Hvide Sande Havn

Fossanæsvej 22

6960 Hvide Sande

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon +45 7221 8800
info@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk

 

Dato: 13-03-2024
Sagsnr.: 2024-171427
Sagsbehandler: geag

Trafikstyrelsen har den 24-01-2024 modtaget ansøgning fra Hvide Sande Havn om geotekniske undersøgelser på syv lokaliteter i havnen.

De geotekniske undersøgelser består dels af geotekniske boringer og CPT-forsøg (trykforsøg til undersøgelse af bæreevne). Undersøgelserne skal belyse jordbundsforholdene, og skal bruges til senere at projektere en udvidelse af Nordvestkaj ved Hvide Sande Nordhavn, samt etablering af to flydebroer ved Hvide Sande Sydhavn.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor erhvervshavnes dækkende værker, jf. § 2 i Havneloven1. Endvidere varetager Trafikstyrelsen statens højhedsret over søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Denne ansøgning behandles efter statens højhedsret over søterritoriet.

 

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen meddeler hermed tilladelse til udførelse af geotekniske undersøgelser på syv lokaliteter i Hvide Sande Havn. Lokaliteterne fremgår af nedenstående kort.

Endelig meddeler Trafikstyrelsen, at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering i forhold til nærtliggende Natura 2000-områder af projektet.

 

Tilladelse gives på følgende vilkår

  1. Arbejdet skal udføres i perioden 01-04-2024 til 15-06-2024 og i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet.
  2. Projektet må ikke ændres væsentligt uden Trafikstyrelsens godkendelse.
  3. Tilladelsen må ikke uden forudgående tilladelse fra Trafikstyrelsen overdrages til andre.
  4. En meddelt tilladelse kan fortabes, såfremt nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet.

Hvis der under anlægsarbejdet afdækkes kulturhistoriske fund, skal arbejdet straks indstilles, og der skal rettes henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen, jf. museumsloven § 28 og § 29 h.

 

Begrundelse for afgørelsen

Trafikstyrelsen har ved afgørelsen om at give tilladelse til projektet lagt vægt på, at projektet ikke strider mod almenhedens interesser samt, at de eksisterende aktiviteter i området ikke vil blive påvirket negativt.

Trafikstyrelsen har vurderet, at projektet ikke vil være til hinder for vandområdets målopfyldelse eller medføre forringelse af vandområdets økologiske- og kemiske tilstand. Ligeledes har styrelsen vurderet at projektet hverken vil medføre midlertidig eller permanent forringelse på kvalitetselementers tilstand.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder lagt vægt på, der er tale om et meget beskedent projekt, og at der kan opretholdes gunstig bevaringsstatus og at en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området kan udelukkes.

Trafikstyrelsen har vurderet, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter angivet på artsfredningsbekendtgørelsens bilag 12 og habitatdirektivets bilag IV3 kan opretholdes. Styrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at yngle- og rasteområder ikke påvirkes således at bestandenes bevaringsstatus sikres og områdets økologiske funktionalitet for arten opretholdes.

 

Retsgrundlag

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor erhvervshavnes dækkende værker, jf. § 2 i Havneloven. Endvidere varetager Trafikstyrelsen statens højhedsret over søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr.
3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Denne afgørelse er truffet efter statens højhedsret over søterritoriet.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes Natura 2000-konsekvensvurdering af projektet er truffet jf. § 17 i VVM-bekendtgørelse for havne4.

 

Sagsfremstilling

Arbejdet består af en geotekniske undersøgelse, hvor der skal udføres geotekniske boringer og CPT-forsøg (jordbundens bæreevne undersøges ved tryk) i Hvide Sande havn.

Undersøgelsen skal belyse jordbundsforholdene, og skal bruges til senere at projektere en udvidelse af Nordvestkaj ved Hvide Sande Nordhavn, samt etablering af to flydebroer ved Hvide Sande Sydhavn.

Der arbejdes i alt på 7 lokaliteter jf. nedenstående kort. Projektet består af en geotekniske undersøgelse, hvor der skal udføres geotekniske boringer og CPT-forsøg i Hvide Sande havn. Undersøgelsen skal belyse jordbundsforholdene, som skal bruges til senere at projektere en udvidelse af Nordvestkaj ved Hvide Sande Nordhavn, samt etablering af to flydebroer ved Hvide Sande Sydhavn.

I nærværende projekt skal der udføres 3 geotekniske boringer og 7 CPT-forsøg til kote -20,0 ved Hvide Sande Nordhavn, samt 2 geotekniske boringer og 4 CPT-forsøg til kote -12,0 i Hvide Sande Sydhavn.

Undersøgelserne udføres med en borerig på en unifloat med følgebåd.

Der udføres fire CPT-forsøg og tre kombinerede CPT-forsøg og geotekniske boringer med udtagelse af sedimentprøver til geologisk jordartsbedømmelse. Ved boringerne anvendes foringsrør, så der ikke spildes sediment til vandsøjlen ved opboring af sedimentprøverne. Der anvendes seks borerør og der skal laves tre boringsprøver til 12 m under havbund. Vanddybden i havnen er 7 m. Den samlede længde af boreprøverne bliver derfor ca. 39 m når der medregnes en buffer for evt. varierende dybde af bassinet (worstcase vurdering = 3*13 m). Den samlede opborede mængde af sediment ventes at udgøre mindre end 1 m3 (6” ≈ 15,24 cm, areal af forerør = 0,0182 m2, beregnet mængde = 39m * 0,0182m2 = 0,711m3).

Det opborede materiale tages med tilbage til land.

Det direkte påvirkede areal er begrænset til de syv prøvesteder og i alt ca. 0,13 m2. Da udtagning af prøver sker over få dage er der ikke en indirekte påvirkning i form af for eksempel skygge fra ophvirvlet sediment.

Hvide Sande Havn med de markerede arbejdspladser og slusen i højre side af billedet

 

Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000 områder er nr. 69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, som omfatter habitatområde nr. 62 og fuglebeskyttelsesområde nr. 43, der ligger 1,4 km fra projektområdet, og N68: Natura 2000-område N68 Skjern Å, som omfatter habitatområde nr. 61 og fuglebeskyttelsesområde nr. 118 ligger opstrøms ift. Hvide Sande Havn. Natura 2000-område N246 Sydlige Nordsø, som omfatter habitatområde H255 og fuglebeskyttelsesområde F113 er 25 km fra projektområdet og det nærmeste marine Natura 2000-område.

Det er Trafikstyrelsens vurdering, at der ikke vil ske en påvirkning på Natura 2000-områdets udbredelse eller arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget eller andre Natura 2000-områder i øvrigt. Styrelsen har lagt vægt på, at der ved gennemførsel af projektet kan opretholdes
gunstig bevaringsstatus for Natura 2000-området og at en væsentlig påvirkning kan udelukkes.

 

Bilag IV-arter

Trafikstyrelsen har eftersøgt fremkomsten af bilag IV-arter i og omkring projektområdet i relevante databaser5. Der vurderes ikke at være bilag IV arter i området, der påvirkes.

 

Vandrammedirektivet

Hvide Sande Havn er beliggende i vandområde 133, Vesterhav, nord, hovedvandopland Nissum Fjord.

Vandområdet er udpeget med miljømålsætningen ”God økologisk tilstand” og ”God kemisk tilstand".

Vandområdets samlede økologiske- og kemiske tilstand er vurderet til ”moderat økologisk tilstand” og ”ikke god kemisk tilstand”.

I henhold til projektbeskrivelsen og de beskrevne metoder er det Trafikstyrelsens vurdering, at projektet ikke vil medføre en midlertidig eller permanent forringelse af kvalitetselementernes tilstand, at projektet ikke vil medføre en forringelse af vandområdets økologiske- og kemiske tilstand og dermed ikke vil hindre målopfyldelse i vandområdet.

Det er ligeledes Trafikstyrelsens vurdering, at besvarelsen til de 11 deskriptorer i havstrategidirektivet er tilstrækkelig.

 

Høring

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Søfartsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Bolig- og planstyrelsen, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Energinet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ringkjøbing-Skjern Kommune og Strandingsmuseum St George.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden 07-02-2024 til den 11-03-2024.

Ringkjøbing-Skjern Kommune, Strandingsmuseet St. Georg, Forsvarets Ejendomsstyrelse samt Søfartsstyrelsen har meddelt, at man ikke har miljømæssige bemærkninger boringerne.

Der er ikke indkommet andre høringssvar.

 

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside.

 

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Transportministeren på trm@trm.dk.

 

Med venlig hilsen

Gert Agger
Specialkonsulent | VVM & Havne
Trafikstyrelsen

 

Kopi til ovennævnte høringsparter