Tilsyn med Post Danmark

Her kan du finde en uddybning af, hvad Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med Post Danmark indebærer.

Individuel tilladelse til Post Danmark 
I henhold til lov nr. 1536 af 21. december 2010 (postloven) udpeges Post Danmark A/S (i det følgende "Post Dan­mark") til befordringspligtig postvirksomhed og gives en individuel tilladelse til at udøve postbefordring og pålægges at udføre landsdækkende befordring af visse forsendelser (befordringspligt). Varetagelsen af Post Danmarks be­fordringspligt kan også ske via helejede datterselskaber.

Post Danmark er forpligtet til at sikre postbefordring på dansk område af følgende indenlandske forsendelser og forsendelser fra udlandet, Færøerne og Grønland til adressater i Danmark samt forsendelser til udlandet, Færø­erne og Grønland:

  1. Adresserede breve på op til 2 kg.
  2. Adresserede dag-, uge- og månedsblade og lignende, tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet, trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer, på op til 2 kg.
  3. Adresserede pakker på op til 20  kg, herunder en pakketjeneste henholdsvis med og uden omdeling.

Befordringspligten omfatter indsamling ved blandt andet postkasser og postbetjeningssteder, sortering, transport og omdeling af forsendelserne.

Befordringspligten for forsendelser til og fra udlandet, Færøerne og Grøn­land er reguleret af Verdenspostkonventionen med tilhørende bestemmelser (reglerne i UPU).

Post Danmark skal derudover tilbyde befordring af forkyndelsesbreve i ind­landet i overensstemmelse med retsplejelovens regler.

Befordringspligten omfatter ikke adresserede pakker, der befordres af Post Danmark i henhold til en kontrakt med en erhvervsaf­sender. Ved en erhvervsafsender forstås en afsender, der ikke er en privatperson. En privatperson er en fysisk person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv.


Kvalitetskontrol
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at Post Danmark lever op til de service- og kvalitetsmål for breve, økonomibreve, pakker, dagblade og øvrige blade, der er fastsat i den individuelle tilladelse til Post Danmark.

Post Danmark skal omdele adresserede forsendelser alle hverdage (mandag til fredag). Breve skal være omdelt 5 hverdage efter indleveringen. Post Danmark fastsætter selv servicekravet for erhvervsbreve, dagblade og øvrige blade. For pakker er servicekravet dag-til-dag befordring mandag til fredag.

Kvalitetskravet er for breve og pakker er, at 93 % af disse skal være befordret i overensstemmelse med servicekravet. 

For at kontrollere, om Post Danmark opfylder målsætningerne, modtager styrelsen hver måned følgende fra Post Danmark:

  • Ekstern kvalitetsmåling for breve og magasinpost
  • Post Danmarks interne kvalitetsmåling for pakker og dagblade og øvrige blade
  • Årsagsforklaringer til eventuelle større forsinkelser på brevområdet.

På brevområdet er det et uafhængigt analyseinstituts kvalitetsmålinger, som ligger til grund for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurderinger. Kvalitetsmålinger af breve finder sted i henhold til EU standarder. Hvis Post Danmark ikke opfylder de aftalte kvalitetskrav, kan der pålægges bod, jf. bilag 2 og 3 til tilladelsen.

Pakke- og bladbefordringen bliver vurderet på grundlag af Post Danmarks interne målinger.

De seneste resultater af den eksterne måling af brevkvaliteten fremgår af tabellen:

Rettidighed 

1. kv. 16

2. kv. 16

3. kv. 16

4. kv. 16

A-breve*

85,8 %  

86,8 % 

 

 

B-breve**

95,6 % 

94,4 % 

92,8 % 

93,2 % 

C-breve***

97,8 % 

95,6 % 

 

 

Resultatet af målingerne af Post Danmark brevkvalitet siden 1995 kan du se under Statistik

*A-breve udgået af befordringspligten pr. 1. juli 2016
**B-breve fra 1. juli 2016: "breve"
***C-breve fra 1. juli 2016: "breve"

Postbetjeningsnettet

Post Danmark er forpligtet til at have et landsdækkende net af postbetjeningssteder, som sikrer befolkningen adgang til at få udført postforretninger.

Postbetjeningsnettets udstrækning og serviceforhold er ikke nogen given størrelse og har ved flere lejligheder været genstand for politisk drøftelse, ligesom ændringer i postbetjeningsnettet har stor bevågenhed i lokalsamfundet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at Post Danmark overholder den individuelle tilladelses krav til postbetjeningsnettet.

Tilladelsen foreskriver bl.a., at Post Danmark skal gennemføre høring m.m. af lokale interessenter, når Post Danmark ønsker at nedlægge et betjeningssted.

Antallet af ekspeditionssteder i postbetjeningsnettet er faldende. Årsagen til nedgangen er bl.a., at antallet af de såkaldte "giroprodukter" på posthusene er faldende og har været det gennem mange år. Dette skyldes den stigende brug af elektronisk pengeoverførsel, eksempelvis betalingsservice og internetbank m.m.

Post Danmark rapporterer en gang årligt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om den hidtidige og den forventede udvikling i postbetjeningsnettet.

Du kan se postbetjeningsnettets omfang og sammensætning under Statistik.

Regnskabsreglement
Regnskabsreglementet for Post Danmark A/S er nu udstedt og gælder fra 1. januar 2014. Du kan finde hele reglementet ved at klikke på linket i højre side.

Klageinstans
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandler klager over Post Danmark. Før en klage sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bør den være behandlet af Post Danmarks hovedkontor. Hvis du f.eks. ønsker at klage over lokale forhold, bedes du sende klagen til Post Danmarks hovedkontor, inden du eventuelt klager til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der kan f.eks. også klages over:

  • Utilfredsstillende levering af post
  • For lav eller manglende erstatning i forbindelse med beskadiget eller forsvunden pakke
  • Manglende opfyldelse af befordringspligten.

 

Kontakt
Specialkonsulent
Jens Hork
Sidst opdateret: 02.05.2018