Anerkendelse af AME certifikat fra Storbritannien før 1. januar 2021

Senest opdateret 02-05-2022

Kontakt os

Her kan du finde vejledning til ansøgning om dansk anerkendelse af flyvelægecertifikat fra Storbritannien i forbindelse med overgangsperioden for Brexit, som slutter den 31. december 2020.

Her kan du få information om, hvordan du ansøger om dansk anerkendelse af et flyvelægecertifikat, som er udstedt af de kompetente myndigheder i Storbritannien, så du kan fortsætte med at udstede helbredsgodkendelser i overensstemmelse med EU-kommissionens forordning 1178/2011 og forordning 2015/340 efter udløb af overgangsperioden den 31. december 2020.

Hvis du er flyvelæge med et gyldigt UK CAA AME-certifikat, og ønsker at få anerkendt dit engelske certifikat i Danmark i overensstemmelse med artikel 67 i grundforordningen 2018/1139, skal du indsende dokumentation for, at du opfylder betingelsen om, at du er kvalificeret og autoriseret læge i overensstemmelse med kravene i forordning 1178/2011, MED.D.010, litra a) og/eller i forordning 2015/340, ATCO.MED.C.010, litra a). Der gælder følgende:

  1. Ansøgere til et flyvelægecertifikat til helbredsgodkendelse af klasse 1, klasse 2, LAPL og kabinebesætningsmedlemmer (CC) skal have udstedt et flyvelægecertifikat, hvor de er fuldt ud kvalificerede og autoriserede til at udøve lægegerning og har et bevis på fuldført specialisttræning.
  2. Ansøgere til flyvelægecertifikat med ansvar for forlængelse og fornyelse af klasse 3-helbredsgodkendelse skal være fuldt ud kvalificerede og autoriserede til at udøve lægegerning og have et bevis for fuldførelse af den fornødne uddannelse eller have dokumentation for speciallægeuddannelse.

Ansøgningsprocessen

For at kunne dokumentere at du opfylder kravet i MED.D.010, litra a) og/eller ATCO.MED.C.010, litra a) skal du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal vurdere, om din autorisation som læge og din speciallægeuddannelse kan anerkendes i Danmark.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed har anerkendt din autorisation som læge og din speciallægeuddannelse, kan du ansøge Trafikstyrelsen om at få anerkendt din engelske AME-certificering (UK CAA AME-certificering) ved at fremsende følgende dokumentation:

  • Brevet fra Styrelsen for Patientsikkerhed om anerkendelse af din autorisation som læge og din speciallægeuddannelse.
  • Et brev fra den engelske kompetente myndighed, som bekræfter, at du er i besiddelse af et gyldigt UK CAA AME-certifikat, som ikke er tilbagekaldt eller suspenderet.
  • En kopi af dit gyldige UK CAA AME-certifikat.

Ansøgningen med den fulde dokumentation bedes indsendt til Trafikstyrelsen senest den 31. december 2020.

Trafikstyrelsen er blevet opmærksom på, at Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har en sagsbehandlingstid på op til tre måneder, hvilket kan gøre det svært at opfylde dokumentationskravene i forbindelse med ansøgning om anerkendelse af din UK-flyvelægecertificering.

Trafikstyrelsen kan acceptere en initiering af processen, ved at ansøgningen fremsendes, før den endelige anerkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed foreligger, når ansøgningen om anerkendelse af din UK AME-certificering fremsendes sammen med følgende dokumentation og senest den 31. december 2020:

  1. Dokumentation for at ansøgningen om anerkendelse af din autorisation som læge og speciallægeuddannelse er sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed til behandling (fx en kopi af ansøgning samt den autogenerede kvittering for modtagelse fra STPS).
  2. Et brev fra den engelske kompetente myndighed, som bekræfter, at du er i besiddelse af et gyldigt UK CAA AME-certifikat, som ikke er tilbagekaldt eller suspenderet.
  3. En kopi af dit gyldige UK CAA AME-certifikat.

Trafikstyrelsen vil påbegynde behandlingen din ansøgning, så snart du fremsender brev om anerkendelse af din autorisation som læge og speciallægeuddannelse fra STPS. Det betyder, at du ikke er certificeret som EASA-AME, før du får udstedt et dansk AME-certifikat, og dermed ikke må udføre flyvemedicinske undersøgelser i overensstemmelse hermed, før nyt DK AME-certifikatet er blevet udstedt.

Bemærk venligst, at det er en forudsætning for anerkendelse af din UK CAA AME-certificering, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan anerkende dine kvalifikationer.

Herefter vil Trafikstyrelsen udstede et dansk AME-certifikat (DK CAA AME-certifikat) med de samme rettigheder og den samme gyldighed, som fremgik af dit UK CAA AME-certifikat.

Ansøgninger som modtages efter den 31. december 2020 betragtes som ansøgninger fra tredjelande. Du kan finde flere informationer om, hvordan du bliver certificeret som DK AME, når du er ansøger fra et tredjeland, ved at følge linket herunder.

Når dit DK CAA AME-certifikat senere skal forlænges eller fornys, skal Trafikstyrelsen foretage en inspektion af din klinik med henblik på at sikre, at du opfylder kravene i kommissionens forordning 1178/2011, ARA.MED.200(a), jf. AMC1 ARA.MED.200.

Læs mere om dansk anerkendelse af flyvelægecertifikat fra Storbritannien fra 1. januar 2021 og frem her

Læs mere om lovregulerede erhverv og ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed her (nyt vindue)

Udgifter

Bemærk venligst, at du vil blive faktureret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 2257 af 29. december 2020 om gebyrer og afgifter på luftfartsområdet eller senere ændringer heraf.

Bemærk især § 8, hvori det er bestemt, at ud over betaling for udførelsen af opgaver, herunder tilsynsopgaver og tiltrædelseskontrol uden for dansk område, betales samtidig for Trafikstyrelsens rejse- og opholdsudgifter, herunder udgifter ved rejsetidsforbrug. Trafikstyrelsen kan opkræve aconto beløb, som betales før opgavens påbegyndelse. På dette tidspunkt ligger timesatsen på 845 kr.

Bemærk endvidere at gebyr for udstedelse af DK CAA AME-certifikat i forbindelse med anerkendelse af din UK CAA AME-certificering ligeledes faktureres, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, og § 3, stk. 1, 2 og 3.

Trafikstyrelsen

Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed

Islands Brygge 67
2300 København S
Tlf..: 72286600

stps@stps.dk