Colourbox

Den tekniske del af EU's 4. jernbanepakke træder i kraft den 16. juni 2020

Publiceringsdato: 04/06/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt de bekendtgørelser, der sammen med jernbaneloven, skal implementere den tekniske del af EU´s 4. jernbanepakke. Med den tekniske del bliver godkendelseskompetencer for grænseoverskridende trafik flyttet fra styrelsen til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur.
Den 16. juni træder 11 bekendtgørelser og en ændring af jernbaneloven i kraft. De nye regler implementerer den tekniske del af EU’s 4. jernbanepakke. 

Implementeringen af den tekniske del af den 4. jernbanepakke betyder, at godkendelseskompetencerne for grænseoverskridende trafik flyttes fra de nationale sikkerhedsmyndigheder (i Danmark er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (Agenturet). Det vil sige, at Agenturet fremover udsteder EU-sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser ved grænseoverskridende trafik. Ved national kørsel kan ansøgeren vælge, om ansøgningen skal behandles af Agenturet eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Som noget nyt skal ansøger indsende ansøgningen via en elektronisk ansøgningsportal, kaldet One-Stop-Shop (OSS). Det gælder både for ansøgninger til Agenturet og ansøgninger til styrelsen. Den Europæiske Unions Jernbaneagentur tilbyder kurser i anvendelsen af OSS.

Ansøgninger om sikkerhedsgodkendelse af infrastrukturforvaltere og godkendelse af infrastruktur bliver fortsat behandlet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ved disse ansøgninger skal ansøgere ikke indsende ansøgninger via den nye elektroniske ansøgningsportal, OSS.

For bybaner og veteranbaner videreføres de gældende regler, da EU-reglerne i den 4. jernbanepakke ikke gælder for disse baner. Det betyder, at disse virksomheder og organisationer ikke skal benytte OSS.
 

Bekendtgørelse

BEK nr. 706 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om krav til certificerede virksomheder på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder, som ønsker at certificere enheder med ansvar for vedligeholdelse af køretøjer i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning 2019/779/EU af 16. maj 2019.

Bekendtgørelse

BEK nr. 707 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelsen fastsætter regler om indberetninger, virksomheder på jernbaneområdet, ansatte i virksomheder og personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet samt i forbindelse med veteranbanedrift.

Bekendtgørelse

BEK nr. 708 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelsen finder anvendelse på overensstemmelsesvurderingsorganer, som er etableret i henhold til national ret og har status som juridisk person, og som ønsker at blive udpeget og notificeret som bemyndiget organ.

Bekendtgørelse

BEK nr. 709 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 710 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 711 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.
Vejledning

Vejledning om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Bekendtgørelse nr. 711 af 20. maj 2020 fastsætter procedurer for ansøgninger om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen. Denne vejledning giver en indføring i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse

BEK nr. 712 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse, EU-sikkerhedscertifikat og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om sikkerhedsgodkendelser, sikkerhedscertifikater og i det omfang de ikke er reguleret i forordninger, EU-sikkerhedscertifikater på jernbaneområdet.
Vejledning

Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater

Vejledningen handler om hvilke regler til udstedelse og ændringer af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater der skal overholdes.

Bekendtgørelse

BEK nr. 713 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet

Bekendtgørelse

BEK nr. 2288 af 29/12/2020

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Gældende fra

01/01/2021

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens og Jernbanenævnets afgifter for tilsynsvirksomhed og gebyrer for varetagelse af opgaverne i henhold til jernbaneloven og EU-regler på jernbaneområdet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1461

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbane-infrastrukturforvaltere

Gældende fra

01/07/2010

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbane-infrastrukturforvaltere