Flyvelægecertificering

Uddannelses- og rekvalificeringskrav for flyvelæger og flyvemedicinske centre samt ansøgningformularer.

Hvordan bliver jeg flyvelæge

Trafikstyrelsen (TS) certificerer AME’er i henhold til EU’s bestemmelser herom i forordning 1178/2011, MED.D.010, part ARA.MED.200, jf. part ARA.GEN.315, og forordning 2015/340, ATCO.MED.C.010 jf. part ATCO.AR.F.010.

Ved ansøgning om certificering som flyvelæge i Danmark, skal ansøgningsskemaet, som findes på Trafikstyrelsens hjemmeside, anvendes.

Som angivet på ansøgningsskemaet skal der vedlægges dokumentation for;

 • Autorisation som læge
 • Speciallæge autorisation
 • Gennemført kursus i flymedicin jf. EU-forordning 1178/2011, GM1 MED.D.020. Basic Course in Aviation Medicine), der skal være godkendt efter forordning 1178/2011, GM1 MED.D.020. Dette inkluderer praktisk træning i undersøgelsesmetoder og flyvemedicinske vurderinger. Det anbefales at sikre sig, at kurset er godkendt af den kompetente myndighed i det land, hvor kurset er hjemmehørende.

Ved certificeringen skal lægen endvidere kunne godtgøre overfor den kompetente myndighed;

 • at denne råder over tilstrækkelige faciliteter, procedurer, dokumentation og fungerende udstyr af relevans for flyvemedicinske undersøgelser.
 • at der er fastlagt nødvendige procedurer og forhold med henblik på at sikre den lægelige tavshedspligt. 
 • At der er adgang til adækvate faciliteter, procedurer og funktionelt udstyr til gennemførsel af flymedicinske undersøgelser


Medicinsk udstyr omfatter som minimum stetoskop, otoskop, ophthalmoskop, reflekshammer, BT-apparat, EKG-apparat, tympanometer/pneumatisk otoskopiudstyr, Snellens synstavle, Ishiaras farvesynstabel (24 tavler), apparat til måling af Hgb, spirometri, urinstiks, personvægt, højdemåler og audiometri.
N5/N14 synstavle kan udleveres fra Trafikstyrelsen.
Teknisk udstyr skal være kalibreret efter retningslinjerne, og flyvelægen skal have et system til fremtidig kalibrering og dokumentation for kalibreringen.

 • Ved førstegangsgodkendelse skal Trafikstyrelsen gennemføre inspektion af faciliteter og flymedicinsk praksis med henblik på flymedicinsk certificering af undersøgelsessted.
 • Som en del af inspektionen vil TS gennemgå procedurer jf. forordningen med henblik på at sikre, at flyvelægen har modtaget vejledning og kan gennemføre adækvate procedurer for flymedicinsk certificering.
 • Der betales for tiltrædelsesinspektionen i henhold til gældende gebyrbekendtgørelse. Ved tiltrædelsesinspektionen dokumenterer ansøger, at EASA’s krav til undersøgelsessted(er) og undersøgelsesudstyr på den planlagte undersøgelsesadresse er opfyldt.
 • Såfremt betingelserne jf. forordningen er opfyldte, kan AME certificeres for en periode af højst tre år.
 • Godkendt ansøger vil modtage en tiltrædelsesrapport, certifikat samt et unikt flyvelægenummer, samt stempel.


I nogle lande godkendes GMP (alment praktiserende læger) og speciallæger i arbejdsmedicin til at udføre undersøgelser for grupperne LAPL og Cabin Crew (CC). Dette er imidlertid ikke på nuværende tidspunkt en mulighed i Danmark.

Indehaveren af et flyvelægecertifikat uden unødig forsinkelse skal underrette Trafikstyrelsen, hvis denne er underlagt disciplinærprocedurer eller efterforskning foretaget af et medicinsk tilsynsorgan (Sundhedsstyrelsen (SST), Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) og Styrelsen for Patientklager (STPK). Manglende underretning til Trafikstyrelsen herom skal medføre suspension eller tilbagekaldelse af flyvelægecertifikatet, jf. MED.D.025, litra b). 

Processen i forbindelse med dansk flyvelæge-certificering

For at opfylde kvalifikationskravene i MED.D.010, a) og ATCO.MED.C.010, a) er det nødvendigt at rette henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal vurdere, hvorvidt din autorisation som læge kan anerkendes i Danmark.

 Det er muligt at læse mere om lovregulerede erhverv, der er omfattet af EU’s direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, samt hvordan du ansøger på Uddannelses- og Forksningsministeriets hjemmeside. Du finder link til hjemmesiden nedenfor.

For at Trafikstyrelsen kan vurdere, hvorvidt du opfylder uddannelseskravene omtalt i MED.D.010, b) og hvis relevant i ATCO.MED.C.010, b) skal eksamensbevis for bestået basisuddannelse og – hvis relevant – videregående uddannelse i flyvemedicin indsendes til Trafikstyrelsen til verifikation.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed har anerkendt din uddannelse, kan AME-ansøgning ”Ansøgning om Aero-medical examiner certificate” sendes til Trafikstyrelsen sammen med brevet om anerkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed og eksamensbevis(ene) i basisuddannelse og – hvis relevant – videregående uddannelse i flyvemedicin. Du finder AME-ansøgningsformularen på denne side.

Herefter vil Trafikstyrelsen behandle ansøgningen. Hvis du opfylder kravene til udstedelse af AME-certifikat, skal Trafikstyrelsen, før certifikatet kan udstedes, udføre en tiltrædelseskontrol af din AME-praksis.

Det bemærkes i den forbindelse, at en AME i første omgang vil blive certificeret som klasse 2-AME, og herefter vil det være muligt at ansøge om en udvidelse af rettigheden til klasse 1 i overensstemmelse med Kommissionens forordning 1178/2011, MED.D.015.

 

Link til Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Oversigt over lovregulerede erhverv

AME-certificering i Danmark ved ansøgning fra tredjeland

Hvis du er en flyvelæge (AME) fra et tredjeland og ønsker at blive en dansk certificeret AME, er der visse krav, der skal opfyldes.

Trafikstyrelsen er underlagt EU-Kommissionens forordning 1178/2011 og forordning 2015/340 omhandlende certificering af AME’er. Hvis en AME primært praktiserer i et tredjeland, er den kompetente myndighed den, der er udpeget af den medlemsstat, hvortil AME’en har indsendt ansøgning om udstedelse af AME-certifikat.

Dermed gælder, at hvis ansøgeren opfylder de krav, der er beskrevet i forordning 1178/2011, MED.D.010 og/eller forordning 2015/340, ATCO.MED.C.010, skal den kompetente myndighed udstede et AME-certifikat med de rettigheder, der er ansøgt om.

Dette betyder, at hvis du er en AME fra et tredjeland og ønsker at blive en dansk certificeret AME, skal du opfylde kravene i ovennævnte forordninger.

Krav til udvidelse af AME rettigheder

Opnåelse af AME-rettigheder Class 1 Godkendelse som flyvelæge Class 1, MED.D.015

Udvidelse af AME-rettigheder til Class 1 Kravene for udvidelse til Class 1-rettigheder er beskrevet i Part MED.D.015.

 1.  Flyvelægen skal have gyldigt AME-certifikat samt opfylde følgende krav:
 • Have et gyldigt AME-certifikat o Gennemført mindst 30 flyvemedicinske Class 2-undersøgelser i en periode på højst 3 år forud for ansøgningen. 
 • ​Gennemført og bestået et Advanced Training Course in Aviation Medicine, herunder praktisk træning i undersøgelsesmetoder og flyvemedicinske vurderinger jf. 1178/2011 forordningen.
 • Mindst 2 dages bestået praktisk træning enten på et AeMC eller under supervision af MA fra den kompetente myndighed.

Der påregnes udført 8 superviserede Class 1/evt. Class 3-undersøgelser. Hvis den praktiske træning foregår på et AeMC skal Head of AeMC dokumentere, at den praktiske træning er gennemført på tilfredsstillende vis og dokumentationen fremsendes til Trafikstyrelsen.

       2.  Godtgøre overfor den kompetente myndighed, at AME råder over tilstrækkelige faciliteter, procedurer, dokumentation og fungerende udstyr af relevans for flyvemedicinske undersøgelser.

       3.  Demonstreret tilstrækkelig flyvemedicinsk viden i sit AME-virke og har fastlagt nødvendige procedurer og forhold med henblik på at sikre den lægelige tavshedspligt.

Udgifter i forbindelse med certificering og re-certificering af flyvelæger

Flyvelægen faktureres i overensstemmelse med bekendtgørelsen om gebyrer og afgifter på luftfartsområdet.

Heri er det bestemt, at ud over betaling for udførelsen af opgaver, herunder tilsynsopgaver og tiltrædelseskontrol uden for dansk område, betales samtidig for Trafikstyrelsens rejse- og opholdsudgifter, herunder udgifter ved rejsetidsforbrug.

Trafikstyrelsen kan opkræve aconto beløb, som betales før opgavens påbegyndelse. På nuværende tidspunkt ligger timesatsen på 780 kr.

Senest opdateret 03-11-2023