Landsbyfornyelse

Landsbyfornyelse er en fokuseret indsats, der bl.a. sikrer midler til nedrivning af dårlige boliger og forskønnelse af de mindre byer.

Rammen til landsbyfornyelse
Baggrund


På finansloven 2019 er byfornyelsesrammen i årene 2019-2022 omprioriteret til en ny landsbypulje. Denne nye landsbyfornyelsesramme er lagt sammen med den tidligere pulje til landsbyfornyelse, så der nu kun er én samlet ramme til landsbyfornyelse.

Omprioriteringen betyder, at de 56 ansøgningsberettigede kommuner, der er omfattet af puljen, kan få del i rammen til landsbyfornyelse. De 56 kommuner fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse om landsbyfornyelse.

Anvendelsesområde

Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Rammen kan anvendes til følgende tiltag:

  • Områdefornyelse, læs mere her
  • Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv, læs mere om bygningsfornyelse her
  • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning
  • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger
  • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven
  • Genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller kondemnering. Læs mere her
  • Kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger. Læs mere her

Der ydes statslig refusion på 60 pct. af kommunens udgifter til de ovennævnte landsbyfornyelsestiltag.


Udmelding af ramme til landsbyfornyelse

Udmelding for 2019


Styrelsen har den 3. maj 2019 udmeldt rammen til landsbyfornyelse til de kommuner, der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse nr. 489 af 29. april 2019 om landsbyfornyelse. Rammen kan anvendes til bl.a. bygningsfornyelse, områdefornyelse, genhusning og kondemnering frem til 3. maj 2021.

Den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse udgør i 2019 130.361.360 kr., heraf er 4.461.360 kr. overført fra tidligere ramme.

Fordelingen til den enkelte kommune sker efter en fordelingsnøgle baseret på objektive kriterier, der er fastsat af transport-, bygnings- og boligministeren.

Brevet til kommunerne om udmelding af årets ramme til landsbyfornyelse kan læses her.

Listen med den enkelte kommunes ramme kan læses her.


Udmeldingen for 2018

I 2018 var rammen for pulje til landsbyfornyelse på 57,8 mio. kr. Dertil kom restmidler fra 2014 og 2015 på omkring 3,4 mio. kr. Rammen blev fordelt mellem de 42 berettigede kommuner, der havde ansøgt om midler, efter en objektiv fordelingsnøgle.

Læs nyheden om uddeling af midlerne og se listen med kommuner og statslig tildeling af midlerne
BYF2012 er det administrative it-system til håndtering af tilsagn, støtteberegning og statslig refusion i forbindelse med beslutninger om bygningsfornyelse, genhusning og kondemnering.

Hent brugervejledning for BYF2012 her


Love og regler

Byfornyelsesloven nr. 1228 af 3. oktober 2016


Lov nr. 465 af 29. april 2019 om ændring af byfornyelsesloven

Lov nr. 1562 af 19. december 2017 om ændring af byfornyelsesloven


Bekendtgørelse nr. 489 af 29. april 2019 om landsbyfornyelse

Bekendtgørelse nr. 1702 af 19. december 2017 om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer
Kontakt
Fuldmægtig
Malene Bønding Oelrich
Sidst opdateret: 09.07.2019