Høring over udkast til ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer
20.09.2012

Trafikstyrelsen har udarbejdet udkast til forslag om ændring af lov om luftfart mm. Se udkastet i spalten til højre.

Med forslaget fastsættes en ny og mere hensigtsmæssig model for betalingen af Trafikstyrelsens tilsyn med den civile luftfart. Med den nye model afskaffes Trafikstyrelsens nuværende afgifter fastsat i luftfartsloven. Disse opkræves hos de danske luftfartsselskaber, lufthavne og flyvesikringstjenesten Naviair. Tilsynsområdet vil fremadrettet blive finansieret af et safety-bidrag på 6,00 kr., der opkræves hos luftfartsselskaberne for alle passagerer, der anvender de danske lufthavne til afrejse, uanset om passagererne flyver med danske eller udenlandske selskaber.

Dækningen af Trafikstyrelsens omkostninger til godkendelser, licenser, tilladelser mv. berøres som udgangspunkt ikke af omlægningen og vil derfor fortsat blive betalt af brugerne på baggrund af timebetaling eller faste gebyrer.

Den nye model med et safety-bidrag ændrer ikke ved, at Trafikstyrelsens tilsyn skal være fuldt ud brugerfinansieret. Der vil endvidere med den nye model ikke ske nogen samlet forøgelse af betalingen for tilsynet. Endelig ændrer den nye model ikke ved, at Trafikstyrelsen kan anvende overskuddet fra afgifterne til at nedsætte betalingerne på det gebyrfinansierede område.

Forslaget indebærer desuden en ændring af bestemmelserne om Havarikommissionens undersøgelsespligt for så vidt angår de havarier og hændelser, der ikke er omfattet af gældende EU-lovgivning på området, idet der sker en tilpasning til internationale regler. Efter forslaget skal Havarikommissionen, medmindre forholdet er omfattet af EU-regler, fremover undersøge havarier med nationalt registrerede luftfartøjer, hvilket udelukker de ultralette fly, og undersøge alvorlige hændelser med luftfartøjer med maksimal startvægt over 2.250 kg.

De hændelser, som ikke er alvorlige hændelser, som hidtil har været indberettet og undersøgt af Havarikommissionen foreslås fremover i stedet at skulle indberettes til Trafikstyrelsen i lighed med driftsforstyrrelser og andre irregulære forhold af betydning for flyvesikkerheden og er i øvrigt fortsat under Trafikstyrelsens tilsyn.

Forslaget indebærer endvidere, at der i selve luftfartsloven fastsættes bestemmelser om beredskab på luftfartsområdet, således at luftfartsselskaber og flyvepladser skal foretage nødvendig planlægning for at sikre luftfarten i beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer, og at luftfartsselskaber og flyvepladser kan forpligtes til at stille transportkapacitet og infrastruktur til disposition mod fuld erstatning i sådanne situationer. Desuden foreslås, at transportministeren kan fastsætte regler om disse forhold.

Endelig indebærer forslaget en ændring af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. Det fastslås således, at de opgaver, der i loven er henlagt til det tidligere Statens Luftfartsvæsen, nu varetages af Trafikstyrelsen, idet Statens Luftfartsvæsen pr. 1. november 2010 blev en del af Trafikstyrelsen.

Ikrafttrædelsesdato er den 1. juli 2013 for ændringen vedrørende indførelse af et safety-bidrag og dagen efter offentliggørelse i Lovtidende for de øvrige ændringer.

Trafikstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er os i hænde senest onsdag den 17. oktober 2012 kl. 12:00.

Sidst opdateret: 16.01.2014