Havneforordning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er kompetent myndighed i Danmark for håndhævelse af EU’s havneforordning (EU) 2017/352 om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne kan anvendes i praksis i Danmark.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne (havneforordningen) får virkning fra den 24. marts 2019.

Da der er tale om en forordning, har dens bestemmelser direkte virkning og skal ikke gennemføres i dansk ret.

Dog foreskriver forordningen, at EU’s medlemsstater skal træffe foranstaltninger, som sikrer, at forordningen – herunder bestemmelser vedrørende relevante myndigheder, klageproces og sanktioner – bliver effektueret. På den baggrund har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstedt en bekendtgørelse med foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende havneforordningen i Danmark.

Du finder havneforordningen og bekendtgørelsen via linket i spalten til højre.

Klagemulighed
Klage over havnemyndighedens forvaltning af en havn efter havneforordningens bestemmelser og bekendtgørelse om havneforordningen kan indbringes for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.  

Klagen skal sendes til info@tbst.dk.

Såfremt behandlingen af klagen kræver bemærkninger fra andre relevante myndigheder, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indhente bemærkninger forinden, der træffes en afgørelse i klagesagen.

Sidst opdateret: 18.03.2019