Runway Incursion mv.

Kontakt os

Trafikstyrelsen ønsker at øge fokus på utilsigtet baneindtrængen og utilsigtet indtrængen i kontrolleret luftrum.

Utilsigtet baneindtrængen

Det engelske udtryk for en utilsigtet indtrængen på en bane er Runway Incursion og derved forstås, at et luftfartøj har passeret stoplinien, er kørt ind på banen og/eller er startet uden at have fået den fornødne tilladelse fra kontroltårnet.

I den forbindelse skal piloten være opmærksom på, at det kræver en særskilt instruktion fra kontroltårnet at køre ind på banen (line-up) og at starte (take-off). En taxi-instruktion vil typisk omfatte kørsel til venteposition (holding point), som er markeret ved en stoplinje i behørig afstand fra banen. Stoplinjen må du ikke passere, medmindre kontroltårnet har givet tilladelse til at køre ind på banen (line up).

De regler, der gælder for flyveledere, foreskriver, at en startklarering (take-off clearence) ikke må udstedes i samme radiotransmission som en udflyvningsklarering (en-route clearence). Reglen blev indført i ICAO's bestemmelser med det formål at skærpe piloters opmærksomhed ved bevægelser tæt på banesystemet (line-up og take-off fasen) og i forventning om på den måde at forebygge Runway Incursions.

Afhængigt af lufthavnens lay-out kan taxi-instruktioner indebære, at du skal krydse en bane. Det er for eksempel tilfældet, hvis du i Roskilde Lufthavn skal køre fra forpladsen til venteposition ved bane 03. En sådan taxi-instruktion skal indeholde en specifik tilladelse til at krydse banen eller en specifik instruktion om at stoppe før banen.

Vær opmærksom på, om kontroltårnet har udstedt en særskilt line-up instruktion eller startklarering før indkørsel på banen! Og vær opmærksom på kontroltårnets specifikke instruktion før krydsning af en bane. Er du i tvivl om instruktionerne: Spørg tårnet.

Utilsigtet indtrængen i kontrolleret luftrum

Et andet forholdsvis stort antal rapporter har handlet om VFR-flyvninger, der utilsigtet og uden flyveledelsens vidende er trængt ind i kontrolleret luftrum, i langt de fleste tilfælde et terminal-område (TMA).

VFR-flyvning i både kontrolzoner og i terminalområder kræver klarering fra flyveledelsen!

Vær opmærksom på det typiske lay-out for kontrolzoner og terminalområder. Alle terminalområder her i Danmark har en bund på 1500´ MSL og har en større vandret udtrækning end kontrolzonen. Det er nærliggende at begynde stigning over 1500´ MSL, så snart piloten har forladt kontrolzonen – men det kræver en specifik klarering fra flyveledelsen uanset den højde, der er angivet i flyveplanens højderubrik. Det samme gælder naturligvis, hvis du ønsker at anflyve lufthavnen i så stor højde, at du derved flyver ind i terminalområdet.

Copenhagen Area er et mere specielt område i forhold til andre steder i Danmark, da der i dette område både er terminalområder for Roskilde og København. Er du ikke bekendt med området, så sørg for i god tid inden flyvningen at sætte dig ind i området eventuelt ved hjælp ICAO-kortet over Copenhagen Area.

Senest opdateret 14-08-2023