Godkendelse af uddannelse og personale

Styrelsen godkender uddannelserne for letbanepersonalet og udsteder helbredsgodkendelser til letbanepersonalet.

Godkendelse af uddannelse

Letbanevirksomhederne udarbejder selv uddannelser for letbaneførere og trafikstyringspersonale. Uddannelserne skal indeholde undervisning i trafikale sikkerhedsregler, beredskab og betjening af letbanekøretøjer/trafikstyringsanlæg.

Det står de enkelte letbanevirksomheder frit for, hvordan uddannelserne skal opbygges, og hvor lange uddannelserne skal være. Dog skal begge dele afspejle virksomhedens konkrete driftsforhold og tilpasses virksomhedens størrelse, kompleksitet mv.

Uddannelsesplaner for personalet skal godkendes af styrelsen for at sikre, at sikkerhedsniveauet i uddannelserne er tilstrækkeligt, og at økonomiske interesser har en passende balance i forhold til sikkerheden. Letbanevirksomheden udsteder et førerbevis til de letbaneførere, som har gennemført virksomhedens uddannelse. Letbaneføreren skal have førerbeviset på sig, når vedkommende fører et letbanekøretøj.

Uddannelsesplanerne skal godkendes, inden uddannelserne må benyttes og er ikke tidsbegrænset. Der stilles i godkendelsen krav om, at letbanevirksomheden skal sikre, at planerne løbende opdateres, så det materiale, personerne uddannes i, er i overensstemmelse med virksomhedens sikkerhedsledelsessystem, trafikale sikkerhedsregler, beredskabsplaner mv.

Letbanevirksomheden skal desuden sikre, at letbaneførerne og trafikstyringspersonalet regelmæssigt gennemfører relevant efteruddannelse. Det er op til letbanevirksomheden at afgøre, hvor ofte der er behov for efteruddannelse.

Helbredsgodkendelse af letbanepersonale

Letbanevirksomheden skal sørge for, at letbaneførerer og trafikstyringspersonale har en gyldig helbredsgodkendelse, som er udstedt af styrelsen. Personalet skal som minimum helbredsgodkendes hvert femte år. Den grænse stammer fra kørekortbekendtgørelsen og svarer til kravene for helbredsgodkendelse af buschauffører. 

Helbredsgodkendelsen sker ved, at personen går til egen læge, som udfylder en helbredsattest udstedt af styrelsen. Helbredsattesten skal sikre, at lægen gennemfører alle relevante undersøgelser og dermed sikrer et helhedsbillede af personens helbredstilstand.

Helbredsattesten sendes efterfølgende til styrelsen, hvis læge vurderer, om kravet for helbredsgodkendelse er opfyldt. Styrelsens læge har mange års erfaring på transportområdet – særligt på jernbaneområdet – og foretager på denne baggrund en individuel vurdering af hvert enkelt ansøger.

Der stilles de samme helbredskrav til letbanefører, som der stilles til buschauffører. Det betyder, at personer, der fungerer som buschauffør, kan anvende deres helbredsgodkendelse som buschauffør, hvis de ønsker at blive letbanefører. Der stilles dog krav om, at letbaneførere, som kører på farvesignaler og ikke bussignaler, skal have korrekt farvesyn.

For trafikstyringspersonalet stilles der overordnede helbredskrav, som svarer til dem, der stilles til andre sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet.  

Den samlede godkendelsesproces

Illustration af den samlede godkendelsesproces for uddannelse og helbred.

 

Relevant lovstof

Gå til Bekendtgørelse nr. 576 af 30. maj 2017 om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet (nyt vindue)

Gå til Dialog med ansøgere (nyt vindue)

Gå til Jernbaneloven, nr. 1091 af 11. august  2023 (nyt vindue)

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

uddannelse@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 31-08-2023