Organisation

Sidst opdateret 12/05/2021
Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med cirka 370 medarbejdere.

Om organisationen

Sidst opdateret 12/05/2021
Trafikstyrelsen har en bred opgaveportefølje, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder.

Trafikstyrelsen består af en direktion og to afdelinger med underliggende kontorer. Hertil Bornholms Lufthavn og Taksationssekretariatet. I nedenstående organisationsdiagram kan du se, hvordan styrelsen er organiseret.

 

Klik på diagrammet for at åbne diagrammet som Pdf-fil.

Styrelsens afdelinger

Sidst opdateret 03/08/2021
Trafikstyrelsen er organiseret i to afdelinger med en række underliggende kontorer samt stabsfunktioner. Hver afdeling har en bred og forskelligartet opgaveportefølje, som du kan læse mere om nedenfor.

Styrelsens afdelinger og stabsfunktioner

Afdeling for Luftfart består af fire kontorer, som varetager opgaver inden for:

 • regulering-, godkendelses- og tilsynsopgaver inden for luftfartens infrastruktur
 • regulering-, godkendelses- og tilsynsopgaver af luftfartsselskaber og luftfartsoperationer
 • regulering-, godkendelses- og tilsynsopgaver i forhold til værksteder, luftdygtighed, luftfartøjer og droner
 • regulering og tilsyn af flyvepladser, heliports og luftfartshindringer
 • helbredsgodkendelser af piloter og flyveledere
 • arbejdsmiljø og personcertificering
 • regulering, godkendelse og tilsyn i forhold til luftfartsskoler og træningsorganisationer samt teoretiske og praktiske prøver
 • analyse af hændelser
 • trafikrettigheder, takster og fair konkurrence samt passagerrettigheder på luftfartsområdet
 • regulering og tilsyn med postområdet
 • objektiv sagsbehandling
 • sagsstyring

Afdeling for Bane, Plan og Security består af tre kontorer. Derudover er drift af Bornholms Lufthavn organisatorisk placeret i afdelingen.

De tre kontorer varetager opgaver inden for:
 

 • regulering-, godkendelses- og tilsynsopgaver på jernbaneområdet i forhold til bybaners sikkerhed (infrastrukturforvaltere, operatører, jernbanevirksomheder, drifts- og trafikregler, rullende materiel og infrastruktur)
 • regulering-, godkendelses- og tilsynsopgaver på jernbaneområdet i forhold til konventionelle jernbaner (infrastrukturforvaltere, operatører, jernbanevirksomheder, drifts- og trafikregler, rullende materiel og infrastruktur)
 • sektorovervågning og servicering med henblik på at fremme en sammenhængende kollektiv trafik
 • analyser og trafikplan, administration af buspuljerne og statistiske analyser af den kollektive trafik og øvrige transportformer
 • myndighedsopgaver inden for havne, VVM og lufthavnsudbygning
 • tværgående klimarelaterede opgaver
 • regulering af og tilsyn med security i luftfarten
 • cyber-security i luftfart og generelt på transportområdet
 • maritim sikkerhed vedr. havne og havnefaciliteter
 • koordinering af styrelsens rolle i forbindelse med transportsektorens beredskabsopgaver

Økonomi

Styrelsens Kontor for økonomi varetager opgaver inden for:

 • budget og regnskab
 • intern service
 • finanslov
 • ledelsesinformation
 • sekretariatsbetjening af Jernbanenævnet og taksationskommissioner
IT

Styrelsens Kontor for IT varetager opgaver inden for:

 • IT-drift
 • IT-udvikling
   
Ledelsessekretariatet

Styrelsens ledelsessekretariat varetager opgaver inden for:

 • direktions- og ministerbetjening
 • årsrapport og øvrige analyser
 • kommunikation og pressebetjening
 • HR 
 • juridisk rådgivning og kvalitetssikring
 

Strategisk grundlag

Sidst opdateret 12/05/2021
Trafikstyrelsen arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på bane og i luften. Styrelsen løser desuden en række opgaver på post- og havneområdet.

Styrelsens opgaveportefølje favner bredt inden for jernbane- og luftfartsområdet, hvilket betyder, at styrelsen har en direkte og indirekte kontakt med mange transportvirksomheder og deres medarbejdere samt den enkelte passager i Danmark, hvad enten det er i tog, metro eller fly.

 

Et velfungerende og sammenhængende transportsystem sikrer mobilitet for den enkelte, og gør det let at komme på arbejde og kombinere arbejds- og fritidslivet. Samtidig er det en forudsætning for et moderne samfund, hvor der skabes vækst og arbejdspladser. 

 

 

Styrelsens mission er:


At skabe attraktive rammer for transport på bane, i luften og med kollektiv trafik

"At skabe attraktive rammer for transport på bane…” betyder, at styrelsen er sat i verden for at udvikle rammebetingelser, mens det er virksomhederne, der konkret leverer mobiliteten og har ansvar for sikkerheden.

 

Gode rammebetingelser er en væsentlig faktor for at skabe grundlag for et tilgængeligt, pålideligt, sammenhængende og åbent marked, der bidrager til at øge virksomhedernes og sektorernes evne til at levere konkurrencedygtige ydelser og produkter og efterleve samfundets behov på transportområdet.

 

 

Styrelsens vision er:


At vi skal sikkert og grønt fremad

”Sikkert, og grønt fremad” betyder, at Trafikstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten ved særligt at understøtte, at virksomhederne er:

 

 • Effektive, dvs. tilbyder kunderne attraktive ydelser til konkurrencedygtige priser eller leverer den mest hensigtsmæssige kollektive trafik for offentlige tilskudsmidler
 • Innovative, dvs. skaber nye og bedre produkter og ydelser i takt med teknologiudviklingen og stigende international konkurrence
 • Sikre, dvs. kan tilbyde passagerne og øvrige brugere en høj sikkerhed
 • Grønne, dvs. leverer mobilitet for mindst mulig luft-, støj- og klimapåvirkning

Styrelsens strategiske indsatsområder

Styrelsen har en række tværgående strategiske indsatsområder for de kommende år. Indsatsområderne går på tværs af styrelsens arbejde med mobilitet, sikkerhed og grøn transport på bane, i luften samt på post- og havneområdet:

 

 • Styrelsen arbejder - i åben dialog med virksomheder og borgere - for, at styrelsens indsats har dokumenteret effekt
 • Alle skal opleve sikker drift, kvalitet, effektivitet og klar kommunikation i kontakten med Trafikstyrelsen
 • Styrelsens regulering samt godkendelses- og tilsynsmetoder skal til stadighed udvikles, så de matcher den teknologiske, markedsmæssige og samfundsmæssige udvikling på transportområdet
 • Hertil kommer indsatsområder for henholdsvis regulering, godkendelse og tilsyn samt planlægning og velfungerende markeder
 

Mål- og resultatplan

Sidst opdateret 15/03/2021
Mål- og resultatplanen beskriver styrelsens strategiske grundlag, herunder mission og vision, samt de indsatsområder, som styrelsen arbejder på det kommende år.
Planen sætter rammerne for Trafikstyrelsens hovedopgaver inden for mobilitet, sikkerhed og transport.

Mål- og resultatplan 2022

Mål- og resultatplanen sætter rammerne for Trafikstyrelsens hovedopgaver inden for mobilitet, sikkerhed og transport.

Relevante dokumenter

Sidst opdateret 15/03/2021
Nedenfor finder du styrelsens delegationsbekendtgørelse, mål- og resultatplan 2021 samt øvrige relevante driftsdokumenter.

Bekendtgørelse

BEK nr 2432 af 14/12/2021

Delegationsbekendtgørelsen

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelsen omhandler Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af styrelsens forskrifter.
Driftsdokumenter

Mål- og resultatplan 2021

Mål- og resultatplanen sætter rammerne for Trafikstyrelsens hovedopgaver inden for mobilitet, sikkerhed og transport.

Driftsdokumenter

Driftsdokument 2020 mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement

Rapport

Trafikstyrelsens årsrapport for 2020

Trafikstyrelsens årsrapport 2020 er struktureret i 2 hoveddele: Beretning og regnskab. Derudover indeholder årsrapporten påtegning og bilag.

Tilsynsplan og strategi

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens overordnede tilsynsprincipper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mission og vision afspejler de bærende elementer for styrelsens arbejde inden for sikkerhed, grøn transport og mobilitet/vækst på tværs af transportformerne.

Tilsynsplan og strategi

Principper for godkendelser i Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen

En godkendelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal sikre overholdelse af lovgivningskrav, før en aktivitet påbegyndes. Principperne uddyber, hvordan styrelsen agter at varetage sit godkendelsesarbejde.

Driftsdokumenter

Præstationsafhængig løn til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens direktør

Styrelsens regelarbejde

Sidst opdateret 15/02/2021
Trafikstyrelsen har myndighed til at udstede regler for transportområdet.

I Trafikstyrelsens lovstofdatabase finder du alle de gældende love og regler for transportområdet, mens du på Retsinformation.dk også finder de historiske udgaver.

 

I forbindelse med at styrelsen udarbejder nye regler eller ændrer i eksisterende regler, indgår der en høringsproces, som vi annoncerer via vores nyhedsmail. For at få hurtig besked, kan du abonnere på nyhedsmails indenfor dit fag- eller interesseområde.

Alle høringer over lovforslag, bekendtgørelser mv. indenfor Transport- og Boligministeriet og Trafikstyrelsens område, der har generel interesse for offentligheden, finder du også på Høringsportalen.

Dansk lovgivning på Retsinformation.dk

På Retsinformation.dk er det gratis for dig at søge i alle love, bekendtgørelser, cirkulærer, bestemmelser osv. som er udstedt i Danmark af ministerier og statslige styrelser.

Ny dansk lovgivning annonceres i Lovtidende

Hvis du ønsker at holde dig løbende orienteret, kan du abonnere på søgninger på lovtidende.dk. 

Du kan definere en søgning på baggrund af emneord, dokumenttype og/eller ressortområde (fx Transportministeriet), og så vil du modtage en e-mail, hver gang der bliver publiceret nye dokumenter i Lovtidende inden for dine søgekriterier.

EU-lovgivning

En væsentlig del af det lovmæssige grundlag for Trafikstyrelsens arbejde er EU lovgivning. Du kan finde de gældende EU-retsforskrifter på EUR-Lex' hjemmeside.

Linket fører dig til EUR-Lex på dansk, men hjemmesiden findes på alle officielle EU-sprog. Vælg dit foretrukne sprog i EUR-Lex's øvre, højre hjørne.