Lovlisteside

Resultat: 15

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1368 af 11/12/2019

  Bekendtgørelse om afgrænsning af Københavns Havns søområde

  Gældende fra

  20/12/2019

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 145 08/02/2019

  Bekendtgørelse om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne

  Gældende fra

  24/03/2019

  Bekendtgørelse om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 450 af 08/05/2017

  Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

  Gældende fra

  16/05/2017

  Forordning

  Forordning 352/2017 af 15. februar 2017

  (EU) 2017/352 Forordning om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne

  Gældende fra

  07/03/2017

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/352 af 15. februar 2017 om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne.

  BEK nr. 1461 af 30. november 2016

  Bekendtgørelse om sikring af havne

  Gældende fra

  01/01/2017

  Bekendtgørelse

  Bekendtgørelse nr. 1462 af 30 november 2016

  Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter

  Gældende fra

  01/01/2017

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1236 af 24/11/2014

  Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med handicappedes og bevægelseshæmmedes adgang til havneterminaler m.v.

  Gældende fra

  01/12/2014

  Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser, fx hvilken myndighed klager skal indgives til, vedr. forordningen om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje.

  Direktiv

  DIREKTIV 2014/52/EU af 16. april 2014

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

  Gældende fra

  15/05/2014