Godkendelse af uddannelse og personale

Personer, der varetager funktioner med betydning for jernbanesikkerheden (sikkerhedsklassificeret personale), skal uddannes. Trafikstyrelsen godkender de uddannelser, som sikkerhedsklassificeret personale skal gennemføre.

Senest opdateret 14-02-2022

Uddannelsescentre

Trafikstyrelsen godkender uddannelsescentre og virksomheder til uddannelse af lokomotivførere.

Godkendte jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere og eksterne udbydere af uddannelse skal have en særlig tilladelse til at uddanne lokomotivførere. Trafikstyrelsen udsteder godkendelser til uddannelse af lokomotivførere og fører tilsyn hermed.

De jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, som udelukkende uddanner egne lokomotivførere, kan vælge at udvide deres sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse med uddannelsesaktiviteterne. Uanset om man vælger den ene eller anden model, er det de samme uddannelseskompetencer, som skal dokumenteres overfor Trafikstyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 1213 af 20. november 2017 om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet trådte i kraft den 1. januar 2018.

 
Kontakt
Jernbaneinspektør
Jesper Clemensen

uddannelse@tbst.dk

Uddannelse af lokomotivførere

Trafikstyrelsen godkender den uddannelse som lokomotivførere på jernbaneområdet skal gennemføre.

Certifikat og licens til lokomotivførere

En lokomotivfører skal have både lokomotivførerlicens og lokomotivførercertifikat for at køre tog. Lokomotivføreren skal bære begge dele på sig, når han/hun udfører sit arbejde.

Lokomotivførerlicensen er gyldig i 10 år og udstedes af Trafikstyrelsen, forudsat at lokomotivføreren opfylder de relevante helbredskrav, er blevet vandelsvurderet og har gennemgået den relevante uddannelse. Lokomotivførerlicensen er samtidig dokumentation for, at lokomotivføreren har den grundlæggende kompetence til at fremføre tog.

Jernbanevirksomheden/Infrastrukturforvalteren udsteder lokomotivførercertifikatet som et bevis for, at lokomotivføreren har ret til at køre med bestemte materieltyper (litra) og på bestemt infrastruktur (strækninger).

Optagelse og uddannelsen til lokomotivfører

For at starte på uddannelsen som lokomotivfører, skal man først søge job som lokomotivfører i en dansk jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter.

Der findes ikke et specielt ansøgningsskema hos Trafikstyrelsen til dette brug, eller et samlet sted hvor stillingerne slås op. Trafikstyrelsen anbefaler at du henvender dig til jernbanevirksomhederne eller infrastrukturforvalterne, enten direkte eller via virksomhedernes hjemmeside.

Vandelsvurdering

Trafikstyrelsen udfører en såkaldt vandelsvurdering af personer, som ønsker at blive lokomotivførere. Derfor skal man give Trafikstyrelsen lov til at indhente de relevante oplysninger fra det centrale kriminalregister. Trafikstyrelsen får udelukkende udleveret oplysninger om lovovertrædelser, der kan være relevante for sikkerheden i det fremtidige job. I praksis drejer det sig om information om overtrædelser af:

  • Færdselsloven
  • Lov om euforiserende stoffer
  • Straffelovens §§ 78 og 79.

Kontakt

Jernbaneinspektør
Jesper Clemensen

uddannelse@tbst.dk

 

Relevante links

Information om lokomotivføreruddannelsen på EUC Syd (nyt vindue)

Gå til oversigt over erhvervsuddannelser på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Relevant lovgivning

Ansøgning om lokomotivførerlicens

Her på siden finder du information om, hvordan der kan ansøges om lokomotivførerlicens.

Ansøgning om lokomotivførerlicens behandles af Trafikstyrelsen. For at sikre en smidig og hurtig sagsgang, skal Trafikstyrelsens ansøgningsskema og tilhørende formularer anvendes. Desuden skal ansøger sikre, at dokumentationen er fyldestgørende og korrekt.

Da ansøgninger om lokomotivførerlicens som regel indsendes af lokomotivførerens virksomhed, afspejles dette i Trafikstyrelsens ansøgningsprocedure.

I denne vejledning beskrives ansøgningsforløbet og den nødvendige dokumentation i forbindelse med udstedelse af lokomotivførerlicens. Ansøgningsskema, skabelon for uddannelsesbevis, og samtykkeerklæring kan hentes nedenfor.

Ønsker man som privatperson at ansøge om lokomotivførerlicens, kontakt da venligst Trafikstyrelsen på helbred@tbst.dk

Førstegangsansøgning om lokomotivførerlicens

Ved førstegangsansøgning om lokomotivførerlicens, skal blanketterne ”Ansøgning om lokomotivførerlicens (førstegangsansøger)”, ”Skabelon for uddannelsesbevis” og ”Samtykkeerklæring om vandelsvurdering” udfyldes og fremsendes til Trafikstyrelsen.

Da lokomotivførerlicensen er betinget af vandelsgodkendelse, kan samtykkeerklæringen med fordel fremsendes tidligt i uddannelsesforløbet.

Ansøgning om fornyelse af lokomotivførerlicens

Ved ansøgning om fornyelse af lokomotivførerlicens, skal man som ansøger benytte blanketten ”Ansøgning om lokomotivførerlicens (fornyelse)”. Blanketten adskiller sig fra ansøgningsblanketten til førstegangsansøgere, ved at man ikke på ny skal fremsende dokumentation for almen- og licensuddannelse. Fornyere behøver således heller ikke fremsende blanketten ”Skabelon for uddannelsesbevis”.

Det bemærkes, at man ved ansøgning om fornyelse af lokomotivførerlicens skal have gennemgået en ny erhvervspsykologisk test med tilfredsstillende resultat, samt at der også ved fornyelse skal fremsendes en ”Samtykkeerklæring om vandelsvurdering”, med henblik på at man som ansøger igen kan vandelsvurderes.

Ansøgning om fornyelse skal sendes til Trafikstyrelsen senest 4 uger før udløb, men ansøgninger modtaget før, imødeses meget gerne.

Praktikplads og betalingsordning

Trafikstyrelsen administrerer en praktikplads- og betalingsordning i forbindelse med uddannelse af lokomotivførere.

Ordningen skal sikre, at alle jernbanevirksomheder, der udfører offentlig service trafik på det danske jernbanenet, får adgang til at uddanne lokomotivførere, og at virksomhederne bidrager forholdsmæssigt til finansieringen af uddannelsen.

Praktikpladsordningen

Jernbanevirksomheder, der er godkendt i henhold til jernbaneloven, skal koordinere en praktikpladsordning med hinanden.

Formålet med praktikpladsordningen er at sikre, at det nødvendige antal praktikpladser er til stede, og at alle jernbanevirksomheder har adgang til disse pladser. For at sikre dette skal jernbanevirksomheder en gang om året give besked til Trafikstyrelsen om virksomhedens behov for praktikpladser i det følgende år.

Betalingsordningen

En gang om året opkræver Trafikstyrelsen indbetalinger til ordningen og udbetaler refusion for uddannelse af lokomotivførere.

Trafikstyrelsen beregner den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til finansieringen af det samlede uddannelsesbehov på baggrund af virksomhedens andel af lokomotivførere. Jernbanevirksomhederne får refusion på baggrund af antallet af afsluttede elever det pågældende år i den enkelte jernbanevirksomhed. Tilbyder jernbanevirksomheden ikke de færdiguddannede elever ansættelse i mindst 1 år, skal halvdelen af refusionen for de elever, der ikke tilbydes ansættelse, tilbagebetales.

Hvis du har spørgsmål mv. kan du sende en e-mail til styrelsen på nedenstående mailadresse.

Kontakt

Jernbaneinspektør
Jesper Clemensen

uddannelse@tbst.dk

Uddannelse af andre sikkerhedsklassificerede funktioner

Trafikstyrelsen godkender uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold

Personer, der udfører opgaver med et sikkerhedsmæssigt indhold, skal besidde relevante faglige kompetencer samt være helbredsgodkendt.

Opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold kan blandt andet være:

  • Klargøring af tog, herunder deltagelse i rangering
  • Sikkerhedsopgaver i tog
  • Ansvar for arbejde i og ved sporspærringer, herunder opsyn med andre, der arbejder i og ved spor
  • Deltage i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen

Jernbanevirksomheden/infrastrukturforvalteren skal indsende nye eller ændrede uddannelser til sikkerhedsklassificerede funktioner nævnt i Bekendtgørelse 1359, til Trafikstyrelsen for godkendelse.

Uddannelserne skal indeholde en beskrivelse af uddannelsens indhold, forløb, prøveform samt den krævede taksonomi for de enkelte emner.

Hvis du har spørgsmål mv. kan du sende en e-mail til styrelsen på nedenstående mailadresse.

Kontakt

Jernbaneinspektør
Jesper Clemensen

uddannelse@tbst.dk