Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)
19.04.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til ændringer af de administrative bestemmelser i BR15, så det bliver nemmere for boligejere at opføre garager, carporte og lignende bygninger. Samtidig bliver kravene til tilgængelighed for enfamiliehuse ændret. Høringsfristen er den 10. maj 2017.

Ændringerne i bestemmelser i bygningsreglementet skal gøre det nemmere for den enkelte boligejer at opføre garager, carporte og lignende mindre bygninger.

Med forslaget vil anmeldelsesbegrebet blive afskaffet, så det bliver muligt at opføre små bygninger (med et samlet areal op til 50 m2) såsom garager, carporte, udhuse m.v. uden byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen. Kravene til bygningens placering på grunden skal fortsat overholdes. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen laver en vejledning om garager, carporte og lignende småbygninger under 50 m2.  

Derudover gennemføres en række ændringer i kravene til indretning af boliger ved hhv. nyopførelse og ombygning. De væsentligste ændringer er følgende:
  • For fritliggende enfamilieshuse vil kravene til etablering af niveaufri adgang ved yderdøre og etablering af niveaufri adgang ved mindst et WC-rum i stueetage, blive ophævet.
  • For etageboligbyggeri vil det gældende krav om etablering af affaldsskakte i etageboligbyggeri på mere end tre etager blive ændret, så der i stedet stilles krav om etablering af affaldssystemer. Ændringen vil betyde større fleksibilitet i valget af løsning for affaldshåndtering i beboelsesbyggerier, da kravet kan opfyldes med forskellige typer af affaldssystemer.
  • Ombygninger og mindre tilbygninger til eksisterende etageboligbebyggelse vil ikke længere være omfattet af krav om at etablere elevator til de ombyggede/tilbyggede boliger. Det betyder, at der fremadrettet eksempelvis kan blive etableret en bolig i en uudnyttet tagetage i etageboligbyggerier, uden at der stilles krav om at etablere elevator til denne bolig.
Høringsfristen er  den 10. maj 2017, og det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Læs høringen på Høringsportalen i højre kolonne
Kontakt
Fuldmægtig
Emil Engel Magnussen
Sidst opdateret: 19.04.2017