Lovliste

Resultat: 27

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1007 af 29/06/2016

  Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

  Gældende fra

  01/07/2016

  Vejledning

  Vejledning om sundhedsmæssig dokumentation for byggevarer i kontakt med drikkevand ved markedsføring og salg i Danmark

  Denne vejledning har til formål at konkretisere og udfolde bekendtgørelsens krav.

  Lov

  LBK nr. 1178 af 23/09/2016

  Bekendtgørelse af byggeloven

  Gældende fra

  01/07/2016

  Loven skal blandt andet sikre, at bebyggelse udføres, indrettes og bruges således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 146 af 12/02/2015

  Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag

  Gældende fra

  16/02/2015

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1211 af 18/11/2014

  Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt om afskæring af klageadgang

  Gældende fra

  18/11/2014

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 563 af 02/06/2014

  Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

  Gældende fra

  05/06/2014

  Bekendtgørelsen omfatter målere, der installeres eller er installeret i eller uden for en bygning for at måle bygningens forbrug af el, gas, koldt og varmt vand, varme eller køling. Bekendtgørelsen omfatter også udskiftning af eksisterende målere.

  Direktiv

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU af 26. februar 2014

  Direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (omarbejdning)

  Gældende fra

  18/04/2014

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 688 af 17/06/2013

  Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer

  Gældende fra

  01/07/2013

  Bekendtgørelsen omfatter alle byggevarer, der er i omsætning, eller tilgængelige på markedet.

  Forordning

  305/2011

  Byggevarerfordningen

  Gældende fra

  01/06/2013

  Forordningen har til formål at harmonisere betingelser for markedsføring af byggevarer. Herudover ophæver den Rådets direktiv 89/106/EØF.

  Direktiv

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012

  Energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF

  Gældende fra

  04/12/2012