Indrapporter hændelse eller havari

Kontakt os

Flyvesikkerhedsmæssige hændelser efter forordning (EU) 376/2014, gældende for Danmark, indberettes enten til Trafikstyrelsen som e5x-fil eller direkte i European Co-ordination Center for Accident and Incident Reporting Systems (ECCAIRS) (E2).

Flyvesikkerhedsmæssige hændelser ved organisationer  eller enheder samt for personer i Grønland og på Færøerne efter BL 8-10, skal ligeledes indberettes til Trafikstyrelsen som e5x-fil eller direkte i European Co-ordination Center for Accident and Incident Reporting Systems (ECCAIRS - E2).

I ECCAIRS (E2) skal »Danmark« vælges som modtagende myndighed. 

Gå til ECCAIRS (E2) (nyt vindue)
 

Vigtig information vedrørende login på EU-portalen

I forbindelse med at Trafikstyrelsen er overgået til en ny digital platform for behandling af indberetninger af hændelser iht. EU-forordning 376/2014, kan alle respektive organisationer nu udpege en person med ansvar, til at håndtere alle deres obligatoriske og frivillige hændelses indberetninger i ECCAIRS (E2), for at tilsikre at organisationen altid opfylder de gældende krav. Denne person skal være ansvarlig over for den respektive organisations ansvarlige chef - Accountable Manager (AM) eller Chief Executive Officer (CEO). 

Vi vil derfor gøre opmærksom på, at enhver henvendelse til Trafikstyrelsen vedrørende organisationers respektive administrator rettigheder skal indeholde organisationens ansvarlige chefs godkendelse inden Trafikstyrelsen kan oprettet den pågældende person i ECCAIRS (E2).

Efterfølgende vil den pågældende person (E2-gatekeeper), med et klart defineret ansvarsområde og forpligtigelser i organisationens SMS, være i stand til at oprette, styre og vedligeholde administrationen af de interne E2 brugere i organisationen.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I altid velkomne til at kontakte os på analyse@trafikstyrelsen.dk.

Regler for indberetning

Danmark har i mange år haft en obligatorisk indberetningsordning. Med ikrafttrædelsen af forordning 376/2014 og ændring af BL 8-10 d. 18. november 2016 er det også muligt at indgive frivillige indberetninger for alle, der arbejder inden for luftfart.

Der er tre forskellige typer af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder, der kan indtræffe inden for luftfarten. De tre typer begivenheder er:

  • Havari, hvor der sker personskade og/eller strukturel skade på luftfartøjet
  • Alvorlig hændelse, hvor der har været en overhængende fare for, at en situation kunne udvikle sig til et havari
  • Flyvesikkerhedsmæssig begivenhed, som er enhver flyvehændelse (hændelse), driftsforstyrrelse, fejl, mangel eller andet irregulært forhold af betydning for flyvesikkerheden, som ikke har medført et flyvehavari eller en alvorlig flyvehændelse

Obligatorisk indberetning

  • Flyvehændelser og flyvesikkerhedsmæssige begivenheder skal indberettes til Trafikstyrelsen via EU-portalen.
  • Havarier og alvorlige flyvehændelser behandles af den uafhængige institution Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, som løbende offentliggør resultaterne af deres undersøgelser i form af rapporter og redegørelser. Havarier og alvorlige hændelser kan indberettes til Havarikommissionen via kommissionens hjemmeside.
  • Trafikstyrelsen behandler alle uregelmæssige omstændigheder som har eller kan have bragt luftfarttøjets sikre operation i fare, og som ikke har resulteret i et havari eller en alvorlig hændelse.

Frivillig indberetning

Frivillige indberetning gælder alle, der har med luftfart at gøre. Man kan indberette begivenheder og nyde samme beskyttelse som den obligatoriske indberetter får. Den frivillige indberetning følger i praksis den samme skabelon som indberetning af flyvehændelser og flyvesikkerhedsmæssige begivenheder.

Om indrapportering

Forordning (EU) 376/2014 og BL 8-10 vægter hensynet til flyvesikkerheden højere end muligheden for, at sanktionere i forhold til enkeltpersoner, da de data, der indberettes, danner grundlag for analyser og indsatsområder, som er til gavn for den samlede flyvesikkerhed.

Forordning (EU) 376/2014 og BL 8-10 sikrer fortrolighed i relation til de informationer, der modtages via indrapporteringen.

Styrelsen analyserer løbende de indkommende rapporter med henblik på at styrke flyvesikkerheden. En forudsætning for dette er, at observerede forhold indberettes.

Du kan læse mere om indrapportering i Forordning (EU) 376/2014. (Se vejledningsmateriale herunder).

Indberetning af havarier og alvorlige flyvehændelser

Havarier og alvorlige flyvehændelser behandles af den uafhængige institution Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, som løbende offentliggør resultaterne af deres undersøgelser i form af rapporter og redegørelser. Havarier og alvorlige hændelser kan indberettes til Havarikommissionen.

Gå til Havarikommissionens hjemmeside (nyt vindue)

Indberetning af flyvehændelser og flyvesikkerhedsmæssige begivenheder

Flyvehændelser og flyvesikkerhedsmæssige begivenheder skal efter forordning (EU) 376/2014 og BL 8-10 indberettes til Trafikstyrelsen via EU-portalen (E2).

Forordning (EU) 376/2014, artikel 4(6) angiver, hvem der er omfattet af obligatorisk indberetning. BL 8-10 følger beskrivelsen af, hvem der er omfattet af den obligatoriske indberetningspligt af punkt 4.4.

Vigtig information vedrørende driftsforstyrrelse på EU-portalen

Hvis EU-portalen (aviationreporting.eu) mod forventning er ude af drift, send da en mail til analyse@trafikstyrelsen.dk for flere oplysninger om, hvordan hændelsen skal indberettes indenfor tidsgrænsen på 72 timer.

Sådan indberetter du

Flyvehændelser og flyvesikkerhedsmæssige begivenheder skal indberettes til Trafikstyrelsen via EU-portalen.

Indberet via EU-portalen 

Hvis du har oplevet ansættelsesmæssige konsekvenser efter indberetning

Hvis du har oplevet, at din indberetning efter forordning 376/2014 har fået ansættelsesmæssige konsekvenser som fyring eller andre sanktioner, kan du anmode om at få sagen vurderet af indberetningsorganet under Trafikstyrelsen.

Indberetningsorganet vil vurdere, om der er sket en overtrædelse af bestemmelserne om, at man ikke må afskediges eller på anden måde sanktioneres i sin ansættelse på grund af en indberetning.

En forudsætning for, at indberetningsorganet kan vurdere din sag, er, at din arbejdsgiver eller den organisation, din indberetning vedrører, er hjemmehørende i Danmark.

Sådan anmoder du om indberetningsorganets vurdering

Du anmoder indberetningsorganet om at vurdere din sag ved at sende en mail med dit fulde navn til mailadressen. I emnefeltet skriver du ”Att. indberetningsorganet”. Du skal oplyse, at du ønsker at indberette en formodet overtrædelse af forordning (EU) 376/2014 – sanktionering som følge af indberetning af en begivenhed. Du skal ikke beskrive indberetningen eller de ansættelsesmæssige konsekvenser i mailen.

Når organet har modtaget din mail, vil du blive kontaktet via e-Boks med en række spørgsmål, som skal oplyse din sag.

Hvis du ikke har en e-Boks, kan du sende din anmodning pr. brev til Trafikstyrelsen. I brevet skal du udover dit fulde navn oplyse din fulde adresse, så organet kan komme i kontakt med dig. Du finder adressen nedenfor.

Din beskrivelse af sagen vil blive sendt i høring hos den organisation, din indberetning vedrører. Når sagen er fuldt oplyst, vil indberetningsorganet vurdere, om der er grundlag for at bede politiet om at rejse tiltale for overtrædelse af forordning (EU) 376/2014.

Ønsker du yderligere information om indberetningsorganet, er du velkommen til at kontakte indberetningsorganet.

Ønsker du at orientere EU-Kommissionen om den formodede overtrædelse kan du skrive til dem på denne e-mail adresse: move-infos@ec.europa.eu

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
CVR-nr.: 27186386
Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

Blanketter og vejledningsmateriale

Senest opdateret 12-05-2022