Trafikstyrelsen har den 10. oktober 2023 modtaget en ansøgning fra Banedanmark om perronhævning på Brønderslev Station. Projektet er omfattet af jernbanelovens bilag 2 punkt 13a. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

 

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt og derfor ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Styrelsen meddeler, at der følgelig ikke kræves administrativ tilladelse til projektet fra Trafikstyrelsen efter § 38 j, jf. § 38 d, og § 38 a, stk. 2, i jernbaneloven.

Trafikstyrelsen har endvidere vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter antages at kunne påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt.

Styrelsen afgør på denne baggrund, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder samt bilag IV-arter efter § 1 a og § 1 c i VVM-bekendtgørelse om statslige vej- og jernbaneprojekter.

Afgørelsen fritager ikke ansøger fra at søge eventuelle andre tilladelser.

 

Begrundelse for afgørelsen

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt med det nuværende kendskab til evt. miljømæssige konsekvenser. Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan betyde, at projektet må screenes på ny ud fra de nye betingelser.

Trafikstyrelsen har i afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt lagt vægt på, at bygherre oplyser, at projektets ændrede afvanding fra perronen ikke forventes at medføre en negativ påvirkning af den nærtliggende sø, der fungerer som et anlagt regnvandsbassin.

Styrelsen lægger vægt på, at søen modtager regnvand fra et større opland i forbindelse med regnskyl, og er dimensioneret herfor i henhold til kommunens spildevandsplan, hvor reduceret vandtilførsel fra banearealet ikke vurderes at være en negativ påvirkning af søen. Nærtliggende eng og mose modtager regnvand fra et større opland i forbindelse med regnskyl og sammenholdt med afstand til perronen, vurderes der ikke at være en negativ påvirkning på hydrologien i de nærliggende områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 ved reduceret vandtilførsel fra banearealet. Projektområdet vurderes ikke at indeholde, eller være egnet som levested for, bilag-IV, fredede eller rødlistede arter af planter og dyr. Trafikstyrelsen bemærker at projektet i øvrigt ikke antages at have miljømæssige påvirkninger, og derfor heller ikke antages at påvirke Natura 2000-områder på grund afstand fra projektområdet og at anlægsaktiviteterne udføres således, at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes.

 

Sagsfremstilling

Perronhævningen på Brønderslev Station er den del af Infrastrukturplan 2035, som blandt andet indeholder en pulje til øget tilgængelighed. Brønderslev Station betjenes af tog med indstigningshøjde på 55 cm, men den eksisterende Ø-perron har kun en højde på 26 cm, hvilket giver en uhensigtsmæssig ind- og udstigningshøjde.

Projektet omfatter en afkortning og fornyelse af perronen, så den fremtidige perronlængde reduceres fra de nuværende 289 meter til 130 meter. I forbindelse med fornyelse ændres perronhøjden til 55 cm og der udføres afvandingsarbejder, ledningsarbejder, strækningsstrøm, apteringsarbejder, belægningsarbejder og nødvendig justering af sporet. Projektet planlægges udført i dagtimerne, på hverdage kl. 7-18 og lørdage kl. 7-14. Anlægsarbejdet vil strække sig over en periode på omkring halvanden måned, og vil foregå inden for en periode med sporspærring på 50 dage.

Vedrørende Natura 2000-områder har ansøger til sagen oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er Store Vildmose område nr. 12. Habitatområde H12, ligger ca. 5,5 km sydvest for Brønderslev Station. Området er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arter: Højmose, skovbevokset tørvemose, nedbrudt højmose, indlandssalteng og tidvis våd eng, samt odder, havlampret og hedpletvinge. Det vurderes at projektet ikke medfører væsentlig ændret afledning og dermed hydrologiske ændringer i området, og det kan derfor afvises, at der vil være en negativ påvirkning ved ændret vandtilførsel. Det vurderes, at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes.

 

Høring

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Energistyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark, Dansk Ornitologisk Forening, Fritidshusejernes Landsforening, Landbrugsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Energinet, Brønderslev Kommune og Nordjyske Museer.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden den 24. oktober 2023 til den 23. november 2023.