Tilsyn med Post Danmark

Her kan du finde en uddybning af, hvad Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med Post Danmark indebærer.

Individuel tilladelse til Post Danmark 
I henhold til Postloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 30. august 2017 udpeges Post Danmark A/S (i det følgende "Post Dan­mark") til befordringspligtig postvirksomhed og gives en individuel tilladelse til at udøve postbefordring og pålægges at udføre landsdækkende befordring af visse forsendelser (befordringspligt). Varetagelsen af Post Danmarks be­fordringspligt kan også ske via helejede datterselskaber.

Post Danmark er forpligtet til at sikre postbefordring på dansk område af følgende indenlandske forsendelser og forsendelser fra udlandet, Færøerne og Grønland til adressater i Danmark samt forsendelser til udlandet, Færø­erne og Grønland:

  1. Adresserede breve på op til 2 kg.
  2. Adresserede dag-, uge- og månedsblade og lignende, tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet, trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer, på op til 2 kg.
  3. Adresserede pakker på op til 20 kg, herunder en pakketjeneste henholdsvis med og uden omdeling.

Befordringspligten omfatter indsamling ved blandt andet postkasser og postbetjeningssteder, sortering, transport og omdeling af forsendelserne.

Befordringspligten for forsendelser til og fra udlandet, Færøerne og Grøn­land er reguleret af Verdenspostkonventionen med tilhørende bestemmelser (reglerne i UPU).

Post Danmark skal derudover tilbyde befordring af forkyndelsesbreve i ind­landet i overensstemmelse med retsplejelovens regler.

Befordringspligten omfatter ikke adresserede pakker, der befordres af Post Danmark i henhold til en kontrakt med en erhvervsaf­sender. Ved en erhvervsafsender forstås en afsender, der ikke er en privatperson. En privatperson er en fysisk person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv.


Kvalitetskontrol
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at Post Danmark lever op til de service- og kvalitetsmål for breve, økonomibreve, pakker, dagblade og øvrige blade, der er fastsat i den individuelle tilladelse til Post Danmark.

Servicekrav
Post Danmark skal omdele adresserede forsendelser alle hverdage (mandag til fredag). Breve skal være omdelt 5 hverdage efter indleveringen. Post Danmark fastsætter selv servicekravet for erhvervsbreve, dagblade og øvrige blade. For pakker er servicekravet dag-til-dag befordring mandag til fredag.

Kvalitetskrav
Kvalitetskravet for breve og pakker er, at 93 % af disse skal være befordret i overensstemmelse med servicekravet. Med andre ord betyder det, at højst 7 ud af 100 breve må omdeles senere end 5 dage efter indlevering. Ligeledes betyder det, at højst 7 ud af 100 pakker må omdeles senere end 1 dag efter indlevering.

For at kontrollere, om Post Danmark opfylder servicekravet, modtager styrelsen hver måned følgende fra Post Danmark:

  • Ekstern kvalitetsmåling for breve og magasinpost
  • Post Danmarks interne kvalitetsmåling for pakker og dagblade og øvrige blade
  • Årsagsforklaringer til eventuelle større forsinkelser på brevområdet.

På brevområdet er det et uafhængigt analyseinstituts kvalitetsmålinger, som ligger til grund for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurderinger. Kvalitetsmålinger af breve finder sted i henhold til EU standarder. Hvis Post Danmark ikke opfylder de aftalte kvalitetskrav, kan der pålægges bod, jf. bilag 2 og 3 til tilladelsen.

Pakke- og bladbefordringen bliver vurderet på grundlag af Post Danmarks interne målinger.

Resultatet af målingerne af Post Danmark brevkvalitet siden 1995 kan du se under Statistik

Postbetjeningsnettet

Post Danmark er forpligtet til at have et landsdækkende net af postbetjeningssteder, som sikrer befolkningen adgang til at få udført postforretninger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at Post Danmark overholder den individuelle tilladelses krav til postbetjeningsnettet.

Tilladelsen foreskriver bl.a., at Post Danmark skal gennemføre høring m.m. af lokale interessenter, når Post Danmark ønsker at nedlægge et betjeningssted.

Antallet af ekspeditionssteder i postbetjeningsnettet er faldende.

Post Danmark rapporterer en gang årligt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om den hidtidige og den forventede udvikling i postbetjeningsnettet.

Du kan se postbetjeningsnettets omfang og sammensætning under Statistik.

Regnskabsreglement for Post Danmark
Formålet med regnskabsreglementet for Post Danmark er bl.a. at sikre, at Post Danmark udarbejder produktøkonomiopgørelser. Produktøkonomiopgørelserne skal indeholde adskilte opgørelser for tjenester og produkter, som er omfattet af befordringspligten på den ene side og tjenester og produkter, som ikke er omfattet på den anden side. Du kan finde hele reglementet ved at klikke på linket i højre side.

Klageinstans
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandler klager over Post Danmark. Før en klage sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, skal den være behandlet af Post Danmark. Hvis du f.eks. ønsker at klage over lokale forhold, bedes du sende klagen til Post Danmark, inden du eventuelt klager til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der kan f.eks. også klages over:

  • Utilfredsstillende levering af post
  • For lav eller manglende erstatning i forbindelse med beskadigelse eller bortkomst af en postforsendelse
  • Manglende opfyldelse af befordringspligten.

 

Kontakt
Specialkonsulent
Jens Hork
Sidst opdateret: 26.06.2018