HOFOR A/S

Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att: Nordic Marine Service A/S

 

 

 

 

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon +45 7221 8800
info@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk

Dato: 08-02-2024
Sagsnr.: 2023-158571
Sagsbehandler: LOUJ

Trafikstyrelsen har den 27.11.2023 modtaget en ansøgning fra Nordic Marine Service A/S om omlægning af fiberforbindelse ved Enghave Brygge i Københavns Havn. Der er modtaget yderligere oplysninger i sagen den 08.01.2024.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i Metroloven1. Endvidere varetager Trafikstyrelsen statens højhedsret over søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.
Denne afgørelse er truffet efter statens højhedsret over søterritoriet i Københavns Havn.


Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen meddeler hermed tilladelse til omlægning af fiberforbindelse ved Enghave Brygge i Københavns Havn.

Endeligt meddeler Trafikstyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en Natura 2000-konsekvensvur-dering af projektet.

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår

 1. Ledningsejer skal fjerne anlægget igen for egen regning og inden for en rimelig frist, hvis statens forhold gør dette nødvendigt.
 2. Støj fra bygge- og anlægsaktiviteter, der gennemføres på søterritoriet, skal overholde de krav, der er fastsat af Københavns Kommune i ”Bygge- og anlægsforskrift i København, december 2016” Bilag 1 for aktiviteter, der gennemføres på land. Der må alene spunses i dagtimerne mandag-fredag kl. 7-17 og ikke i weekender og helligdage, jf. § 8 stk. 1 i forskriften.
 3. Indehaveren af tilladelsen er forpligtet til at vedligeholde anlægget i god forsvarlig stand.
 4. Projektet må ikke ændres væsentligt uden Trafikstyrelsens godkendelse.
 5. Tilladelsen må ikke uden forudgående tilladelse fra Trafikstyrelsen overdrages til andre.
 6. Anlægget eller dele heraf kan af Trafikstyrelsen kræves fjernet for ejers regning, såfremt:
  1. Anlægget ikke vedligeholdes, eller det ødelægges
  2. Anlægget ikke længere anvendes efter projektbeskrivelsen.
  3. Vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes

I forbindelse med en evt. fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand så tæt som muligt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering.

7. Såfremt anlægget ikke måtte blive fuldført, påhviler det tilladelsens indehaver at udføre de nødvendige foranstaltninger, herunder at fjerne anlægget eller dele af dette til sikring af, at anlægget ikke er til unødig ulempe for berørte interessenter. Efter en sådan fjernelse skal Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen underrettes med dokumentation for, at den påbudte tilstand er etableret.

8. En meddelt tilladelse kan fortabes, såfremt nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet.

Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Søfartsstyrelsen og Geodatastyrelsen underrettes herom med angivelse af anlæggets endelige position.

Hvis der under anlægsarbejdet afdækkes kulturhistoriske fund, skal arbejdet straks indstilles, og der skal rettes henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen, jf. museumsloven § 28 og § 29 h.

 

Begrundelse for afgørelse

Trafikstyrelsen har ved afgørelsen om at give tilladelse til projektet lagt vægt på, at projektet ikke strider mod almenhedens interesser samt, at de eksisterende aktiviteter i området ikke vil blive påvirket negativt.

Trafikstyrelsen vurderer, at der ikke er væsentlige natur- og miljøhensyn, der taler imod pro-jektet samt, at de eksisterende aktiviteter i området ikke vil blive påvirket negativt.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder samt bilag IV-arter, lagt vægt på, at projektet ikke medføre en negativ påvirkning af områdets økologiske funktionalitet, og at anlægsaktiviteterne udføres således, at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes.

 

Retsgrundlag

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i Metroloven. Endvidere varetager Trafikstyrelsen statens højhedsret over søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Denne afgørelse er truffet efter statens højhedsret over søterritoriet i Københavns Havn.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes Natura 2000-konsekvensvurdering af projektet er truffet jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 930 af 18. juni 2020 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med byudvikling af Enghave brygge, skal Enghave brygges fysiske område udvides og der skal etableres et maritimt miljø med havnekanaler mellem de nye boliger. De eksisterende kommunikationskabler til fjernvarmeforsyningen vil på deres nuværende lokation ligge i vejen for opførslen af en ny beboelsesejendoms kælder. Kommunikationskablerne anvendes til styring og regulering af fjernvarmen i København.

Ansøgningen omhandler etablering af en ny havnekrydsning til omlægning af kommunikationskabler.

Den nye havnekrydsning består af 4 stk. Ø50 rør til trækning af kommunikationskabler i de nye rør, fiber- og kobberkabler. Kablerne etableres oven på en eksisterende byggegruppe med fjernvarmerør.

Ansøger oplyser, at havnekrydsningen etableres ved at rørene bliver samles på land, hvorefter bliver bugseret ud til traceet og nedsænket på havbunden med entreprenørskib M/S Seaworker. Røret udlægges med wire ballast, som bliver stripset på røret under udlægningen, for at forhindre opdrift. Efter udlægning af de 4 rørledninger på havbunden udlægges der betonkapper med henblik på at beskytte kablerne. Havnekrydsningen føres fra byggegruppe 1 og over havnen til Nokken. De eksisterende kommunikationskabler omlægges herefter til de nye rør.

Ansøger oplyser at der er undersøgt flere løsninger, men at der er hård havbund hvorfor det ikke vil være muligt at spule rørene ned i havbunden.

Under anlægsarbejdet forventes det at der vil være en minimal ophvirvling af havbundssedimenter.

 

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Afstanden til nærmeste Natura 2000-område nr. 143 (Vestamager og havet syd for) er 1,4 km, bestående af habitatområde nr. 127 og fuglebeskyttelsesområde nr. 111 med samme navn.

Natura 2000-område nr. 143 har et samlet areal på 6.207 ha, hvoraf 4.004 ha er hav og 123 ha er vandflade i søerne. Området er specielt udpeget for at beskytte de marine naturtyper sandbanke, lagune og bugt, samt på land naturtyperne strandeng og grå/grøn klit, samt levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som troldand, skarv, bramgås og lille skallesluger. Vestamager og havet syd for har international betydning som fuglelokalitet. Området rummer vigtige ynglelokaliteter, og er desuden et vigtigt rasteområde for flere trækfugle og er en af Danmarks vigtigste lokaliteter for overvintrende lille skallesluger.

For de marine naturtyper, der er kortlagt i området, er naturtyperne generelt karakteriseret ved, at sandbanke (1110) er dannet ved materialetransport langs kysterne fx i form af revler, der kan være med eller uden ålegræs. Kystlaguner og strandsøer (1150) er brakvandssøer afsnøret fra havet, og udgør dermed en overgangszone mellem de indenlandske søer og kysthabitaterne. Bugter og vige (1160) er lavvandede områder med begrænset fersk påvirkning, og udgør dermed størstedelen af fjordene i de indre farvande.

Det er ansøgers vurdering, at det kan afvises at projektet vil medføre en væsentlig negativ påvirkning og skade på naturtyperne på udpegningsgrundlaget.

Nedsænkning af rør og betonkappe vil medføre en minimal og kortvarig ophvirvling af sediment. Området oplever løbende ophvirvling af sediment i forbindelse med, at større og mindre både sejler ind og ud af den eksisterende havn, hvorfor det må forventes, at arter knyttet til området har en høj tolerance overfor omlejring og sedimentation. Det kan dermed afvises at projektet vil medføre en negativ påvirkning af bundfauna og vegetation.

Der forventes ikke kumulation med andre projekter.

Trafikstyrelsen vurderer at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af udpegnings-grundlaget for Natura 2000-området og at det kan udelukkes at der vil ske en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området nr. 143 og andre Natura 2000-områder i øvrigt.

Det er Trafikstyrelsens vurdering, at der vil være tale om ubetydelig påvirkning af Bilag-IV arter og at yngle- og rastelokaliteter samt at den økologiske funktionalitet kan opretholdes ved gennemførsel af projektet.

 

Vandrammedirektivet

Projektområdet er beliggende ved vandområde ”Nordlige Øresund” med vandområde ID: ”6”. Vandområdet er udpeget med miljømålsætningen ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand". Vandområdets samlede økologiske-kemiske tilstand er vurderet til ”moderat samlet økologisk tilstand” og ”ikke-god kemisk tilstand”.

For de enkelte parametre er tilstanden vurderet som følgende; Fytoplankton: god økologisk tilstand, Rodfæstede bundplanter: god økologisk tilstand, Bunddyr: moderat økologisk tilstand, Iltforhold: ukendt økologisk tilstand, Vandets klarhed: Understøtter god økologisk tilstand, Nationalt specifikke stoffer: ikke-god økologisk tilstand. For den kemiske tilstand er det følgende prioriterede stoffer som er årsag til manglende målopfyldelse: bly, cadmium, BDE, kviksølv, antracen og nonylphenoler.

I henhold til projektbeskrivelsen og de beskrevne metoder er det Trafikstyrelsens vurdering, at projektet ikke vil medføre en midlertidig eller permanent forringelse af kvalitetselementernes tilstand. Styrelsen vurderer at der således ikke vil ske en forringelse af vandområdets og økologiske tilstand og at projektet ikke er til hindre for målopfyldelse. Projektet medfører ikke udledning af stoffer som er omfattet af nationale- eller EU miljøkvalitetskrav. Trafikstyrelsen vurderer at projektet ikke vil medføre forringelse af den kemiske tilstand og ej heller vil være til hindre for målopfyldelse.

Trafikstyrelsen vurderer, at projektet ikke medfører en negativ påvirkning af de 11 deskriptorer i havstrategidirektivet. Trafikstyrelsen vurderer, at den samlede miljøpåvirkning fra projektet, ikke vil have hverken væsentlige eller varige påvirkninger på eller konsekvenser for miljøet.

 

Høring

Projektområdet er i havplanen udlagt til zone til beskyttelsesforanstaltninger for luftfart. Tilladelse m.v. til eller planer for andre formål kan kun meddeles eller vedtages efter samråd med transportministeren. Transportministeren har ikke haft bemærkninger til projektet.

Trafikstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Søfartsstyrelsen, Kystdirektoratet, Fiskeristyrelsen, Energistyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, Energinet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Vikingeskibsmuseet, Geodatastyrelsen og Biofos.

Projektansøgningen har endvidere været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden 17.01.2024 til den 31.01.2024.

Følgende høringsparter har afgivet høringssvar: By & Havn, Hofor, Københavns Kommune, museet, Energinet, Fiskeristyrelsen, Søfartsstyrelsen, CLF intern. De indkomne høringssvar er primært ”ingen bemærkninger”. Københavns Kommune og Søfartsstyrelsen er kommet med bemærkninger omkring sikkerhed og den øvrige myndighedsbehandling og tilladelser der skal søges i forbindelse med projektet.

Alle høringssvar er videresendt til bygherre. Høringssvarene har ikke givet anledning til yderligere vilkår eller ændringer i projektet.

 

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside.

 

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Transportministeren på trm@trm.dk.

 

Med venlig hilsen

Louise M. V. Jacobsen
Fuldmægtig, VVM & Havne | Plan & Klima
Trafikstyrelsen

 

Bilag

Bilag 1: Ansøgning

Bilag 2: Projektbeskrivelse

Bilag 3: Oversigtskort

Kopi sendt til ovennævnte høringsparter