfremt anlægget ikke måtte blive fuldført, eller hvis Trafikstyrelsen af anden årsag finder det påkrævet, påhviler det tilladelsens indehaver at udføre de nødvendige foranstaltninger, herunder at fjerne anlægget eller dele af dette til sikring af, at anlægget ikke er til unødig ulempe for berørte interessenter.

9. Efter en sådan fjernelse skal Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen underrettes med dokumentation for, at den påbudte tilstand er etableret.

10. Anlægget skal snarest muligt efter arbejdets afslutning matrikuleres på ansøgers bekostning. Dokumentation herfor sendes til Trafikstyrelsen.

11. Det bemærkes endvidere, at en meddelt tilladelse kan fortabes, såfremt nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.

Generelle vilkår vedrørende støj

Støjvilkårene er udarbejdet i samarbejde med Bornholm Regionskommune (BRK). Trafikstyrelsen afgør i samarbejde med Bornholms Regionskommune, hvilke aktiviteter, der kan karakteriseres som særligt støjende, samt hvorvidt der skal dispenseres fra nedenstående vilkår. Trafikstyrelsen er støjmyndighed for anlægsarbejder og BRK er støjmyndighed for driftsaktiviteter på havnen.

12. I anlægsfasen skal følgende generelle støjgrænser overholdes ved områder udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv (centerområde) samt boligområder

Hverdage mandag til fredag kl. 07.00-19.00, samt lørdage kl. 08.00-17.00: 70 dB(A)

Hverdage mandag til fredag kl. 19.00-22.00, lørdage kl. 17.00-22.00 og søn-dage 7.00-22.00: 45 dB(A)

Natperioden alle dage 22.00-7.00: 40 dB(A)

Maksimalværdien af støj i nattetimerne alle dage kl. 22.00-07.00 skal overholde 55 dB(A) Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)

13. Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder omfattet af nærværende tilladelse - udover aktiviteter omfattet af nedenstående undtagelser - må kun finde sted på hverdage mandag til fredag mellem kl. 07.00-19.00 og lørdage kl. 08.00-17.00.

14. Uanset støjgrænserne i vilkår 12 må følgende aktiviteter kun finde sted på hverdage mandag til fredag kl. 07.00-19.00 og lørdage kl. 08.00-17.00:

a. Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner og lignende værktøjer

b. Anvendelse af trykluftsværktøj

c. Af- og pålæsning af byggematerialer og affald

d. Uanset vilkår 14c må af- og pålæsning af materialer leveret fra søsiden foregå hele døgnet. Dog må aflæsning af store brudsten kun foregå udenfor det angivne tidsrum i de tilfælde, hvor der ikke samtidig foregår støjende anlægsaktiviteter.

15. Særligt støjende aktiviteter må kun finde sted på hverdage mandag til fredag kl. 08.00- 17.00. Særligt støjende aktiviteter er:

a. Nedramning af spuns, pæle eller lignende

b. Etablering af slidsevægge, sekantpæle eller jordankre

c. Skærende og slibende aktiviteter, fx betonskæring, asfaltskæring, metalskæring eller lignende

d. Betonnedbrydning med hammer

e. Tilsvarende særligt støjende aktiviteter.

Vilkår vedrørende overskridelse af støjgrænsen i forbindelse med uddybning aften og nat

16. Uanset de ovennævnte generelle støjgrænser må der i op til 30 aftener (hverdage kl. 19.00-22.00 og lørdage kl. 17.00-22.00) udføres uddybning, som medfører overskridelse af støjgrænsen på 1 dB(A) ved op til 4 beboelsesejendomme.

17. Uanset de ovennævnte generelle støjgrænser må der om natten (kl. 22.00-07.00) i hele uddybningsperioden på 11 måneder udføres uddybning, som medfører overskridelse af støjgrænsen i natperioden på 1-2 dB(A) for op til 2 beboelsesejendomme.

18. Uanset vilkår 17, må der i forbindelse med uddybning i op til 30 nætter (kl. 22.00-07.00) udføres uddybning, som medfører overskridelse af støjgrænsen for natperioden med 1-6 dB(A) for op til 65 beboelsesejendomme.

Vilkår vedrørende overvågning af støj

19. Rønne Havn A/S skal for hele anlægsperioden føre log over støjende aktiviteter til dokumentation for overholdelse af vilkår 16, 17 og 18.

20. Trafikstyrelsen kan forlange dokumentation for overholdelse af vilkår 16, 17 og 18 udleveret.

21. Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune kan forlange, at bygherre foretager støjmåling i forbindelse med bygge-, og anlægsaktiviteter, hvis det konstateres, at aktiviteterne giver anledning til væsentlig støjforurening i omgivelserne.

22. Uanset vilkår 12-18 skal valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer.

23. Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune kan forlange, at der benyttes alternative maskiner og arbejdsmetoder med henblik på at begrænse støj og vibrationer, så-fremt det påvises, at entreprenørens maskinel og metoder ikke efterlever forudsætningerne fra miljøkonsekvensrapporten.

24. Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune kan tillade, at bygge- og anlægsarbejder, som ikke kan overholde grænseværdierne for støj inden for de tidsrum, som er nævnt i vilkår 13 - 14, må udføres i en begrænset periode inden for tidsrummene i vilkår 13 - 14.

25. Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune kan i særlige tilfælde tillade støjende bygge- og anlægsarbejder uden for de i vilkår 13 anførte tidsrum samt dispensere fra vilkår 14, når bygge- og anlægsarbejder på grund af sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i disse tidsrum.

26. En ansøgning om at fravige vilkår 13-14 skal begrundes og indsendes til Bornholms Regionskommune. Ansøgning skal indsendes minimum 3 uger inden arbejdet påtænkes startet til stoej@brk.dk.

27. Arbejdet må først startes ved meddelelse af dispensation på de vilkår der stilles i denne.

28. Hvis entreprenør udfører enten

a. uddybning i aften eller natperioder

b. særligt støjende aktiviteter, jf. vilkår 15

c. aktiviteter i medfør af tilladte afvigelser fra vilkår 13 eller 14 skal bygherre informere om arbejdets karakter, den tilladte arbejdstid og planlagte varighed. Informationen skal gives hurtigst muligt og senest en uge før arbejdet igangsættes.

29. Information jf. vilkår 28 kan ske ved: Opslag på hjemmeside og eventuelt også på soci-ale medier eller ved direkte mail til husstande, der er tilmeldt havnens nyhedsmail.

30. Hvis aktiviteter, der tidligere er informeret om jf. vilkår 28, ændres, skal bygherre give information om ændringerne på samme måde som beskrevet i vilkår 28-29.

31. Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune skal samtidig med naboerne have kopi af materialet, jf. vilkår 28-30 til naboinformation på stoej@brk.dk.

32. I tilfælde af akut opstående situationer, der medfører overskridelse af vilkår 12 - 15, skal bygherre hurtigst muligt orientere Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen om, hvad der er sket og gjort til stoej@brk.dk.

33. Ved henvendelser fra offentligheden om støj fra vandsiden af projektet kan Bornholms Regionskommune, på vegne af Trafikstyrelsen, udføre en vejledende støjmåling, som Trafikstyrelsen kan håndhæve overholdelse af støjgrænser på baggrund af.

Vilkår vedrørende overvågning af kystlinje

Den oprindelige moniteringsaftale, som blev aftalt mellem havnen og BRK i forbindelse med tilladelsen til etape 1 udløber, for kystens vedkommende, efter gennemført 5 års opmåling. Den afsluttende opmåling udføres i foråret 2024. Såfremt kystlinjen fortsat ligger indenfor det aftalte responsfelt (det blå område på figuren nedenfor) er moniteringen afsluttet. Moniteringen af klinten, afsluttes først 10 år efter udført Etape 1. Moniteringen er detaljeret beskrevet i Miljøkonsekvensrapporten.

34. Moniteringen af kystlinjen fortsættes således, at denne afsluttes på samme tid som afslutningen af klintovervågningen jf. ovenfor. Det betyder, at der efter gennemførelse af 5 års opmålingen fortsættes i år 1, 2, 3 og 4 efter Etape 4 udførelsen med opmåling af kystlinjen alene samt en afsluttende opmåling i omfang som baseline og 5 års opmålin-gen, når klintmoniteringen udføres for sidste gang.

35. Såfremt opmålingerne viser, at kystlinjen fortsat ligger indenfor responsfeltet afsluttes moniteringsprogrammet herefter sammen med Rønne Havns forpligtelser til evt. afværgetiltag.

36. Hvis det ved de mellemliggende målinger konstateres, at kystlinjen kommer udenfor responsfeltet, følges ordlyden i den oprindelige moniteringsaftale indgået mellem Rønne Havn og Bornholms Regionskommune.

Figur 1: Responszonen (blå) syd for Rønne havn. Den mørkeblå linje viser den forventede nye kystlinje (ligevægts-kystlinjen) efter etablering af ydermolen. Den lysere blå zone omkring ligevægts-kystlinjen viser, hvordan kystlinjen forventes at bevæge sig de næste 40-50 år. Figuren viser, at kystlinjen vil bevæge sig inden for et 10 m bredt felt i den sydlige del ud for høfderne 5-8, stigende til 15-20 m ud for højde 3 og 40-50 m i den nordlige del af sandfodringen lige syd for den nye mole.

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.

Tilladelsen fritager ikke ejeren af anlægget for et i forbindelse med dettes tilstedeværelse opstået civilretligt ansvar, ligeledes erstatter tilladelsen ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet.

Trafikstyrelsen gør opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet afdækkes kulturhistoriske fund, skal arbejdet straks indstilles, og der skal rettes henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen, jf. Museumslovens § 29h.

Trafikstyrelsen gør ansøger opmærksom på, at havnefaciliteter, der betjener ISPS skibe i inter-national fart, er underlagt reglerne om maritim sikring3. Eventuelle spørgsmål i den henseende kan rettes til maritimsikring@trafikstyrelsen.dk

Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Trafikstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Geodatastyrelsen underrettes herom med angivelse af anlæggets endelige position. Snarest herefter skal de samme myndigheder have tilsendt en færdigmelding, som dokumenterer, at projektet er opført i overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggets endelige position.

Da denne tilladelse omfatter en udvidelse af havnens landareal, skal der udarbejdes et ordens-reglement, der omfatter de nye arealer. Forslag til ordensreglement skal fremsendes til Trafik-styrelsen til godkendelse.

 

Begrundelse for afgørelsen

Trafikstyrelsen vurderer, at miljøkonsekvensrapporten og behandlingen af høringssvarene i hø-ringsnotatet er tilstrækkeligt grundlag til at tillade fjerde etape af havneudvidelsen i Rønne Havn.

Trafikstyrelsen har på baggrund af erfaringer vedr. støj valgt at stille vilkår angående anlægs-støj. Vilkårene er tilsvarende de støjvilkår, der er opsat af Bornholms Regionskommune på land, således at reglerne for anlægsstøj er den samme for hele projektet.

 

Sagsfremstilling

Rønne Havn A/S ønsker at etablere en ny multifunktionskaj, uddybe havnebassin og forlænge ydermole i Rønne Havn. Alt dette som led i at fremtidssikre havnen og muliggøre modtagelse af større skibe samt opdeling af sejlads relateret til industri og sejlads relateret til turisme og færgedrift.

Rønne Havn A/S har den 26. april 2023 anmodet Bornholms Regionskommune om at mulig-gøre projektet. Anmodningen indeholder ønske om udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurdering af de to plandokumenter og af selve projektet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. juni 2023 at igangsætte planlægningsprocessen.

Trafikstyrelsen modtog 15. juni 2023 ansøgning om tilladelse efter havneloven til udvidelsen af havnen.

Bornholms Regionskommune er myndighed for både kommuneplantillæg, lokalplan og landsiden af projektet. Det vil sige de anlægsaktiviteter, der foregår på land, for eksempel forberedende arbejder på land og anlægstrafik på land, samt alle aktiviteter på land i driftsfasen. Det gælder også driften af de nye landområder, som vil blive etableret i projektet.

Trafikstyrelsen er myndighed for vandsiden af projektet. Det vil sige den del, der foregår inden for havnens dækkende værker i form af uddybning af havnebassin, etablering af ydermole, etablering af nye kajvægge samt opfyldning af havnebassinet.

Etape 4, fase 1 udvidelsen af Rønne Havn består af nedramning eller nedbringning af spuns-vægge i havnebassin. Derefter fyldes havnebassinet op med rene materialer på de første 1,5 ha, så det bliver til landareal og multifunktionskajen bliver etableret. Moler inden for de områder, der skal fyldes op, bliver fjernet og materialer fra molerne bliver genbrugt.

Dele af havnebassinet inden for projektområdet uddybes til kote -11 DVR90 og moler inden for uddybningsområdet fjernes. Materialerne fra molerne bliver genbrugt.

I Etape 4, fase 1 bliver den Søndre Ydermole også forlænget med 330 m.

I udvidelsens Etape 4, fase 2 bliver yderligere 1,5 ha havnebassin fyldt op. Dette foregår bag den nye multifunktionskaj og de første 1,5 ha opfyldt areal.

Hele projektområdet bliver ved tilførsel af materialer hævet fra den nuværende kote ca. 1,8 CVR90 til kote 2,9-3,1 DVR90. Der etableres adgangsvej til multifunktionskajen, som tilsluttes Tysklandsvej. For at beskytte vejen mod overskyl bliver moletoppen langs den Nordre Ydermole hævet så kronekoten bliver + 8 m DVR90.

Anlægsfasen for Etape 4, fase 1 varer forventeligt 1 år og 5 måneder. Anlægsfasen for Etape 4, fase 2 forventes at vare 6 måneder.

En mere detaljeret projektbeskrivelse med illustrationer af projektelementerne fremgår af den samlede miljøkonsekvensrapport.

Forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan, udkast til § 25 tilladelse til ’Udvidelse af Rønne Havn – Etape 4’ og den tilhørende samlede miljøkonsekvensrapport har været i offentlig høring i perioden 15-12-2023 til 09-02-2024.

Høringen har været offentliggjort på Bornholms Regionskommunes og Trafikstyrelsens hjemmesider samt sendt til berørte myndigheder.

Indkomne høringssvar og bemærkninger er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat, som er et fælles dokument for de to myndigheder.

Materialet har samtidig været sendt i partshøring hos relevante parter.

Indkomne høringssvar og bemærkninger er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat.

De indkomne høringssvar har givet anledning til, at der er stillet særlige vilkår omkring anlægsstøj. Vilkårene er koordineret med Bornholms Regionskommune.

Figur 2: Luftfoto over Rønne Havn med afgrænsning af etape 4 projektområdet

 

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i henhold til § 28 i bekendt-gørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter ved-rørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale natur-beskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

 

Klagevejledning

Afgørelser truffet i henhold til havneloven og bekendtgørelse om vurdering af virkning på mil-jøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administra-tion af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne kan ikke påklages til transportministeren eller anden administra-tiv myndighed, jf. § 29 i Trafikstyrelsens delegationsbekendtgørelse4.

 

Med venlig hilsen

Gert Agger
Specialkonsulent, Plan og Klima

 

Kopi til: Høringsparter

Bilag: Sammenfattende redegørelse – Rønne Havn Etape 4