Bygningsfornyelse

Formålet med bygningsfornyelsen er at skabe velfungerende boliger og boligområder. Bygningsfornyelse vedrører primært istandsættelse og nedrivning af boliger (dog ikke almene boliger).

Under bygningsfornyelsen hører også forsamlingshuse, private erhvervsbygninger, samt fjernelse af skrot og affald.

På finansloven fastsættes der årligt midler til gennemførelse af byfornyelsesaktiviteter. Det afsatte beløb til bygningsfornyelse fordeles til de kommuner, der ønsker at give tilskud til byfornyelsesprojekter. Fordelingen til kommunerne sker på baggrund af objektive kriterier, som afspejler den enkelte kommunes behov for bl.a. bygningsfornyelse.

De kommuner, som anvender midler fra den statslige byfornyelsesramme, skal bidrage med kommunal medfinansiering af støtten. Medfinansieringen er 50 pct.

Det er kommunerne, der administrerer byfornyelsesloven og træffer beslutning, herunder om omfanget af tilskud i de konkrete sager. Mulighederne for at få tilskud kan være forskellige fra kommune til kommune. Det er derfor vigtigt på et tidligt tidspunkt at kontakte kommunen om tilskudsmulighederne for den ejendom, der ønskes tilskud til.

Byfornyelsesloven giver mulighed for tilskud til:

Private udlejningsboliger,
 • som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad eller
 • som er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt eller
 • som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til forbedringer.
Tilskud kan ydes til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, arbejder nævnt i energimærkning, opførelse af mindre tilbygninger samt fjernelse af skrot og affald.


Ejer- og andelsboliger,
 • som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad
 • som er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt eller
 • som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til forbedringer.
Tilskud kan ydes til arbejder på klimaskærmen, nedrivning, etablering af bad, afhjælpning af kondemnable forhold, fjernelse af skrot og affald samt arbejder nævnt i energimærkning.


Tomme private erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger,
 • som ombygges til udlejningsboliger.

Tilskud kan ydes til udgifterne til ombygning af private erhvervslokaler til udlejningsboliger. Det er en betingelse, at erhvervene er nedlagte eller den hidtidige aktivitet i den offentligt ejede bygning er ophørt, samt bygningerne er bevaringsværdige og skønnes egnet til ombygning inden for en rimelig økonomisk ramme.

Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse,
 • som er beliggende i landsbyer og landdistrikter.

Tilskud kan ydes til arbejder på klimaskærmen, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger og foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkning samt afhjælpning af kondemnable forhold.

Nedrivning af erhvervsbygninger,
 • hvor erhvervet er nedlagt
Tilskud ydes til hele nedrivningsudgiften.

Opkøb af nedslidte ejendomme,
 • hvor ejendommen opkøbes med henblik på istandsættelse eller nedrivning.
Tilskud ydes til udgiften til opkøb.


Friarealer
 • etablering af fælles friarealer og fælleslokaler for flere ejendomme
Tilskud ydes som et tilskud inden for rammebeløb. I rammebeløbet indgår udgifter til rydning og til selve fællesanlægget, dvs. anlæg og møblering.


Indretning af byrum på tomme grunde
 • indretning og etablering af et offentligt byrum, hvor kommunalbestyrelsen giver, eller har givet, støtte til nedrivning af en bygning efter byfornyelsesloven.

Ansøgning om støtte

Ansøgning om støtte sendes til kommunen af ejeren. Kommunen afgør, om ansøgningen skal støttes af bygningsfornyelsesmidlerne. Kommunen fastsætter støttens størrelse inden for byfornyelseslovens rammer.

Hent deklaration om betingelser ved bygningsfornyelse for ejerbolig og andelsboligforening (Word) (nyt vindue)

Hent deklaration om betingelser ved bygningsfornyelse for udlejningsejendom (Word) (nyt vindue)

Hent skema D - Indbetaling af bidrag til BvB (pdf) (nyt vindue)

Hent tjekliste ved nedrivning (pdf) (nyt vindue)

Private udlejningsejendomme - yderligere information om byfornyelsesstøtte

Ejere af private boligudlejningsejendomme kan få yderligere oplysninger om mulighederne for at få offentligt tilskud til bygningsfornyelse i pjecen ”Byfornyelsesstøtte til udlejningsejendomme”.

Hent Byfornyelsesstøtte til udlejningsejendomme

Ejer- og andelsboliger - yderligere information om byfornyelsesstøtte

Ejere af ejer- og andelsboliger kan få yderligere oplysninger om mulighederne for at få offentligt tilskud til bygningsfornyelse i pjecen ”Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger”.

Hent Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger

Generel information til ejere og bygherre i forbindelse med renovering

De to guider 'Guide til ombygning i andelsboligejendomme' og 'Guide til ombygning i private udlejningsejendomme' giver generel information og vejledning ved ombygninger og om, hvilke krav der stilles til en ejer og bygherre i forbindelse med bygningsrenovering.

Se guide til ombygning i andelsboligejendomme.

Se guide til ombygning i private udlejningsejendomme

Reglerne for bygningsfornyelse findes i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 3-5.

Se mere vedrørende lovgivning i boksen til højre.

Kontakt
Fuldmægtig
Malene Bønding Oelrich
Mere information

Hent vejledning om bygningsfornyelseOrdliste

Se ordliste for de begreber, som bruges i forbindelse med bygningsfornyelse (pdf) (nyt vindue)Genhusning ved byfornyelse


Lejere af private udlejningsboliger, andelshavere og ejere af beboelseslejligheder kan få yderligere oplysninger om mulighederne for at blive genhuset permanent eller midlertidigt, når det er nødvendigt at fraflytte boligen som følge af byfornyelse, i pjecen 'Information om genhusning ved byfornyelse'.

Hent Information om genhusning ved byfornyelse
Se love og regler om byfornyelse

Sidst opdateret: 20.05.2019