Vi oplever i øjeblikket udfordringer med blanketten til at indberette flyvetimer. 

Vi arbejder på at få løst problemet hurtigst muligt.

Pulje til bedre busfremkommelighed 2022-2023

Kontakt os

Som en del af ’Udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035’ er der afsat en pulje på 100 mio. kr. til bedre busfremkommelighed i hele landet.

Puljens størrelse 50 mio. kr. årligt i 2022 og 2023
Ansøgerkreds Kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder

Ansøgningsfrist: 01/09/2023

Hvem kan søge?

Kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder.

Hvad kan jeg søge midler til?

Der vil eks. kunne ydes støtte til fremkommelighedsprojekter inden for:

 • Ændringer af vejanlæg og BRT, ITS, busprioritering og tiltag i og ved signalkryds.
 • Forbedringer af trafikale knudepunkter og skiftemuligheder.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Der er forudsat en medfinansiering af projekterne på maksimalt 50 pct.
Medfinansieringen omfatter det samlede projekt herunder forundersøgelser og projektering. Ansøgerne skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Ansøgningsfrist er den 1. september 2023.

Det forlanges, at ansøgningerne er gennemarbejdede og konkrete.

Ansøgningsberettigede skal, udover ansøgningsblanketten på virk.dk, fremsende oplysninger om følgende indhold til Trafikstyrelsen:

 • Projektets hovedformål
 • Beskrivelse af det konkrete projekt
 • Forventede resultater og effekter af projektet
 • Projektets budget
 • Projektets løbetid, herunder startdato og slutdato

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Ansøgningerne skal have til formål at øge bussernes fremkommelighed herunder forbedre mulighederne for skift mellem transportmidler ved trafikale knudepunkter.

Der prioriteres mellem ansøgninger på baggrund af følgende kriterier:

 • At projektet øger bussernes fremkommelighed og rettidighed og dermed reducerer køretider i Danmark.
 • At der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik.
 • At projektet bidrager til flere passagerer i den kollektive trafik.
 • At projektet forbedrer sammenhængen mellem transportmidler - enten mellem busser eller mellem busser og andre transportmidler.
 • At projektet effektiviserer busdriften.

Afrapportering

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at projektet indeholder en afrapportering af det endelige projekt samt en årlig afrapportering af status for længerevarende projekter.

Afrapporteringerne skal følge op på punkterne i tilsagnsskrivelsen. 

Baggrund og lovgrundlag

Senest opdateret 28-11-2023