Støtteordning til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet

Sidst opdateret 03/12/2020
Støtten gives for lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde selskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).
  • Puljens størrelse
    27 mio. kr. i perioden 1. oktober til 31. december 2020.
  • Ansøgerkreds
    Luftfartsselskaber, der er indehaver af et dansk AOC, og udfører passagertransport.

Hvem kan søge?

Sidst opdateret 03/12/2020
Luftfartsselskaber, der er indehaver af et dansk AOC og som udfører passagertransport, kan ansøge om tilskud fra ordningen.

Luftfartsselskaber, der pr. 1. oktober 2020 var indehaver af et dansk AOC og som udfører passagertransport, uanset om passagertransporten er helt eller delvist indstillet eller endnu ikke påbegyndt som følge af COVID-19-udbruddet, kan søge om støtte for lønudgifter til personale, der er kritisk for opretholdelse af selskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).


Kun virksomheder, der ikke var kriseramte den 31. december 2019, kan få støtte. Dog kan mikrovirksomheder og små virksomheder være undtaget denne regel. Læs mere i regelgrundlaget for ordningen, som du bl.a. finder under ”Baggrund og lovgrundlag” i menuen til venstre.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Sidst opdateret 03/12/2020

Et luftfartsselskab kan få refunderet 100 pct. af lønudgifterne til kritisk personale som defineret i Bekendtgørelse om støtteordning til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet § 3, nr. 3, som er nødvendigt for at opretholde selskabernes driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC) for perioden 1. oktober 2020 til 31. december 2020.

 

Hvis en person også bestrider andre jobfunktioner, end de kritiske jobfunktioner, kan der kun udbetales støtte svarende til den andel af arbejdstiden, der anvendes på de kritiske jobfunktioner. Der kan maksimalt udbetales 4 mio. kr. i støtte til et selskab.

En virksomhed kan maksimalt modtage 800.000 EUR i støtte efter afsnit 3.1 i 'Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud”[1] med senere ændringer'. Denne støtteordning og 'støtteordningen til luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet' hører under disse rammebestemmelser. Hvis selskabets samlet støtte fra disse ordninger overstiger de 800.000 EUR vil støttebeløbet fra denne pulje blive reduceret tilsvarende.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Sidst opdateret 03/12/2020

For at få støtte skal det enkelte luftfartsselskab sende en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). Ansøgningsfristen er 11. december 2020.


TBST kan anmode ansøger om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

 

Nedenfor finder du ansøgningsmaterialet til støtteordningen. Underskrevne ansøgningsskemaer skal scannes og sendes elektronisk til TBST. Derudover skal der indsendes lønsedler for oktober og november 2020. Ansøgning om støtte for december måned 2020 skal baseres på de forventede lønudgifter for måneden. De faktiske lønsedler for december skal efterfølgende og senest d. 31. januar 2021 indsendes til styrelsen.

 

Ansøgningen sendes pr. mail til nedenstående mailadresser med følgende i emnefeltet: ”[Selskabsnavn] – Ansøgning Luftfartspakken, pulje til kritisk personale”.

Ansøgning

Ansøgning om løntilskud fra støttestøtteordning til kritisk personale (Bilag 1)

Denne blanket skal anvendes til at søge støtte til lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde luftfartsselskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).
Vejledning
Vejledning om støtteordning til lønudgifter til kritisk personale

Vejledning til ansøgning om støtte til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Sidst opdateret 03/12/2020

TBST udbetaler støtte til ansøger indenfor 15 arbejdsdage efter ansøgningsfristens udløb. 

Støtten udbetales til den konto, der er tilknyttet ansøgers CVR-nummer. 

 

Baggrund og lovgrundlag

Sidst opdateret 03/12/2020
Støtten ydes på baggrund af reglerne i Bekendtgørelse om støtteordning til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet.

Støtteordningens formål er at støtte danske luftfartsselskaber, der udfører passagertransport, ved at bidrage til selskabernes lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde selskabernes driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).

 

Støtteordningen er en del af Luftfartspakken, som regeringen, Venstre, Radikale Venstre, og Det Konservative Folkeparti indgik politisk aftale om den 25. juni 2020 (suppleret med aftaler den 24. juli 2020, den 22. september 2020 og den 8. oktober 2020).

 

Bekendtgørelse

BEK nr. 1760 af 30/11/2020

Bekendtgørelse om støtteordning til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet

Gældende fra

03/12/2020

Denne bekendtgørelse fastlægger de nærmere regler for tildeling og udbetaling af støtte til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber.

Midlertidig bestemmelse

Meddelelse fra kommissionen

Gældende fra

02/12/2020

Midlertidige rammebestemmelser for foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværedne COVID-19-udbrud.