Vejdirektoratet

Thomas Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg

Att. Klaus Petersen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon +45 7221 8800
info@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk

 

Dato: 01-03-2023
Sagsnr.: 2023-164789
Sagsbehandler: geag

Etablering af støjskærm langs M3 ved Rødovre er ikke VVM-pligtig

Trafikstyrelsen har den 11. december 2023 modtaget en ansøgning fra Vejdirektoratet om tilladelse til etablering af en 6 m høj og 2 km lang støjskærm langs Ring 3 fra den nord/østlige tilkørselsrampe ved Jyllingevej til den sydlige afslutning beliggende ca. vinkelret ud for Plantagevej i Rødovre Kommune.

Projektet er omfattet af vejlovens bilag 2 punkt 13a. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

 

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt og derfor ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Styrelsen meddeler, at der følgelig ikke kræves administrativ tilladelse til projektet fra Trafik-styrelsen efter § 17 j, jf. § 17 d, og § 17 a, stk. 2, i vejloven. Trafikstyrelsen har endvidere vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt.

Styrelsen afgør på denne baggrund, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder samt bilag IV-arter efter § 17c i vejloven.

Afgørelsen fritager ikke ansøger fra at søge eventuelle andre tilladelser.

Afgørelsen er gyldig i 3 år fra udstedelsesdag.

 

Begrundelse

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt med det nuværende kendskab til evt. miljømæssige konsekvenser. Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan betyde, at projektet må screenes på ny ud fra de nye betingelser.

Trafikstyrelsen har i afgørelsen om at projektet ikke er VVM-pligtigt, lagt vægt på, at projektet vil forbedre støjforholdene for en række naboer til motorvejen i Rødovre Kommune. Projektet vil, som det er anmeldt, tage størst muligt hensyn til natur- og fredningsforholdene i området.

 

Oversigtskort over støjskærmen langs M3 ved Rødovre


Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder samt bilag IV-arter, lagt vægt på, at projektet som det er anmeldt sikrer, at der ikke sker negativ påvirkning af bilag IV arter eller naturtyper i udpegningsgrundlaget. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 143 Vestamager og havet syd for, som ligger ca. 7 km sydøst for projektområdet. Området påvirkes ikke af projektet. Udpegningsgrundlaget for naturtyper og arter i Natura 2000-områderne påvirkes ikke af projektet. Bilag IV-arter påvirkes ikke af projektet.

Fæstningskanalen er kategoriseret enten som sø eller vandløb på forskellige dele af strækningen langs Vestvolden. Den del der ligger langs projektområdet befinder sig i Rødovre Kommune, og består af 3 forbundne bassiner. Disse er kategoriseret som §3-beskyttede søer og vurderet til moderat økologisk potentiale samt ikke-god kemisk tilstand. Dermed opfyldes miljømålene ikke. Den manglende målopfyldelse skyldes et ikke-godt økologisk potentiale for iltforhold og fosforindhold. Den manglende målopfyldelse for den kemiske tilstand skyldes antracen. Foruden Fæstningskanalen findes der flere små §3-beskyttede søer inden for 400 m vest for projektområdet og inden for 700 m øst for projektområdet. Ved projektet øges det befæstede areal ikke, og projektet benytter desuden eksisterende afvandingssystem for motorvejen, hvor afvanding sker via bassin til Fæstningskanalen langs Vestvolden. Det vurderes, at der ikke vil ske en merudledning af forurenende stoffer til vandløbet, og der forventes ikke øget trafik som følge af projektet, og derfor vil projektet ikke bidrage til den samlede belastning af vandområdet. Den primære afvanding vil i anlægs- og driftsfase ske ved diffus nedsivning, som det gør på arealerne i dag. Den resterende afvanding af skærmen håndteres via det eksisterende afvandingssystem, som følge af at der ikke ændres på det belagte areal. Der etableres nyt dræn mellem motorvejen og støjskærmen, som skal sikre, at der ikke forekommer opstuvende vand mellem motorvejen og støjskærmen. Drænet etableres til det eksisterende afvandingssystem der er i forbindelse med motorvejen, hvorved det sikres at vandet ledes igennem eksisterende bassiner, og videre til Fæstningskanalen langs Vestvolden. Dermed benyttes den eksisterende udledningstilladelse.

Dermed vil projektet ikke i sig selv hindre målopfyldelse for vandløbet jf. vandrammedirektivet. Dette gælder såvel anlægs- som driftsfase.

 

Sagsfremstilling

Vejdirektoratets nationale støjkortlægning har vist, at der på den østlige side af Motorring 3 ved København forekommer en strækning hvor støjniveauet i det tilstødende boligkvarter ligger over de anbefalede grænseværdier for støj. På den baggrund etableres en 6 m høj støjskærm for at nedbringe støjniveauet.

Der anvendes kendte og dokumenterede arbejdsmetoder og procedurer iht. vejregler og gældende standarder/normer for bygge- og anlægsarbejder.

Projektet omfatter etablering af en 6 m høj og 2 km lang støjskærm langs Motorring 3 fra den nord/østlige tilkørselsrampe ved Jyllingevej til den sydlige afslutning beliggende ca. vinkelret ud for Plantagevej i Rødovre Kommune.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 143 Vestamager og havet syd for, som ligger ca. 7 km sydøst for projektområdet. Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, lagune, bugt, strandeng, grå/grøn klit og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfulge som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger.

Udpegningsgrundlaget påvirkes ikke.


Høring

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Kirkeministeriet, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Energistyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, EjendomDanmark, Dansk Ornitologisk Forening, Fritidshusejernes Landsforening, Landbrugsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Energinet GAS Transmission, Energinet El Transmission, Glostrup og Rødovre Kommuner samt Kroppedal Museum.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden 18. december 2023 til 25. januar 2024.

Glostrup og Rødovre Kommuner samt Danmarks Naturfredningsforening har indsendt bemærkninger til projektet.

Glostrup Kommune anfører, at støjskærmen på grund af refleksion kan medføre, at der bliver øget støj i visse boligområder i kommunen. Kommunen ønsker støjskærme på flere strækninger langs M3.

Det er efter Vejdirektoratets beregninger vist at der ikke vil forekomme en væsentlig påvirkning af støjbilledet i Glostrup Kommune som følge af støjskærmen på den østlige side af motorvejen (i Rødovre kommune). Stigning i niveauet for støjpåvirkning på den vestlige side af motorvejen (Glostrup kommune) er i intervallet 0-1 dB for 54 boliger, hvilket er markant under det niveau på ca. 2-3 dB som er hørbart. Vejdirektoratet indgår gerne i dialog om etable-ring af støjskærme i Glostrup Kommune, men anfører dog også, at de registrerede støjgener kan henføres til at kommunen i 2016 har udlagt et boligområde tæt på motorvejen jf. lokalplan HL 10.1, 3. etape af Hvissinge Øst.

Rødovre Kommune har en række bemærkninger og anbefalinger vedr. beskyttelse af dyrelivet og vedr. fredningen af Vestvolden. Endvidere indeholder Rødovre kommunes høringssvar en række anbefalinger til projektets udførelse. Kommunen gør i høringssvaret opmærksom på at kommentarerne alene er af teknisk og praktisk karakter.

Vejdirektoratet har i ansøgningen redegjort for beskyttelsen af bl.a. flagermus, forholdet til fredningen af Vestvolden mv. Kommunens bemærkninger har karakter af praktiske og tekniske anbefalinger og giver ikke anledning til ændringer i projektet.

DN’s lokale afdeling i Rødovre skal oplyse, at DN Rødovre anbefaler, at der etableres en 8 meter høj støjskærm i stedet for en 6 meter høj skærm, og at der etableres en hastighedsnedsættelse til 60 km/t på hele motorvejsstrækningen af M3 fra kommunegrænsen til Herlev til Roskildevej, samt at der udlægges støjsvag asfalt på hele motorvejen langs Rødovre inklusiv i det hidtidige nødspor.

Vejdirektoratet bemærker til dette, at det er vurderet ud fra støjberegninger og den økonomiske ramme for projektet at en skærm på 6 m højde er mest optimal. En hastighedsnedsættelse og ændret asfalt for hele Ring 3 strækningen vurderes eventuelt i et andet igangværende projekt om øget kapacitet på Ring 3 og er ikke en del af nærværende projekt.

Alle høringssvar er videresendt til og besvaret af bygherre.

 

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i henhold til § 17 m i vejloven, jf. § 8 i tilhørende VVM-bekendtgørelse.

 

Klagevejledning

Trafikstyrelsens afgørelser truffet i henhold til vejlovens kapitel 2a, herunder § 17 j, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed, jævnfør lovens § 132, stk. 6, og § 35 i Trafikstyrelsens delegationsbekendtgørelse.

Såfremt Trafikstyrelsens afgørelser efter lov om offentlige veje, kap. 2 a, ønskes efterprøvet ved domstolene, skal søgsmål til prøvelse være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt adressaten eller offentliggjort, jf. lovens § 132, stk. 8.

 

Med venlig hilsen
Gert Agger
Specialkonsulent, Plan og Klima

Kopi til: Ovenstående høringsparter

Bilag: Vejdirektoratets notat på baggrund af høringen

Med venlig hilsen
Trafikstyrelsen