Støtteordning til mindre, regionale danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet

Sidst opdateret 30/05/2022
Der ydes driftsstøtte til lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning, som har op til 200.000 passagerer. Støttebeløbet kan ikke overstige lufthavnens driftsunderskud for 2020.
 • Puljens størrelse
  35 mio. kr.
 • Ansøgerkreds
  Der ydes støtte til mindre, regionale danske lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning.

Hvem kan søge?

Sidst opdateret 30/05/2022
Mindre, regionale danske lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning kan søge om støtte.

Støtteordningen er for mindre, regionale danske lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning. Således gives der udelukkende støtte til lufthavne, der lever op til alle fire krav beskrevet herunder:

 

 1. Lufthavnen skal have ruteflyvning og/eller sæsonruteflyvning i 2020.
 2. Lufthavnen må maksimalt have 200.000 passagerer i 2020.
 3. Lufthavnen må maksimalt have en gennemsnitlig årlig passagertrafik på op til 200.000 passagerer i kalenderårene 2018 og 2019.
 4. Lufthavnen må maksimalt have en gennemsnitlig årlig fragttrafik på op til 200.000 ton i kalenderårene 2018 og 2019.

Sæsonruteflyvning er regelmæssig erhvervsmæssig flyvning med passagerer i en periode af året og omfatter således ikke enkeltflyvninger. Sæsonruteflyvning er således charterflyvninger, der er fatlagt på forhånd og foregår regelmæssigt med faste korte intervaller over en længere periode af året. En rute omfatter returflyvninger. 

 

Der gives ikke støtte til mindre, regionale lufthavne, hvis de er med i et lufthavnsnetværk, hvis samlede trafik overstiger 200.000 passager. 

 

Følgende mindre, regional danske lufthavne anses således som omfattede: 

 

 • Anholt Flyveplads
 • Esbjerg Lufthavn
 • Hans Christian Andersen Airport
 • Læsø Flyveplads
 • Midtjyllands Lufthavn
 • Sønderborg Lufthavn
 • Vandflyverpladsen i København
 • Vandflyverpladsen i Aarhus

Det bemærkes, at denne liste ikke nødvendigvis er udtømmende.

 

Kun virksomheder, der ikke var kriseramte den 31. december 2019, kan få støtte. Læs mere i regelgrundlaget for ordningen, som du bl.a. finder under ”Baggrund og lovgrundlag” i menuen til venstre.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Sidst opdateret 30/05/2022
Støttebeløbet kan ikke overstige lufthavnens driftsunderskud for 2020.
Der er i alt afsat 35 mio. kr. (ekskl. administration) til ordningen. Hvis der ikke er midler til at imødekomme alle ansøgninger, tildeles midlerne forholdsmæssigt efter de ansøgte beløb.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Sidst opdateret 30/05/2022
For at få støtte skal den enkelte lufthavn sende en ansøgning til Trafikstyrelsen. Ansøgningsfrist er den 1. december 2020.

Trafikstyrelsen kan anmode ansøger om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

 

Lufthavne, som får meddelelse om afgørelse om tilsagn til støtte på baggrund af denne ansøgning, skal fremsende lufthavnens faktiske driftsunderskud for 2020 til Trafikstyrelsen, når dette foreligger og senest en måned efter, at lufthavnen har opgjort regnskabet for 2020 efter de til enhver tid gældende regler herfor. Driftsunderskuddet skal være revisorpåtegnet af en uafhængig godkendt revisor.

Nedenfor finder du ansøgningsmaterialet til støtteordningen. Underskrevne ansøgningsskemaer skal scannes og sendes elektronisk til Trafikstyrelsen til nedenstående mailadresser.

I emnefeltet skrives: ”[Selskabsnavn] – Ansøgning driftsstøtte under Luftfartspakken

Ansøgningen sendes til:

Ansøgning

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om driftsstøtte

Der ydes driftsstøtte til lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning, som har op til 200.000 passagerer.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Sidst opdateret 30/05/2022
Trafikstyrelsen udbetaler op til 28 mio. kr. (ekskl. administration) af puljen til driftsstøtte senest den 28. februar 2021 på baggrund af de modtagne ansøgninger.

De resterende midler udbetales, når alle ansøgere, som har fået tilsagn om støtte, har fremsendt deres faktiske driftsunderskud.

 

Støtten udbetales til den konto, der er tilknyttet ansøgers CVR-nummer.

Hvor meget af puljen er blevet udbetalt?

Sidst opdateret 30/05/2022
Støtteordningen er på 35 mio. kr. Heraf er 27,3 mio. kr. blevet udbetalt i støtte til lufthavnene.

Baggrund og lovgrundlag

Sidst opdateret 30/05/2022
Støtten ydes på baggrund af reglerne i bekendtgørelse nr. 1675 af 23 /11/2020 om driftsstøtte til regionale danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet med efterfølgende ændringer (BEK nr. 1917 af 10/12/2020 & BEK nr. 102 af 26/01/2021).

Støtteordningen administreres efter denne bekendtgørelse og i overensstemmelse med artikel 56 a i den generelle gruppefritagelsesforordning (Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/1084 af 14. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 651/2014) for så vidt angår støtte til havne- og lufthavnsinfrastruktur, anmeldelsestærskler for støtte til kultur og bevarelse af kulturarv samt støtte til sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter samt regionale driftsstøtteordninger for regionerne i den yderste periferi og om ændring af forordning (EU) nr. 702/2014 for så vidt angår beregning af støtteberettigede omkostninger (EØS-relevant tekst), EU-tidende 2017, nr. L 156, s. 1.). 

 

Støtteordningens formål er at støtte de mindre, regionale lufthavne ved at yde driftsstøtte med henblik på at dække lufthavnenes driftsunderskud i 2020. 

 

Støtteordningen er en del af luftfartspakken, som regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, og Det Konservative Folkeparti indgik politisk aftale om den 25. juni 2020 (suppleret med aftaler den 24. juli, den 22. september og den 8. oktober 2020). 

 

BEK 1675 af 23. november 2020

Bekendtgørelse om støtteordning for driftsstøtte til mindre, regionale danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet

Gældende fra

25/11/2020

Bekendtgørelsen fastlægger de nærmere regler for tildeling og udbetaling af driftsstøtte til mindre, regionale lufthavne i Danmark, som har ruteflyvning og/eller sæsonruteflyvning.

Forordning

2017/1084 af 14. juni 2017

Gruppefritagelsesforordningen

Gældende fra

Linket er til den konsoliderede udgave.