Godkendelse af letbanekøretøjer

Styrelsens godkendelse af letbanekøretøjet skal sikre, at en række risici undgås. Det kan være kollision med andre tog, biler eller fodgængere, afsporing, brand mv.

Styrelsens godkendelse af letbanekøretøjet bidrager til, at en række risici undgås. Det kan være kollision med andre tog, biler eller fodgængere, afsporing, brand mv.

Sikkerhedsniveauet afhænger blandt andet af, hvilken type letbanekøretøj der er tale om, og hvor køretøjet anvendes. F.eks. skal letbanekøretøjer, der kører inde i byen blandt andre trafikanter, kunne bremse væsentligt bedre end et almindeligt tog – også når skinnerne er glatte eller vejen stejl.

Godkendelsen af letbanekøretøjer er opdelt i to trin.

  1. Typegodkendelse af togets design og 
  2. Udstedelse af ibrugtagningstilladelse til de konkrete køretøjer. 

Det har den fordel, at udstedelse af ibrugtagningstilladelse til et tog der allerede er typegodkendt af styrelsen, kan ske hurtigt.

For at øge sikkerheden anvendes en uafhængig tredjepart, også kaldet en sagkyndig, som certificerer fabrikantens kvalitetsstyringssystem og på den baggrund også, at de enkelte serietog stemmer overens med den godkendte type. 

Det indgår også i den sagkyndiges arbejde at certificere, at køretøjstypen passer til den konkrete letbanens infrastruktur. Det sker f.eks. ved at kontrollere, at køretøjets holdebremse kan fastholde køretøjet på den stejleste stigning. 

Hvis køretøjsfabrikanten allerede har fået certificereret sit kvalitetsstyringssystem af et køretøj, så skal den sagkyndige ikke lave en dobbeltkontrol, men blot sikre sig, at selve certificeringen er gyldig og relevant. Det samme princip gælder for styrelsens gennemgang af det samlede ansøgningsmateriale. 

Styrelsens opgave består i at læse det samlede ansøgningsmateriale igennem med henblik på at kontrollere, at materialet er komplet og dækkende, uden selvmodsigelser og uacceptable forbehold. Hvis det f.eks. fremgår af assessors sikkerhedsvurderingsrapport, at der ikke er taget stilling til køretøjets bremseforhold, så vil styrelsen stille spørgsmål hertil.

Den samlede godkendelsesproces

Illustration over den samlede godkendelsesproces for letbanekøretøjer.

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

rul-mat@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 02-12-2022