Ved ansøgning om puljemidler fra ”Pulje til dataleverandører” skal ansøgningen vedlægges en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen opbygges efter følgende skabelon og alle nedenstående oplysninger skal foreligge til behandling af ansøgningen.

 

1. Projekttitel

 

2. Resumé

Kort sammenfatning af projektbeskrivelsen (max ½ A4-side).

 

3. Formål

Beskriv det overordnede formål med projektet, herunder hvordan projektet opfylder formål og tildelingskriterier for ”Pulje til dataleverandører”.

 

4. Projektets indhold

Beskriv projektets forventede leverancer og resultater, herunder eventuelle særlige udfordringer ved projektet.

 

5. Projektorganisering

Beskriv, hvordan projektet er organiseret, hvordan ansvaret for projektet er forankret hos ansøger og ansøgers eventuelle samarbejdspartnere.

 

6. Tidsplan

Opstil en tidsplan for samtlige aktiviteter, milepæle og delmål af projektet, herunder også afrapportering af projektet.

 

7. Rapportering af projektet

Opstil en plan for rapportering af projektet, herunder projektets fremdrift, leverancer, opnåede resultater, overholdelse af tidsplan, udfordringer mv.

 

8. Projektets finansiering

Med udgangspunkt i projektets detaljerede budget (budgetskabelon) beskrives projektets finansiering. Herunder eventuel uddybning af projektets budgetposter, redegørelse for ansøgers eventuelle medfinansiering mv.

Inden udarbejdelse af budgettet læses både vejledningen til budget i Budget- og regnskabsskabelon samt regnskabsinstruksen grundigt igennem. Begge dokumenter er tilgængelige på https://www.trafikstyrelsen.dk/arbejdsomraader/kollektiv-trafik/loebende-tilskud-og-puljer/puljelisten/pulje-til-dataleverandoerer.