Om bæredygtigt byggeri

Sidst opdateret 16/06/2020
Samfundet har både ud fra en miljømæssig, social og økonomisk synsvinkel behov for en ambitiøs indsats omkring det bæredygtige byggeri.

Hvad er bæredygtigt byggeri?

Sidst opdateret 16/06/2020
Bygningers energi- og ressourceforbrug har bl.a. stor betydning for hele samfundets energi- og ressourceforbrug, ikke blot ved fremstilling af byggevarer og opførelse af byggeri, men også i en længere årrække efter opførelsen.

Introduktion til bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri består af en miljømæssig, en social og en økonomisk dimension. I det bæredygtige byggeri ses disse tre dimensioner som grundkvaliteter, der skal vægtes afbalanceret ud fra et livscyklusperspektiv og for byggeriet i sin helhed. De tre kvaliteter, som tilsammen kendetegner et bæredygtigt byggeri, dækker over en række forskellige forhold som skal indgå i planlægningen af bæredygtigt byggeri.


Læs mere om hvad det vil sige at bygge bæredygtigt i publikationen "Bæredygtigt Byggeri", som kan hentes nedenfor. Formålet med publikationen er, at give en forståelse og definition af begrebet bæredygtigt byggeri og de forhold, der knytter sig hertil. I publikationen beskrives bæredygtigt byggeri i tekst og gennem konkrete eksempler. Publikationen henvender sig primært til byggeriets professionelle interessenter som bygherrer, entreprenører og rådgivere.  

Vejledning

Bæredygtigt byggeri

Formålet med denne publikation er at give en forståelse og definition af begrebet bæredygtigt byggeri og de forhold, der knytter sig dertil.

Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse

Sidst opdateret 16/06/2020

Boligministeren lancerede den frivillige bæredygtighedsklasse 29. maj 2020, som er et centralt element i den grønne omstilling af byggeriet. Alle bygherrer inviteres til at deltage i en toårig testfase, som er første skridt mod en mere bæredygtig regulering på området.


Vejledningen er et frivilligt redskab, som alle bygherrer kan tage i brug og anvende på alle bygningstyper. Bæredygtighedsklassen består af ni bæredygtighedskrav, hvoraf to krav alene retter sig mod boliger som et praktisk værktøj, der kan hjælpe den enkelte bygherre på vej mod et mere bæredygtigt byggeri.


Med et bredt perspektiv på bæredygtighed har klassen fokus på både byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima. Klassen ser dermed på alle faser i byggeriets livscyklus ud fra et samlet hensyn til både de miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske forhold. 

I en toårig periode skal den frivillige bæredygtighedsklasse testes sammen med byggebranchen, og derfor inviteres alle bygherrer nu til at afprøve klassen på konkrete byggerier. De praktiske erfaringer fra testfasen vil danne afsæt for en mere bæredygtig regulering. Klassen er derfor et vigtigt skridt i den grønne omstilling af byggeriet.

Video

Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse (3:50 min.)

Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse

Find vejledningen og tilmeld dig testen af den frivillige bæredygtighedsklasse på temasiden Bæredygtighedsklasse.dk

Livscyklusvurdering (LCA)

Sidst opdateret 01/03/2021
En livscyklusvurdering, også kaldet LCA (Life-Cycle Assessment), kan beregne byggeriets potentielle miljøpåvirkning.

De miljøpåvirkninger, der indgår i en LCA opstår i hovedtræk i forbindelse med fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt ved bortskaffelse og genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer. Læs mere om livscyklusvurdering i publikationen 'Introduktion til LCA på bygninger' samt i analysen 'Bygningens livscyklus'.


Til støtte for livscyklusvurderinger har Bolig- og Planstyrelsen lanceret LCAbyg, som er et LCA-værktøj. Med LCAbyg kan du beregne byggeriets miljøprofil og ressourcefor­brug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resulta­terne i en rapport.

Totaløkonomi (LCC)

Sidst opdateret 01/03/2021
Totaløkonomisk analyse, også kaldet LCC (Life-Cycle Costing), hviler på et totalomkostningsprincip, hvor relevante omkostninger og indtægter inkluderes. Dette for at sikre, at kvaliteten og de langsigtede konsekvenser af valg af løsninger vurderes.

LCC kan således understøtte arbejdet med en øget økonomisk bæredygtighed, som forudsætter, at der er skabt balance mellem omkostninger og opnået kvalitet over bygningens levetid, samt at der er fokus på den værdiskabelse, som genereres i bygge- og driftsfaserne. Læs mere i publikationen "Introduktion til LCC på bygninger".

 

Til støtte for totaløkonomiske beregninger har Bolig- og Planstyrelsen udviklet et nyt fælles beregningsværktøj kaldet LCCbyg. Der er også udarbejdet en tilhørende "Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg", som detaljeret beskriver, hvordan værktøjet anvendes. 

Publikationer og værktøjer

Sidst opdateret 16/06/2020
Herunder finder du publikationer, der giver en introduktion samt eksempler på LCA og LCC. Du finder også link til LCA-værktøj.

Introduktion:

Vejledning

Introduktion til LCA på bygninger

Formålet med denne publikation er at give en introduktion til hvad LCA på bygninger kan bruges til, hvordan bygningens livscyklus kan karakteriseres samt hvordan LCA på bygninger udføres i praksis.

Vejledning

Introduktion til LCC på bygninger

Denne vejledning indeholder en introduktion til LCC på bygninger, hvor bl.a. de totaløkonomiskeprincipper og beregning af totaløkonomien vil blive gennemgået.

Værktøjer:

Værktøj

LCAbyg

LCAbyg, som er et værktøj, der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. Download det inkl. vejledninger via LCAbyg.dk.

Rapport

Opdaterede emissionsfaktorer for el og fjernvarme

Dette notat beskriver de overordnede forudsætninger, der er anvendt i forbindelse med udvikling af emissionsfaktorerne for el og fjernvarme fra 2020 til 2040.

Notat

Historisk - Nye emissionsfaktorer for el og fjernvarme

Dette notat beskriver de overordnede forudsætninger, der er anvendt i forbindelse med udvikling af emissionsfaktorerne for el og fjernvarme.

Eksempler:

Vejledning

LCA på hele bygninger

Formålet med denne pjece og den dertilhørende projektfil med beregninger er at vise, hvorledes LCAbyg kan bruges i en konkret byggesag.

Vejledning

LCA på konstruktioner

Formålet med denne pjece og den dertilhørende projektfil med beregninger er at vise, hvorledes LCAbyg i en designfase kan bruges til at undersøge og sammenligne konstruktioners miljøpåvirkninger.

Vejledning

LCC på bygninger: Renovering kontra nedrivning af nybyggeri

Formålet med denne pjece og den dertilhørende projektfil med beregninger er at give et eksempel på, hvordan værktøjet LCCbyg kan bruges til at sammenligne og vælge mellem to forskellige konstruktioner.

Vejledning

LCC på konstruktioner

Formålet med denne pjece og den dertilhørende projektfil med beregninger er at give et eksempel på, hvordan værktøjet LCCbyg kan bruges til at sammenligne og vælge mellem to forskellige konstruktioner.

Cirkulær økonomi i byggeriet

Sidst opdateret 01/03/2021
Der er CO2-besparelser at hente i byggeriet ved øget genbrug af byggeaffald, og særligt for etagebyggeri er det desuden muligt at spare penge. Det viser en undersøgelse, som Rambøll har lavet på vegne af Bolig- og Planstyrelsen.

Bygge- og anlægssektoren står for ca. en tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark. For at sikre, at der også i fremtiden er naturressourcer nok, er der behov for at optimere den måde, hvorpå byggematerialer genbruges.

 

I dag der begrænset viden om, hvilke muligheder og barrierer der er for genbrug af byggevarer. Derfor har Rambøll – på opdrag fra Bolig- og Planstyrelsen – undersøgt de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser forbundet med  genbrug og genanvendelse af fire materialefraktioner: tagsten, stenuld, beton og interimstræ.

 

Analysen viser, at der ved genbrug og genanvendelse af de fire materialefraktioner er CO2-besparelser at hente. For stenuld, beton og interimstræ er der ligeledes en samfundsøkonomisk gevinst, hvorimod der for tagsten er et samfundsøkonomisk tab ved brug af de nuværende metoder for nedrivning.

 

Der er foretaget økonomiske beregninger for anvendelsen af genbrugsmaterialerne ved tre typer af byggerier; typehus, etageboligbyggeri og kontorbyggeri. Beregningerne viser, at der særligt ved byggeri af etagebebyggelse er penge at spare ved at øge genbruget af materialerne.

 

Men undersøgelsen viser dog også, at der er behov for bedre samarbejde, viden og udvikling blandt de enkelte aktører i byggeriet. Analysen giver en række anbefalinger til, hvordan myndigheder, rådgivere, brancheforeninger, private virksomheder og bygherrer alle kan være med til at øge andelen af genbrugte og genanvendte byggematerialer.

 

Analysen vil indgå i styrelsens videre arbejde med bæredygtigt byggeri og vil forhåbentlig kunne bruges som inspiration til nye initiativer og arbejdsmetoder i byggebranchen.

Rapport

Cirkulær økonomi i byggeriet - Analyse af potentialer ved øget genbrug og genanvendelse af byggeaffald

Analysen viser, at der ved genbrug og genanvendelse af fire materialefraktioner, nemlig tagsten, stenuld, beton og interimstræ, er CO2-besparelser at hente. Analysen vil indgå i styrelsens videre arbejde med bæredygtigt byggeri.

Rapport

Cirkulær økonomi i byggeriet - Bilagsrapport

Rapport

Cirkulær økonomi i byggeriet - LCA bilagsrapport / Bilag A

Bilagsrapporten indeholder en gennemgang af den udførte livscyklusvurdering (LCA) i form af en screening af scenarier for håndtering af fire typer af byggeaffald i Danmark.