Landsbypartnerskaber: Forsøg med formelle samarbejder om landsbyudvikling
09.06.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner nu for ansøgninger til byfornyelseslovens forsøgspulje 2017 – med en ramme på 9 mio. kr. Styrelsen efterspørger forsøgsprojekter inden for nye partnerskabs- og organiseringsformer i arbejdet med tilpasning og forskønnelse af små og mindre byer.

Der er brug for innovation og nytænkning inden for udvikling og fornyelse af landets små og mindre byer. Flere af disse byer indeholder udviklingspotentialer, men velkendte udfordringer som nedslidte bygninger, tomme ejendomme og manglende byliv kan stå i vejen for at forløse potentialet.

Formålet med forsøgspuljen er at udbrede mere forpligtende partnerskaber mellem kommuner, foreninger, organisationer, erhvervsliv, fonde mv. om tilpasning og forskønnelse af landsbyer.

Der kan dermed både være tale om nedrivning, renovering/opgradering af nedslidte ejendomme samt nye muligheder for indretning af offentlige byrum på grunde, fx efter nedrivning.

Styrelsen efterlyser derfor projekter, hvor kommune og lokalsamfund går sammen om 1) at gentænke organiseringen og medfinansieringen af offentlige indsatser i deres lokalområde eller landsby og 2) at nedrive eller istandsætte ejendomme samt indrette tomme grunde til gavn for hele området.

Projekterne skal væres bundet op på en konkret, fysisk indsats, hvor både nye ideer til organisering og medfinansiering samt den fysiske indretning afprøves.

Vilkår for puljen
Puljen er åben, og kommuner, foreninger, organisationer, erhvervsliv, fonde m.fl. inviteres til at komme med projektidéer til aktuelle udviklingstiltag, der kan være med til at sikre attraktive og levedygtige landsbyer, både fysisk, økonomisk og organisatorisk.

Puljen er forbeholdt byer og områder med under 10.000 indbyggere.

Hvis ansøgeren ikke er en kommune, skal der foreligge en forhåndsgodkendelse fra den pågældende bys kommune om, at den vil indgå i forsøgsprojektet. Dette er af hensyn til den senere fysiske indsats, der vil kræve kommunalt engagement.

Støtte
Der gives støtte med op til 100 % refusion til udgifter omfattende organisering og etablering af partnerskab, nedrivning og forskønnelse, samarbejde mellem lokalsamfund og kommune om idéudvikling, planlægning og indretning af byrum, herunder til materialer mv.

Der gives ikke støtte til projekter, der allerede er igangsat, ligesom der ikke gives støtte til drift. Derudover gives der ikke støtte til produktudvikling, som en producent umiddelbart kan udnytte kommercielt.

Udvælgelseskriterier
Ansøgningerne vil blive vurderet på baggrund af en konkret, faglig vurdering. Projekterne skal være nytænkende og innovative, udvikle nye arbejdsmetoder og løsningsmodeller eller arbejde med nye problemfelter. Ansøgningen skal have et rimeligt og realistisk budget, helst med finansiering fra flere parter, samt en fornuftig tidsplan. Der vil blive lagt vægt på, at projekterne etablerer samarbejder med kommuner, der kan være med til at forankre projektresultaterne.

Derudover skal projektets resultater kunne bruges af andre aktører i byfornyelsen.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 1. november 2017.

Sådan søger du
Du skal indsende din ansøgning med projektbeskrivelse på styrelsens ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Center for Bolig, med e-mail til bolig@tbst.dk. Skriv ”Ansøgning til byfornyelsens forsøgspulje 2017” i emnefeltet.

Hent ansøgningsskema via linket i spalten til højre.
Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Daniel Zilmer Theisen
Sidst opdateret: 30.08.2017