Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7221 8800

Fax 7262 6790

info@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk


Sagsnr.:2023-141412

Dato:23-02-2024

Sagsbehandler: TMSJ

Trafikstyrelsen har den 14.12 2023 modtaget ansøgning fra Sund & Bælt om etableringen af en støjskærm ved Knudshoved i Nyborg Ø.

Projektet er omfattet af vejlovens1 bilag 2 punkt 13a. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

 

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Styrelsen meddeler, at der følgelig ikke kræves administrativ tilladelse til projektet fra Trafikstyrelsen efter § 17 j, jf. § 17 d, og § 17 a, stk. 2, i vejloven.

Trafikstyrelsen har endvidere vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt.

Styrelsen afgør på denne baggrund, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder samt bilag IV-arter efter § 1 c og § 1 a i den tilhørende VVM-bekendtgørelse om statslige vej- og jernbaneprojekter2.

Afgørelsen fritager ikke ansøger fra at søge eventuelle andre tilladelser.

 

Begrundelse

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt med det nuværende kendskab til evt. miljømæssige konsekvenser. Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan betyde, at projektet må screenes på ny ud fra de nye betingelser.

Trafikstyrelsen har i afgørelsen om at projektet ikke er VVM-pligtigt, lagt vægt på, at projektet i sin fysiske udstrækning ikke antages at have væsentlig påvirkning på miljøet, når projektet udføres i overensstemmelse med det fremsendte materiale.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder samt bilag IV-arter, lagt vægt på, at projektet ikke i øvrigt antages at have miljømæssige påvirkninger, og derfor heller ikke antages at påvirke Natura 2000-områder og at projektet udføres således, at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes.

 

Sagsfremstilling

Som en del af Infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje til bekæmpelse af trafikstøj. Nærværende projekt indgår som en del af dette.

Formålet med projektet er at beskytte området ved Knudshoved (Ny-borg Ø) mod støjgener fra motorvejen. Der er valgt at etablere støjskærm ved helårsboligerne, da det er dem, der generes mest af støj fra motorvejen. Et oversigtskort over projektet kan ses nedenfor:

Figur 1: Oversigtskort, Knudshoved Nyborg Ø


På den første del af strækningen ved afkørselsrampe 45 findes en eksisterende støjskærm, som vil blive nedtaget som led i projektet. Støjskærmen vil starte fra afkørselsrampens top (Se oversigtskort). Det eksisterende autoværn vil også blive nedtaget, og erstattet med et nyt autoværn, der overholder gældende vejregler om afstand til den nyetablerede støjskærm.

Der er på nuværende tidspunkt også etableret en 3 - 4 meter høj støjvold før afkørselsrampen og den eksisterende støjskærm. Den nye støjskærm etableres på toppen af denne støjvold for at øge den støjdæmpende effekt for de omkringliggende boliger.

I projektet vil der blive etableret en støjskærm, samt nyt H1-W2 autoværn. Støjskærmen vil være 5 meter høj ved afkørselsrampen og 3 meter høj på den eksisterende støjvold.

Vedrørende Natura 2000-områder har ansøger til sagen oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er område nr. 116, Centrale Storebælt og Vresen, som ligger ca. 350 m. væk.

Udpegningsgrundlaget påvirkes ikke.

Projektet er beliggende ved vandområde ”Storebælt, NV” med vandområde ID: ”DKCOAST96”. Vandområdet er udpeget med miljømålsætningen ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”. Vandområdets samlede økologiske- og kemiske tilstand er vurderet til ”moderat økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”.

Det vurderes, at projektet er udfærdiget således, at projektet ikke medfører en forringelse af vandområdet eller er til hinder for målopfyldelsen for vandområdet.

 

Høring

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Kirkeministeriet, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Energistyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, EjendomDanmark, Dansk Ornitologisk Forening, Fritidshusejernes Landsforening, Landbrugsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Energinet GAS Transmission, Energinet El Transmission, Kystdirektoratet, Nyborg Kommune og Svendborg Museum.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden 21/12-2023 til den 26/1-2024.

Følgende myndigheder har afgivet høringssvar: Nyborg Kommune, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen

Ingen bemærkninger: Nyborg Kommune.

Kystdirektoratet bemærker at anstillingspladsen er indenfor strandbeskyttelseslinjen og derfor kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §15 hvis denne skal anvendes.

Miljøstyrelsen efterspørger hvorvidt det er undersøgt hvor meget støjen reduceres ved de nye støjskærme.

Bygherre har oplyst at det forventes at det materiel som skulle placeres på anstillingspladsen kan placeres på andet område udenfor strandbeskyttelseslinjen. Bygherre har ligeledes oplyst at støjreduktionen er undersøgt og fremsendt disse til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsens ligger til grund at materialet til støjskærmene placeres udenfor strandbeskyttelseslinjen og ellers alternativ søger om dispensation ved Kystdirektoratet.

Alle høringssvar er videresendt til bygherre.

 

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i henhold til § 17 m i vejloven, jf. § 8 i tilhørende VVM-bekendtgørelse.

 

Klagevejledning

Trafikstyrelsens afgørelser truffet i henhold til vejlovens kapitel 2a, herunder § 17 j, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed, jævnfør lovens § 132, stk. 6, og § 35 i Trafikstyrelsens delegationsbekendtgørelse3.

Såfremt Trafikstyrelsens afgørelser efter lov om offentlige veje, kap. 2 a, ønskes efterprøvet ved domstolene, skal søgsmål til prøvelse være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt adressaten eller offentliggjort, jf. lovens § 132, stk. 8.

 

Med venlig hilsen

Tobias Marinus Søgaard Jensen

Fuldmægtig

Trafikstyrelsen

 

Kopi til: Ovenstående høringsparter