Trafikstyrelsen har den 27-06-2023 modtaget en ansøgning fra Køge Havn om omdannelse af dele af Køge Unitterminal til pre-assembly area for havvindmøller. Projektet indebærer at havbunden forstærkes lokalt for at tillade anløb til jack-up skibe der skal sejle komponenter ud og installere vindmøller. Trafikstyrelsen er myndighed for forstærkningen af havbunden til Jack-up. Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelse for havne1 bilag 2 punkt 10 e. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet på søterritoriet er omfattet af krav om VVM-pligt.

 

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt og derfor ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM). Trafikstyrelsens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport medfører, at der ikke skal gives en tilladelse efter havnelovens § 2 til udførelse af projektet (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Endeligt meddeler Trafikstyrelsen, at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering i forhold til nærtliggende Natura 2000-områder.

Afgørelsen fritager ikke ansøger fra at søge eventuelle andre godkendelser.  

Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Søfartsstyrelsen og Geodatastyrelsen underrettes herom med angivelse af anlæggets endelige position.

 

Begrundelse for afgørelsen

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt med det nuværende kendskab til evt. miljømæssige konsekvenser. Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan betyde, at projektet må screenes på ny ud fra de nye betingelser.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, lagt vægt på at bygherre har oplyst, at der i feltundersøgelserne for indholdsstoffer i sedimentet, som skal udgraves, ikke indeholder miljøskadelige koncentrationer og at alle parametre ligger under laveste grænseværdier for metaller, kulbrinte, PAH-forbindelser, PCB-forbindelser, TBT og bromerede flammehæmmer, samt PFAS.

Bygherre har oplyst, at projektet ikke indebærer væsentlige påvirkninger med hensyn på havstrategiens målsætninger for havbundes integritet. Uddybning af havnebassinet vurderes ikke at indebære permanente hydrografiske ændringer og påvirkninger i vandkvaliteten.

Nærmeste Natura 2000-område 2,5 km nord for Køge Havn er område nr. 147 ”Ølsemagle Strand og Staunings Ø”. Området består af habitatområde nr. 130 med forskellige naturtyper inkl. bugt på udpegningsgrundlaget. Området er også udlagt som vildtreservat. Sedimentpåvirkningen fra uddybningen vurderes maksimalt at sprede sig 1 km fra projektområdet. Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder, lagt vægt på, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000-område nr. 147, og at anlægsaktiviteterne udføres således, at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes. Køge Havn oplyser, at den økologiske tilstand i Køge Bugt er vurderet til at være ”moderat” og det vurderes, at projektet ikke indebærer væsentlige påvirkninger med hensyn til havstrategiens målsætninger. Nærmeste ålegræseng er placeret ca. 2 km fra projektområdet og sedimentspredning vil derfor ikke påvirke væksten. Projektet vurderes ikke at påvirke de 11 deskriptorer i Danmarks Havstrategi.

 

Retsgrundlag

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012. Styrelsen skal derfor vurdere, om projektet er VVM-pligtigt. 

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærtliggende Natura 2000-områder samt bilag IV-arter.

Afgørelse om at projektet ikke kræver tilladelse er truffet i henhold til lov om havne jf. § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 af lov om havne.

 

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Søfartsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Energistyrelsen, Energinet, Erhvervsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Dansk ornitologisk forening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark, Fritidshusejernes Landsforening, Køge Kommune samt Vikingeskibsmuseet.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside fra 05-07-2023 til 19-08-2023.

 

Følgende myndigheder har afgivet høringssvar:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gør opmærksom på, at høringsmaterialet ikke indeholder oplysninger om omfanget af pre-assembly area, herunder størrelse og placering af vindmøllekomponenterne og i hvilken periode det forventes at arbejde i Køge Havn. Høringssvaret vedrører kommunens del af projektet.

Køge Kommune gør opmærksom på, at den gældende lokalplan 1015 ikke giver mulighed for opstilling og samling af mølledelene op selve landanlægget for unitterminalen. Køge Havn vil derfor skulle søge om dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Høringssvar der vedrører projektdelen på land behandles af den relevante myndighed, Køge Kommune.

Miljøstyrelsen, Hav og Vandmiljø bemærker, at der på det foreliggende ikke kan vurderes, om projektet indebærer en risiko for tilstandsforringelse og ikke målopfyldelse af berørte vandforekomster, samt at god miljøtilstand ikke kan opnås eller opretholdes for berørte havområder. Der mangler en tilstrækkelig redegørelse for, om projektet indebærer direkte eller indirekte påvirkning på det berørte kystvand og de relevante kvalitetselementer. Derudover bemærkes der, at der ikke er overensstemmelse med tidspunktet for gravearbejdet.

Miljøstyrelsen, Arter og Naturbeskyttelse bemærker, at der ikke er redegjort godt nok for støj fra anlægsarbejdet, samt støjreducerende tiltag i forhold til påvirkning af bl.a. marsvin.