Statslig udgiftsramme 2018

Sidst opdateret 07/10/2019
Se rammer for kommunernes udgifter til bygningsfornyelse, friarealforbedring og kondemnering.
Styrelsen har den 14. maj 2018 udmeldt de ordinære udgiftsrammer til kommunerne vedrørende bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering for tilsagnsåret 2018.

Den statslige udgiftsramme, svarende til det samlede maksimalt mulige forbrug af ordinær udgiftsramme i 2018, udgør netto 56,0 mio. kr., ubrugte midler fra tidligere år på 15,0 mio. kr.

Fordelingen sker objektivt efter en fordelingsnøgle, som afspejler kommunernes relative andel af det samlede byfornyelsesbehov.

Nyhed om pulje til landsbyfornyelse

Udgivet

06/05/2019

Nyhed

Uddeling af statslige midler til landsbyfornyelse 2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udmelder den statslige ramme til landsbyfornyelse til kommunerne. Der er uddelt midler til 56 kommuner.
Læs mere

Informationer om den statslige udgiftsramme til bygningsfornyelse:

Vejledning

Statslige udgiftsrammer til bygningsfornyelse mv for 2018

Bolig- og Planstyrelsens udmelding af de ordinære statslige udgiftsrammer til byfornyelsesformål for 2018 til de kommuner, som har søgt om andel i rammen.

Vejledning

Oversigt over uddelte beløb til byfornyelsesaktiviteter for 2018

Oversigt over uddelte beløb til byfornyelsesaktiviteter for 2018.

Vejledning

Vejledning til udmelding af statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse mv for 2018

Vejledning til udmelding af statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse mv for 2018.

BYF2012 er det administrative it-system til håndtering af tilsagn, støtteberegning og statslig refusion i forbindelse med beslutninger om bygningsfornyelse, friarealforbedring og kondemnering.
Vejledning

Brugervejledning for byfornyelsessystemet BYF2012

2. udgave af Brugervejledning for byfornyelsessystemet BYF2012.
Bemærk: brugervejledningen blev udarbejdet i 2014, og der er siden sket et antal lovændringer med deraf følgende tilretninger af systemet. Brugervejledningen er ikke blevet opdateret.

Love og regler

Lov

LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Gældende fra

01/10/2016

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, der har til formål at give kommunerne mulighed for at sikre gode boligsociale forhold både i og uden for vækstområderne i byerne og på landet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1702 af 19/12/2017

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer

Gældende fra

01/01/2018

Fastsættelse af bestemmelser om opgørelsen og uddelingen af den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse. Derudover fastsættes bestemmelser for indberetning af kommunalbestyrelsernes beslutninger om bygningsfornyelse m.v. og områdefornyelse.