Pulje til grønne busser og grøn flextrafik

Pulje til grønne busser og grøn flextrafik er ikke længere en ansøgningspulje.

På baggrund af Folketingets Ombudsmands udtalelse (FOB 2023-19) om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger, har Transportministeriet besluttet, at Pulje til grønne busser og grøn flextrafik fremadrettet ikke længere er en ansøgningspulje.

Tildeling af tilskud fra Pulje til grønne busser og grøn flextrafik, sker fremover på baggrund af en interessetilkendegivelse. Puljen er fortsat målrettet regioner, kommuner og trafikselskaber, der skal indsende en interessetilkendegivelse, såfremt der ønskes tilsagn fra puljen.

På baggrund af de indkomne interessetilkendegivelser sker en politisk stillingtagen til hvilke projekter, der skal have tilskud, og den endelige fordeling af midlerne sker ved bevillingen og foretages således af Folketinget ved finansloven eller aktstykke.

Ændringerne har i øvrigt ingen betydning for tildelingskriterierne eller hvordan der tildeles midler. Der skal stadig sendes de samme dokumenter ind, nu hedder det blot en ’interessetilkendegivelse’ i stedet for en ’ansøgning’. Trafikstyrelsens skabeloner (bl.a. udmøntningsgrundlag, regnskabsinstruks og revisionsinstruks) vil blive opdateret.

Hvor de to første ansøgningsrunder hjemmelsmæssigt er knyttet op på BEK nr. 990 af 26. juni 2022, vil denne ikke længere være hjemmelsgrundlag for udmøntningerne i 2024-2026, og bekendtgørelsen lukkes fremadrettet.

Kontakt os

Som en del af 'Infrastrukturplan 2035' er der afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 2022-2026 til flere grønne busser og grøn flextrafik.

Puljens størrelse 50 mio. kr. årligt i perioden 2022-2026
Mulige interesessetilkendegivere Regioner, kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder

Frist for interessetilkendegivelse: 10/08/2024

Mulige interessetilkendegivere?

Regioner, kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder.

Hvad kan jeg søge midler til?

Der vil eksempelvis kunne ydes støtte til:

 • Medfinansiering af merudgiften ved omstilling af regionale busruter til 0-emissionsbusser.
 • Medfinansiering af merudgifter ved omstilling af flextrafik til 0-emissionskøretøjer.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Det statslige tilskud til et projekt udgør maksimalt 50 pct. af merudgiften ved et projekt. Merudgiften defineres som den øgede udgift i forhold til et tilsvarende indkøb af diselbuskørsel eller dieselflextrafik. Medfinansieringen omfatter det samlede projekt herunder forundersøgelser og projektering. Interessetilkendegivere skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter.

Proces for interessetilkendegivelse?

Frist for interessetilkendegivelse er den 10. august i årene 2024-2026.
Interessetilkendegivelser indsendes elektronisk via virk.dk

Det forlanges, at interessetilkendegivelserne er gennemarbejdede og konkrete.

Interessetilkendegivelsesberettigede skal, udover interessetilkendegivelsesblanketten på virk.dk fremsende oplysninger om følgende indhold til Trafikstyrelsen: 

 • Projektets hovedformål
 • Beskrivelse af det konkrete projekt
 • Forventede resultater og effekter af projektet, herunder forventede reduktioner i CO2 og andre emissioner
 • Projektets budget
 • Projektets løbetid, herunder startdato og slutdato

Hvordan bedømmes interessetilkendegivelserne?

interessetilkendegivelserne skal have til formål at fremme udbredelsen af 0-emissionsbusser og/eller at fremme grøn flextrafik

Der prioriteres i de enkelte år mellem interessetilkendegivelserne på baggrund af følgende kriterier:

 • Nedbringelse af CO2 pr. tilskudskrone.
 • Nedbringelse af øvrige emissioner.
 • Acceleration af grøn omstilling.
 • Geografisk spredning af puljemidlerne.

Afrapportering

Baggrund og lovgrundlag

Senest opdateret 17-08-2023