Lovlisteside

Resultat: 18

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1197 af 28/09/2018

  Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

  Gældende fra

  04/10/2018

  Definerer visse af TBSTs opgaver bl.a. i forhold til vvm på havne-, vej- og baneområdet også mht. klageadgang.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 53 af 22/01/2018

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter

  Gældende fra

  01/02/2018

  Ændringsbekendtgørelse til regulering af vvm for vej og bane

  Bekendtgørelse

  BEK 1106 af 28/09/2017

  Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

  Gældende fra

  01/10/2017

  Vvm-bekendgørelse til anlægsprojekter

  BEK nr. 1105 af 28/09/2017

  Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro

  Gældende fra

  01/10/2017

  Hjemmel til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilladelser til ændring og udvidelse af storstrømsbro-projektet, samt evt. tilhørende miljøvurderinger

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 451 af 08/05/2017

  Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

  Gældende fra

  16/05/2017

  Regulerer vvm-regler vedr. jernbane og veje

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 450 af 08/05/2017

  Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

  Gældende fra

  16/05/2017

  Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

  Bekendtgørelse

  BEK nr 797 af 21/06/2016

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang

  Gældende fra

  01/07/2016

  Lov

  LOV nr. 658 af 08/06/2016

  Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

  Gældende fra

  10/06/2016

  Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1118 af 17/09/2015

  Bekendtgørelse om delegation af visse opgaver og beføjelser ved anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

  Gældende fra

  01/10/2015

  Definerer Banedanmarks, Vejdirektoratets og Femern A/Ss opgaver i forhold til Femernbælt-projektet