Godkendelse af letbaner

Letbaner skal ligesom konventionel jernbane godkendes før de kan tages i brug.

Før en letbane kan tages i drift, skal der indhentes en række godkendelser, som det kendes fra det øvrige jernbanesystem. Dog er letbaner undtaget fra interoperabilitetsdirektivet, hvilket blandt andet betyder, at letbanetog og infrastruktur ikke er omfattet af de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI'er).

Anlæg

Letbanens fysiske anlæg skal godkendes inden de må tages i brug. Delsystemer i infrastrukturen godkendes efter bekendtgørelse nr. 1581 af 5. dec 2023, og rullende materiel godkendes efter bekendtgørelse nr. 1581 af 5. dec 2023.

Der skal anvendes assessor i forbindelse med godkendelse af delsystemerne. Der skal desuden anvendes en sagkyndig ved godkendelse af letbanekøretøjer.

Drift

Før en letbane kan sættes i drift, skal den operatør, som har ansvar for trafikken, opnå en tilladelse og et certifikat fra Trafikstyrelsen. Reglerne herfor er beskrevet i bekendtgørelse nr. 854 af 7. juli 2015 og bekendtgørelse nr. 712 af 20. maj 2020.

Den infrastrukturforvalter, som skal vedligeholde letbanens infrastruktur, skal indhente en sikkerhedsgodkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 712 af 20. maj 2020. Infrastrukturforvalteren skal ligeledes tegne en ansvarsforsikring i henhold til § 53 i jernbaneloven.
 

Relevant information

Gå til side om indberetning af ulykker på letbanen

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

infra@trafikstyrelsen.dk

Yderligere information

Spørgsmål og svar

Et letbanekøretøj er et transportmiddel, som transporterer passagerer i den kollektive trafik. Letbanekøretøjet kører i sit eget spor i et lukket letbanesystem, som er adskilt fra anden jernbaneinfrastruktur.

En letbane kan være anlagt i bymæssig bebyggelse, hvor den er en integreret del af den øvrige trafik med biler, busser, cyklister og fodgængere.

En letbane kan også være anlagt som en jernbanestrækning, der ikke er integreret med øvrig trafik, og som derved minder mere om en konventionel jernbane.

Letbanekøretøjer kører efter forholdene, signalerne og trafikken. Det indebærer, at et letbanekøretøj kører efter de hastighedsgrænser, der gælder i og uden for tættere bebygget område. Når letbanekøretøjer kører i blandet trafik sammen med øvrige trafikanter, må hastigheden som udgangspunkt ikke overstige hastighedsgrænsen for den øvrige trafik.

For de dele af en letbane, som er adskilt fra vejtrafik, og som kører efter særlige jernbanesignaler, kan letbanekøretøjerne kører efter de hastigheder, som er tilpasset den pågældende banestrækning. Det vil sige, hvis banen og køretøjerne er bygget til hastigheder på 100 km/t, kan letbanekøretøjet få tilladelse til at køre denne hastighed. Dette gør sig eksempelvis gældende for den ene type af køretøjer som skal anvendes på letbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa, som efter planen på sigt vil blive åbnet for kørsel på op til 100 km/t.

Hvis du som trafikant overhaler et letbanekøretøj, skal du altid holde tilstrækkelig afstand til det letbanekøretøj, du overhaler. Overhalingen skal altid ske til højre for letbanekøretøjet. Derudover må overhalingen kun ske, hvis letbanekøretøjet ikke spærrer for udsynet over kørebanen, så din overhaling ikke udgør fare eller ulempe for andre i trafikken. Ved overhalingen skal du holde tilstrækkelig afstand til det letbanekøretøj, du overhaler. Efter overhalingen skal du som fører af det overhalende køretøj holde til højre, så snart det kan ske uden for fare eller ulempe for letbanekøretøjet og andre i trafikken.

Hvis du som trafikant nærmer dig et fodgængerfelt, må du ikke foretage overhaling eller forbikørsel af et letbanekøretøj, hvis letbanekøretøjet forhindrer fuldt udsyn over fodgængerfeltet.

Vær opmærksom på, at du i forbindelse med en overhaling eller forbikørsel af et letbanekøretøj altid skal være opmærksom på letbanesporets forløb.

Der findes ingen særlige vigepligtsforhold for letbaner. Det er dermed de normale vigepligtsregler, sporforløb, tavler og signalgivninger, der regulerer, hvor vejtrafikken har vigepligt for letbanekøretøjer.

Som fører af et motorkøretøj skal du altid udvise forsigtighed ved vejkryds.

NB: Hvis du som fører af et køretøj kører ind på eller over et letbanespor, har du ubetinget vigepligt for letbanekøretøjer, hvis dette fremgår ved afmærkning, herunder færdselstavler og signalanlæg.

I kryds, hvor der ikke er signalregulering eller ubetinget vigepligt, er der som hovedregel højre vigepligt. I forhold til letbanekøretøjer vil dette alene forekomme i helt særlige tilfælde.

Når du har vigepligt, har du samtidig pligt til på en tydelig måde at tilkendegive, at du vil opfylde vigepligten. Tilkendegivelsen skal ske i god tid ved at nedsætte hastigheden eller standse. Dette er særlig vigtigt, da letbanekøretøjer har en lang bremselængde.

Du må først fortsætte din kørsel, når det kan ske uden fare eller ulempe for andre køretøjers placering på vejen eller letbanesporet.

I vejkryds skal du desuden være opmærksom på, at du – når du nærmer dig et kryds eller kører ind i et kryds – skal køre på en sådan måde, at der ikke opstår unødvendig ulempe for færdslen på den krydsende vej, såfremt du bliver tvunget til at standse i krydset.

Endvidere skal du være opmærksom på, at du ikke må køre ind i et lysreguleret kryds, hvis du på grund af færdselsforholdene ikke kan forlade krydset, inden signalet har skiftet til grønt lys for krydsende færdsel, herunder letbanekøretøjer.

Som fører af et motorkøretøj skal du altid køre efter forholdene.

Som trafikant skal du – alt efter forholdene – holde en passende lav hastighed, når du nærmer dig et letbanekøretøj, der holder for at optage eller afsætte passagerer ved et letbanestoppested.

Letbanekøretøjers bremselængde er lang, og derfor er det vigtigt, at øvrige trafikanter er særlig opmærksomme på letbanekøretøjer.

Føreren af et letbanekøretøj kan anvende lyd- eller lyssignal, når der er særligt behov for at gøre andre trafikanter opmærksom på letbanekøretøjet, herunder når det er nødvendigt for at forebygge eller afværge en fare.

Lyssignalet bliver givet ved blink med letbanekøretøjets fjern- eller nærlys.

Du skal derfor som trafikant være særlig opmærksom på situationer, hvor et letbanekøretøj anvender lyd- og lyssignal.

Du må ikke standse eller parkere på en sådan måde, at kørsel med letbanekøretøj bliver hindret.

På letbaner, der er anlagt i bymæssig bebyggelse i sammenhæng med øvrig trafik, kan det være muligt for fodgængere at passere letbanesporet, hvor der ikke er opsat hegn.

Som fodgænger skal du – når sporet betrædes – udvise den forsigtighed, der er nødvendig under hensyn til afstanden til og hastigheden af det letbanekøretøj, der nærmer sig stedet. Du må ikke opholde dig unødvendigt på sporet under passagen.

Hvis der er et fodgængerfelt i nærheden, skal du som fodgænger benytte dette ved passage over et letbanespor. Er der ikke et fodgængerfelt i nærheden, skal du passere letbanesporet lige over og fortrinsvist i tilslutning til et vejkryds.

På steder, hvor færdslen bliver reguleret af politi eller ved signalanlæg, må du alene gå over letbanespor, når fodgængersignalet viser grønt lys, eller når politiet tilkendegiver, at færdslen er fri i din færdselsretning.

Nogle letbanestrækninger er ikke en integreret del af den øvrige trafik, men fungerer i stedet som en almindelig jernbane. Dette gælder eksempelvis letbanestrækningerne mellem Aarhus og Odder, Aarhus og Grenaa. På disse letbanestrækninger gælder samme regler som på almindelige jernbanestrækninger, hvorfor fodgængere ikke må passere disse letbanespor.

Cyklister og gående skal altid være opmærksomme på passagerer, som stiger af og på ved et letbanestoppested.

Senest opdateret 15-02-2024