Godkendelse af infrastrukturforvalteren og letbanevirksomheden

Når materiel og trafikale sikkerhedsregler er godkendt, skal styrelsen godkende infrastrukturforvalter og letbanevirksomhed.

Infrastrukturforvalteren er blandt andet ansvarlig for drift, vedligehold og fornyelse af letbanebaneinfrastrukturen. Det vil sige skinnerne og de andre faste anlæg. Letbanevirksomheden har derimod ansvaret for selve transporten af passagerer. Opgavefordelingen kan sammenlignes med den, vi kender fra størstedelen af det øvrige jernbanenet, hvor Banedanmark har ansvar for infrastrukturen, mens f.eks. DSB og Arriva Tog A/S har ansvar for selve transporten.

Bybaner, herunder letbaner, metroer og S-tog, kan selv beslutte, om de vil skille de to funktioner ad i hver sin virksomhed, eller om de vil samle funktionerne i én. For eksempel har letbanen i Aarhus valgt at have to virksomheder, mens Metroen i København er samlet i én virksomhed. 

Sikkerhedsgodkendelse, sikkerhedscertifikat og tilladelse

Letbanevirksomheden skal opnå en tilladelse og et sikkerhedscertifikat, mens infrastrukturforvalteren skal opnå en sikkerhedsgodkendelse.

Både sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse handler om de sikkerhedsrelaterede forhold, mens tilladelsen skal sikre, at letvirksomheden har de faglige, administrative og økonomiske forudsætninger for at drive letbanevirksomhed. Nedenfor kan du læse mere om, hvad de forskellige godkendelser kræver.

Sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat

For at opnå en sikkerhedsgodkendelse eller et sikkerhedscertifikat skal letbanevirksomheden og infrastrukturforvalteren kunne dokumentere, at de har etableret et sikkerhedsledelsessystem.

Formålet med sikkerhedsledelsessystemet er at sikre, at virksomhederne har:

  • Identificeret og håndteret de driftsmæssige risici
  • Fastlagt procedurer til at opretholde sikkerheden i driften
  • Fastlagt procedurer til at sikre kontinuerlig evaluering og forbedring af sikkerhedsniveauet


Infrastrukturforvalteren, der har ansvar for drift, vedligehold og fornyelse af letbaneinfrastrukturen, skal f.eks. kunne dokumentere, at virksomheden kan håndtere disse aktiviteter på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Den dokumentation skal sikkerhedsledelsessystemet levere. Det samme gælder for en letbanevirksomhed, der har ansvar for at fragte passagerer eller gods.

De krav, der stilles til et sikkerhedsledelsessystem, minder i sin opbygning om de krav der er gældende i andre ISO-baserede ledelsessystemer til kvalitetsstyring. Dokumentationen for sikkerhedsledelsessystemet indsendes til styrelsen sammen med selve ansøgningen om sikkerhedscertifikat- eller sikkerhedsgodkendelse. Nedenfor fremgår den samlede godkendelsesforløb.

Den konkrete fremgangsmåde ved et godkendelsesforløb er følgende: 

1. Indsendelse af ansøgning
Virksomheden fremsender ansøgning og dokumentation for sikkerhedsledelsessystemet til styrelsen med angivelse af påtænkt driftsstart.

2. Udarbejdelse af tidsplan
På baggrund af den påtænkte driftsstart udarbejder styrelsen en overordnet tidsplan ved begyndelsen af et godkendelsesforløb. Den tidsplan kan naturligvis blive forsinket, hvis virksomheden har væsentlige mangler i sit sikkerhedsledelsessystem eller hvis virksomheden har mange udeståender, der skal håndteres inden en godkendelse kan udstedes.

3. Gennemgang af dokumentation
Styrelsen gennemgår den fremsendte ansøgning med tilhørende dokumentation og supplerer med tilsynsbesøg hos virksomheden. Virksomhedens sikkerhedsledelsessystem vurderes for at sikre, at systemet indeholder de nødvendige processer og systemer til at håndtere risici i driften samt de fastsatte krav til sikkerhedsledelsessystemer. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem krav og system – fx hvis virksomhedens processer og systemer til registrering og opfølgning på ulykker/hændelser er mangelfulde – så vil TBST bede virksomheden om at rette op på disse forhold.

4. Der gennemføres et implementeringstilsyn
Styrelsen besøger virksomheden for at vurdere, om det dokumenterede sikkerhedsledelsessystem er implementeret i virksomheden. Hvis det ved tilsynet konstateres, at krav eller egne procedurer ikke overholdes – fx hvis det konstateres, at medarbejdere ikke registrerer og behandler ulykker/hændelser i forbindelse med gennemførelse af testkørsel – så vil styrelsen bede virksomheden om at rette op på disse forhold.

5. Styrelsen træffer en afgørelse
Styrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der kan udstedes sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat til virksomheden. Det sker på baggrund af resultaterne fra dokumentgennemgangen, fra implementeringstilsynet samt på baggrund af virksomhedens håndtering af eventuelle mangler.


Et sikkerhedscertifikat eller -godkendelse kan udstedes på særlige betingelser, hvis virksomheden ved tidspunktet for driftsstart ikke kan opfylde alle gældende krav. Herefter følger styrelsen op med efterfølgende tilsyn for at kontrollere virksomhedens håndtering af disse betingelser.

Et sikkerhedscertifikat eller -godkendelse udstedes i henhold til EU-regler med en maksimal løbetid på fem år. Der vil typisk være tale om en kortere løbetid, hvis der er tilknyttet driftsmæssige begrænsninger i form af et eller flere betingelser til certifikatet eller godkendelsen.

Tilladelse

Når letbanevirksomheden skal have en tilladelse, så betyder det blandt andet, at virksomheden skal leve op til:

  1. krav om hæderlighed
  2. krav til finansiel kapacitet
  3. krav til faglige kompetencer
  4. krav til forsikring til dækning af erstatningsansvar.


Hæderlighed

Ved krav om hæderlighed forstås, at virksomheden ikke må være blevet idømt straf for alvorlige eller gentagne lovovertrædelser, herunder for overtrædelser i erhvervsforhold eller på transportområdet samt på det sociale- og arbejdsretlige område.

 

Finansiel kapacitet

Ved krav om finansiel kapacitet forstås, at virksomheden skal have et økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt. Aktuelt indebærer det, at virksomheden skal kunne dokumentere at have kontanter eller andre værdier for i alt mindst 750.000 kr. eller skal kunne stille sikkerhed af et forsikringsselskab eller pengeinstitut på vilkår, som nærmere fastsættes af styrelsen.

 

Faglige kompetencer

Ved krav om faglig kompetence forstås, at letbanevirksomheden i faglig henseende skal være kvalificeret til at drive letbanevirksomhed. Styrelsens praksis er, at dette vilkår er opfyldt, hvis virksomheden kan opnå et sikkerhedscertifikat udstedt af styrelsen.

 

Forsikring til dækning af erstatningsansvar

Med hensyn til forsikring og erstatning gælder, at letbanevirksomheden skal have en gyldig ansvarsforsikring, som løber fra driftsstart, for at kunne opnå en tilladelse.


Endelig er det også et krav, at virksomhedens administrerende direktør og bestyrelsesmedlemmer skal opfylde kravet om hæderlighed og må ikke være gået konkurs.

Disse krav til virksomheder på letbaneområdet minder en del om de krav, lovgivningen stiller til andre typer transportvirksomheder i f.eks. vognmands- og luftfartsbranchen.

En tilladelse kan udstedes på særlige betingelser, hvis virksomheden ikke opfylder alle krav på ansøgningstidspunktet. Alle betingelserne skal dog være opfyldt, før virksomheden kan begynde sin drift.

Ovenstående krav er baseret på en række EU-krav. De skal tilsammen sikre, at de virksomheder, som får adgang til letbanemarkedet, er ordentlige og økonomisk velfunderede virksomheder, som f.eks. ikke slækker på de sikkerhedsmæssige aspekter på grund af dårlig økonomi.

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

infra@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 08-04-2022