Stor vækst på jernbanen
08.05.2012

2011 blev et godt år for jernbanen, hvor både passager- og godstransporten oplevede stigninger.

Fra 2010 til 2011 voksede antal kørte personkilometer med tog i Danmark ca. 4,6 pct. Det er den største procentvise stigning siden åbningen af Storebæltsforbindelsen i 1997. Samlet set blev der kørt ca. 6,9 mia. personkilometer med tog i Danmark. Det svarer til, at hver eneste dansker kørte ca. 1.240 km med tog i 2011. Personkilometer er defineret som det samlede antal kilometer personer har rejst med tog i Danmark.

Væksten i persontransportarbejdet har været størst for S-banen, Metroen og lokalbanerne. Der har dog været vækst i alle opgjorte kategorier. Siden 1995 er antal personkilometer vokset med omkring 40 pct., svarende til 2,2 pct. årligt i gennemsnit.

Mere gods på banen

I 2011 voksede godstransport på bane med ca. 14 pct. svarende til i alt 9,276 mio. ton. Godsmængden der transporteres med jernbane er dermed vokset ca. 51 pct. siden kriseåret 2009 - og er nu på det højeste niveau siden midten af 1990’erne.

Transittransporterne på jernbane udgjorde i 2011 ca. 75 pct. af de samlede godstransportmængder, mens de internationale transporter til og fra Danmark udgjorde ca. 15 pct. og de nationale godstransporter udgjorde ca. 10 pct.

Væksten i banegodstransportmængderne har været uensartet i perioden fra 2009 til 2011. De nationale transportmængder er fra et lavt niveau vokset med ca. 76 pct. og transittransporterne er vokset med ca. 64 pct. Derimod er de internationale godstransportmængder stort set uændrede siden 2009.

Hvis væksten i gods på bane fra 2009 til 2011 alternativt var blevet udført med lastbil ville det have krævet ca. 240.000 lastbilture i 2011 eller ca. 660 flere lastbilture om dagen beregnet ud fra, at en dansk lastbil i international kørsel i gennemsnit kører med ca. 12,8 ton.

Persontransport (mio. personkm.) efter transporttype fra 2010-2011

Persontransport på banenettet

Persontransport på banenettet fra 1995-2011

Væksten i persontransport på banenettet

Gods på banenettet fra 2000-2011

Gods på banenettet

Godstransport med jernbane i mio. ton i perioden 2009-2011

Godstransport med jernbane i mio. ton i perioden 2009-2011

 

 

Mere information

For yderligere information kan kontorchef Jan Albrecht kontaktes via kommunikationsmedarbejder Anders Wiese Hooge på 4178 0011

Sidst opdateret: 08.05.2012