Stationsstruktur

Sidst opdateret 07/10/2019
Herunder kan du læse om styrelsens analyser vedrørende stationsstruktur i Danmark.

Analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Sidst opdateret 07/10/2019
I 2013 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som et led i de strategiske analyser, udført en screening af stationskapaciteten ved København H.

Med åbningen af den nye bane mellem København og Ringsted i 2018 og med timemodellen finansieret af Togfonden DK er det planlagt at udvide antallet af toglinjer til København fra Roskilde/Køge fra de nuværende 13 op til 17 linjer. Med ibrugtagningen af det nye signalsystem fra 2021 er der kapacitet til at afvikle 17 toglinjer på København H og det er således ikke nødvendigt at udbygge kapaciteten på København for at afvikle trafikken forudsat i timemodellen.

 

Før signalprogrammet er implementeret i 2021 rammer 17 toglinjer kapacitetsgrænsen for København H. Det er derfor nødvendigt at foretage optimeringer af den tekniske driftstilrettelæggelse for at være sikker på, at København-Ringstedbanens køreplan og timemodellen kan afvikles med god kvalitet.

 

Hvis der er et ønske om at køre flere tog eller forbedre serviceniveauet kan det blive nødvendigt at udbygge kapaciteten i fremtiden. Den samfundsøkonomisk mest rentable løsning er en udbygning af Ny Ellebjerg som nyt knudepunkt. Efter åbningen af Metrocityringen er det desuden muligt at øge kapaciteten ved at undlade stop af fjern- og regionaltog på Nørreport. Med Metrocityringen vil færre passagerer benytte Nørreport og dermed vil færre få en ulempe ved at togene ikke standser. Derudover vil gennemkørende passagerer mellem København H og Østerport få en tidsgevinst.

 

Baggrund

Baggrunden for analysen af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård er Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, hvori det fremgår, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den langsigtede udvikling af bane- og vejkapaciteten i hovedstadsområdet. Et af de projekter som indgår i analysen er stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård.

Analyse

Stationskapaciteten ved København H

Kontakt

Fuldmægtig
Jan Jørgensen

Optimering af stationsstrukturen i Danmark, en helhedsorienteret analyse

Sidst opdateret 07/10/2019
I 2014 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen analyseret optimeringsmuligheder for stationsstrukturen på det statslige banenet. Der er ikke truffet beslutning om gennemførelse af forslagene.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens analyse omfatter alle statslige baner og herunder også S-banen. Fjerntrafikken er dog kun sporadisk berørt, da den er analyseret i rapporten om Togfonden DK fra september 2013.

 

Analysen har behandlet det statslige banenets i alt 284 stationer samt 166 potentielle stationer.

 

Det generelle billede for de potentielle stationer er, at de nok vil betyde en fordel for de passagerer, der bor i stationens opland, men at de vil betyde en større ulempe for de passagerer, der får deres rejse forlænget som følge af det ekstra stop. Ud fra en helhedsorienteret betragtning er det altså en dårlig idé at åbne langt de fleste af de analyserede stationer.

 

Rapporten peger på, at 4 stationer har et potentiale, som bør analyseres mere dybtgående: Darup og Hastrup på banen Roskilde-Køge-Næstved, Erritsø mellem Middelfart og Fredericia og Jerne mellem Bramming og Esbjerg.

 

Rapporten indeholder nogle optimeringsmuligheder for i alt 8 baner, hvor rejsetiden typisk kan forkortes og driften billiggøres, hvis et antal små stationer nedlægges. Rapporten peger på, at en nedlæggelse af i alt 19 stationer, som har et forholdsvis lavt passagertal, ud fra en helhedsbetragtning kan forbedre og billiggøre den kollektive trafik.

 

Du finder rapporten nedenfor.

 

Analyse

Optimering af stationsstrukturen

Analyse

Togfonden DK

Kontakt

Fuldmægtig
Jan Jørgensen

Stationsstruktur i Danmark

Sidst opdateret 07/10/2019
En screening af det statslige jernbanenet udenfor hovedstadsområdet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i en rapport gennemført en overordnet screening af stationsstrukturen på det statslige jernbanenet i Danmark udenfor hovedstadsområdet.

 

I rapporten vurderes dels muligheden for at åbne stationer i byområder, der hidtil ikke har været togbetjent. Dels vurderes det, om det kan være relevant at lukke eksisterende stationer, som kun benyttes i beskedent omfang i dag.

 

Undersøgelsen omfatter 116 potentielle nye stationslokaliteter langs de statslige baner. Disse ligger typisk i dels mindre selvstændige bysamfund uden station, dels i større byer med nogen afstand til den eksisterende station. De undersøgte lokaliteter er særligt koncentreret på visse banestrækninger som f.eks. i den østlige del af Jylland og andre strækninger, hvor et stort antal stationer blev nedlagt især i 1970’erne.

 

Undersøgelsen omfatter desuden 38 eksisterende stationer på de statslige baner, som er undersøgt mhp. eventuel lukning. Disse er udvalgt ud fra et kriterium om, at der til og fra stationen i alt foretages mindre end 100 rejser på en hverdag. De fleste af disse stationer ligger på Fyn og i det vestlige Jylland.

 

Undersøgelsen er en metode- og datamæssig opdatering af en tidligere screening af stationsstrukturen, som daværende Banestyrelsen gennemførte i 2001.

Analyse

Stationsstruktur 2008

Kontakt

Fuldmægtig
Jan Jørgensen

 

E-mail: jjg@tbst.dk