Brug af bemyndigede og udpegede organer

Senest opdateret 02-06-2023

Inden et jernbaneprojekt iværksættes skal det derfor afklares med styrelsen, om der skal anvendes et bemyndiget eller udpeget organ.

Som udgangspunkt betegnes letbanerne som bybaner, da de er adskilt fra infrastrukturen på det åbne jernbanenet og hermed også det fra det europæiske jernbanesystem.  
I visse tilfælde krydser letbaneinfrastruktur den ’almindelige’ jernbaneinfrastruktur på det åbne jernbanenet. 

I disse grænseflader gælder forskellige EU-krav, som bl.a. tager sigte på at øge sammenkoblingen mellem de nationale jernbanenet i EU. Disse krav kaldes tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI’ere). 

Inden et jernbaneprojekt iværksættes skal det derfor afklares med styrelsen, om et jernbaneprojekt er omfattet af TSI’ere. Hvis det er tilfældet, så er der krav om, at et bemyndiget organ (et såkaldt Notified Body – NoBo) skal vurdere, om projektet overholder de relevante TSI-krav. 

Bemyndigede organer (NoBo) 

NoBo er en uafhængig og kompetent tredjepart, som efter ansøgning udpeges af styrelsen til at blive et bemyndiget organ. En NoBo kan derefter blive valgt af forskellige virksomheder til at udføre kontrol- og vurderingsprojekter i henhold til EU-lovgivningen. 

NoBo skal vurdere, om ansøgers jernbaneprojekt opfylder de relevante TSI-krav. NoBo udfærdiger herefter en såkaldt EF-verifikationsattest, som er en erklæring på, at projektet overholder de relevante TSI-krav. Denne attest anvender ansøger til det samlede ansøgningsmateriale, som fremsendes til styrelsen til brug for myndighedsgodkendelsen. 

Uafhængighed og faglighed

For at kunne blive udpeget som en NoBo, skal tredjeparten være akkrediteret af DANAK samt være uafhængig fra enhver, som måtte have en interesse i resultaterne af verifikationskontrollen. Ydermere skal tredjeparten opfylde de faglige krav, som fremgår af bekendtgørelse om bemyndigede organer på jernbaneområdet: 

  • Besidde en faglig og teknisk uddannelse
  • Besidde tilstrækkeligt kendskab til de regler, der skal kontrolleres, samt tilstrækkelig erfaring med en sådan kontrol
  • Færdigheder i udarbejdelse af attester, registre og rapporter fra kontroller  

Udpegede organer (Designated Bodied, DeBos) 

Køretøjer, som skal anvendes på det åbne jernbanenet, kan være omfattet af nationale særregler. Disse nationale særregler er et supplement til de punkter, som endnu ikke reguleres af TSI’ere. Ved godkendelse af køretøjer, der er omfattet af nationale særregler, skal ansøger anvende en DeBo til at kontrollere, at køretøjet er i overensstemmelse med disse. 

En DeBo er en uafhængig og kompetent tredjepart, som skal vurdere, om ansøgers køretøj opfylder de relevante nationale særregler. DeBo udarbejder en verifikationsattest, som erklærer, at ansøgers køretøj opfylder de relevante nationale særregler. 

Styrelsen udpeger efter ansøgning en tredjepart som DeBo, når denne opfylder kravene i bekendtgørelse om udpegede organer på jernbaneområdet. Kravene er følgende og dermed identisk med dem, en NoBo skal opfylde: 

  • Besidde en faglig og teknisk uddannelse
  • Tilstrækkeligt kendskab til de regler, der skal kontrolleres, samt tilstrækkelig erfaring med en sådan kontrol
  • Færdigheder i udarbejdelse af attester, registre og rapporter fra kontroller

Hvad siger loven?

Se bekendtgørelse nr. 709 af 20. maj 2020 om krav til udpegede organer på jernbaneområdet (nyt vindue)

Se bekendtgørelse nr. 708 af 20. maj 2020 om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet (nyt vindue)

Se de forskellige TSI'er

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

infra@trafikstyrelsen.dk