Luftfartshindringer

Sidst opdateret 11/08/2022
På disse sider beskrives en række forhold, som kan være en hindring for luftfarten.

Drager og balloner

Sidst opdateret 11/08/2022
Hvis du skal afholde en festival, hvor du ønsker at opsætte enten drager eller balloner i stor højde, skal du undersøge, hvorvidt du skal have tilladelse til opsættelsen fra styrelsen.

Det er i Danmark tilladt at flyve i højder ned til 150 m over terræn, og derudover så flyver militæret og lægehelikopterne i højder, der er endnu lavere.

Hvis du vil opsætte drager eller balloner i 100 m højde eller derover, eller hvis du befinder dig inden for et beskyttet område nær en lufthavn, skal det anmeldes til styrelsen. Du kan se om det påtænkte område ligger inden for et beskyttet område til en lufthavn ved at gå ind på kort.plansystem.dk og under fanen ”Luftfart” vælge ”Hindringsplaner”.

Hvis du skal ansøge styrelsen om opsætning af drager eller balloner, bedes du benytte vores ansøgningsskema, som findes nedenfor. Vær opmærksom på, at alle sager behandles efter regning og indeholder en høringsperiode af relevante parter, herunder Forsvaret. Det anbefales at søge i god tid. Sagsbehandling og høringsperiode må forventes at overstige fire uger.

Ved opsætning af drager og balloner over 100 m er det derudover vigtigt at udsende en varsling til luftfarten, en såkaldt NOTAM. Dette vil også fremgå som vilkår af styrelsens godkendelse. Vi kan henvise til vejledningen nedenfor ved udsendelse af NOTAM.

Ovenstående beskrivelse gælder alene for balloner, der er fæstnet i jorden. Balloner, der flyver frit, er flyvende objekter og reguleres efter BL 7-9 ”Bestemmelser om ubemandede friballoner”.

Naviair's briefingkontor

Du skal sende udfyldte skabelon til Naviair’s briefingskontor. Se nedenstående kontaktoplysninger.

Briefingkontor

Vejledning

Udsendelse af NOTAM for luftfartshindringer

Ved opsætning af luftfartshindringer (bygninger, master, vindmøller, drager mm.) skal der udsendes NOTAM (Notice to Airmen), som er en varslingstjeneste til luftfarten.

Anmeldelse

Anmeldelse af luftfartshindring/vindmølle

Benyttes til endelig anmeldelse af hindringer i henhold til BL 3-10 og BL 3-11

BL 3-serien

BL 3-10, 2. udgave af 22. januar 2010

Bestemmelser om luftfartshindringer

Gældende fra

15/02/2010

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Gældende fra

27/10/2017

Lanterner

Sidst opdateret 23/08/2021

Skylanterner, rispapirlamper og lignende er i luftfartslovgivningen at betragte som ubemandede friballoner af kategorien ”let”, og opsendelse heraf kræver efter gældende lovgivning en konkret tilladelse fra Trafikstyrelsen. En tilladelse til opsendelse kan ikke forventes givet.

Ud fra den viden og erfaring, vi har, om skylanterner og deres flyvemønstre og påvirkning fra vind og vejr vil opsendelsen efter Trafikstyrelsen opfattelse ikke kunne ske på en måde, som er sikker for den øvrige luftfart og personer eller ejendom på jorden.

Den generelle opdrift for en skylanterne er ca. 1-2 meter i sekundet, og dens flyvetid er ca. 10-20 minutter, hvorved den kan nå op i højder med almindelig lufttrafik, også selvom den opsendes langt fra en lufthavn.

Selv hvis du forsøger at styre lanternens flyvehøjde, kan den stadig tippe pga. vindstød og derved antænde og styrte til jorden.

Gældende regler for Danmark findes i forordning (EU) 923/2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og –procedurer (SERA-forordningen): 

Forordning

Forordning 923/2012

Forordning om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer

Gældende fra

04/12/2012

Forordningen omhandler også ændring af gennemførelsesforordning (EF) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010

For Grønland og Færøerne gælder BL 7-9, Bestemmelser om ubemandede friballoner, jf. 3. udgave af 3. oktober 2014:

BL 7-serien

BL 7-9, 3. udgave af 3. oktober 2014

Bestemmelser om ubemandede friballoner

Gældende fra

04/12/2014

BL serie 7 omhandler lufttrafiktjeneste, herunder udøvelse og drift, anvendelse af sikringsanlæg og lufttrafikregler.

Hvis du alligevel opsender en eller flere skylanterner, overtræder du ovennævnte regler og vil kunne straffes efter luftfartsloven med bøde eller fængsel.

Laserlys

Sidst opdateret 11/08/2022
Laserlys benyttes ofte udendørs i forbindelse med festivaler, koncerter eller andre større arrangementer. Tænker du at benytte laserlys, bør du være opmærksom på nedenstående forhold.

Laserlys kan være særdeles farligt for flytrafikken, da det kraftige lys kan medføre øjenskader hos piloter. Dette kan i yderste konsekvens få fatale følger. På denne baggrund er der i Danmark fastsat regler for brug af kraftigt laserlys udendørs. Reglerne er beskrevet i BL 3-41 "Bestemmelser om benyttelse af laserlysudstyr til udendørs formål".

 

Alt laserlysudstyr i klasserne 3B og 4 er omfattet af disse regler, og skal man benytte sådan udstyr, skal man sikre sig, at man lever op til kravene i BL’en. Almindelige projektører og laserlys i klasserne 1, 2 og 3A er ikke omfattet af reglerne.

 

Luftrummet er opdelt i forskellige zoner, som hver især har forskellige tolerancer for laserlys. Dette betyder, at såfremt man vil benytte laserlys i de omfattede klasser inden for 18,5 km af en flyveplads, der er godkendt til natbeflyvning, skal der indhentes en dispensation fra Trafikstyrelsen. Områderne, der er underlagt ansøgning om dispensation, fremgår af bilag 1 til BL 3-41 og er angivet på kort.plandata.dk under temaet "Laserfrie zoner".

Vigtigt:

Du skal udsende NOTAM til de flyvende om det område, hvor du udsender laserlys, og i hvilken højde det når op (dog maksimalt op til og ikke over 3.500 fod udenfor de markerede områder).

Det er derudover vigtigt at være opmærksom på, at laserlyset, uanset hvor i landet det benyttes, som udgangspunkt ikke må komme op over 3.500 fods (ca. 1100 m) højde over havoverfladen.

Det er brugeren af udstyret, som er juridisk ansvarlig for overholdelsen af regelsættet.
Ønsker du en dispensation til brug af laserlys udendørs, skal du benytte skemaet nedenfor og sende det til Trafikstyrelsen via e-mail. Vær opmærksom på, at der kan være en vis sagsbehandlingstid, særligt såfremt der er ønske om at benytte laserlys i de laserfrie zoner eller i luftrum over 3.500 fod.

Alle ansøgninger vil blive behandlet efter regning og vil indeholde en høringsperiode, hvor relevante lufthavne samt Naviair inkluderes.
Ansøgning

Ansøgning om tilladelse med særlige vilkår til benyttelse af laserlysudstyr til udendørs formål

 

BL 3-serien

BL 3-41, 1. udgave af  25. september 2003

Bestemmelser om benyttelse af laserlysudstyr til udendørs formål

Gældende fra

01/11/2003

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

Information om NOTAM udsendelse

Du skal sende nedenstående skabelon (udfyldt) til Naviair’s briefingskontor.

Vejledning

Udsendelse af NOTAM for luftfartshindringer

Ved opsætning af luftfartshindringer (bygninger, master, vindmøller, drager mm.) skal der udsendes NOTAM (Notice to Airmen), som er en varslingstjeneste til luftfarten.

Briefingkontor

Solceller

Sidst opdateret 11/08/2022
Trafikstyrelsen har oplevet en forøget interesse for opsætningen af solcelleanlæg, og vi har modtaget flere ansøgninger om tilladelse til at opstille sådanne anlæg.
Der ikke er noget krav om forudgående tilladelse fra Trafikstyrelsen for at opstille et solcelleanlæg. Der skal kun indhentes tilladelse til at opstille et anlæg (luftfartshindring), hvis anlægget er højere end 100 meter over terræn, eller hvis det er placeret indenfor en flyveplads højdebegrænsende plan. Tilladelsen omfatter kun omfanget af anlægget og stiller krav til eventuel afmærkning i henhold til flyvesikkerheden, jf. Luftfartslovens §§ 64, 65 og 67 samt BL 3-10 og BL 3-11.

Problematikken med et solcelleanlæg er, at det kan give lysrefleksioner, som i yderste fald kan blinde piloterne under flyvning. Skulle der forekomme hændelser med flyvninger, der afstedkommer indrapportering (forordning (EU) 376/2014) med generende lysrefleksion, betragtes anlægget som en hindringssag og vil blive sagsbehandlet i henhold til luftfartsloven og Bestemmelser om luftfartshindringer, og anlægget vil eventuelt kræves ændret eller fjernet, jf. § 68 i luftfartsloven, som kan læses nedenfor.

§ 68 ”Transportministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren forbyde anbringelsen og benyttelsen af, eventuelt kræve ændret eller fjernet, mærker, lys- eller lydanlæg, anlæg, der udsender radiobølger, eller andre indretninger, for så vidt de udsætter luftfartens sikkerhed for fare”.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Gældende fra

27/10/2017

BL 3-serien

BL 3-10, 2. udgave af 22. januar 2010

Bestemmelser om luftfartshindringer

Gældende fra

15/02/2010

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

BL 3-serien

BL 3-11 2. udgave af 28. februar 2014

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller

Gældende fra

28/03/2014

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.
Vejledning
Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller, 3 udgave.

Vindmøller, master og høje bygninger

Sidst opdateret 11/08/2022
Der foreligger alle steder en risiko for, at fly eller helikoptere kolliderer med meget høje bygninger, vindmøller eller lignende – f.eks. under vejrforhold med lave skyer eller tåge.
For at undgå dette skal disse ”Luftfartshindringer” – dvs. alt byggeri, master, vindmøller m.m. med en totalhøjde på 100 meter eller mere – anmeldes til Trafikstyrelsen og må kun opføres, hvis der foreligger en attest herfra.

Byggeri inden for de hindringsbegrænsende flader skal i visse tilfælde også anmeldes til og godkendes af Trafikstyrelsen. Det vil fremgå af tinglysningen på den givne matrikel, hvis Trafikstyrelsen er påtaleberettiget.

Forespørgsel eller anmeldelse

Som anmelder kan man enten sende en forespørgsel eller en anmeldelse af en luftfartshindring.

Forespørgsel

Forespørgslen bruges ofte til at afstemme, om det er muligt i forhold til luftfartslovgivningen at opstille en bestemt hindring, og hvilken afmærkning der i givet fald vil blive krævet. Forespørgslen giver derfor ikke tilladelse til opsætningen, men skal ses som en forhåndstilkendegivelse alene ift. lysafmærkning. Vi ser typisk at forespørgslen bliver brugt i forbindelse med f.eks. VVM-høringer.

 

Det er først i forbindelse med en senere anmeldelse af en luftfartshindring, at Trafikstyrelsen foretager en nærmere vurdering af, om hindringen vil frembyde fare og bl.a. forholder til hindringens højde og placering i forhold til nærliggende navigationshjælpemidler for luftfarten, påvirkning af en-route trafikken, flyvepladsers placeringer og Forsvarets behov.

 

En vejledende udtalelse vedrørende luftfartsafmærkning, som er Trafikstyrelsens svar på en forespørgsel, indebærer derfor ikke nødvendigvis nogen indikation af, hvorvidt den påtænkte placering vil være uproblematisk ift. lufttrafikkens sikkerhed. Trafikstyrelsen anbefaler derfor, at der, uafhængigt af en ansøgning om vejledende udtalelse om krav til luftfartsafmærkning, også tages kontakt til relevante interessenter inden for luftfart, f.eks. nærliggende flyvepladser, Forsvaret og Naviair på et tidligt tidspunkt i overvejelserne om opsætning af luftfartshindringer.

Anmeldelse

Er du så langt i processen, at det er tid til en egentlig godkendelse, skal du udfylde anmeldelsesskemaet og indsende det til Trafikstyrelsen.

Sagsforløbet

  • Trafikstyrelsen modtager udfyldt forespørgselsblanket eller anmeldelse
  • Kvittering for henvendelse
  • Høring af parter
  • Udstedelse af Svar på forespørgsel eller attest


Du finder blanketter til forespørgsel og anmeldelse nedenfor.

Gebyr

Sagsbehandling af luftfartshindring er pålagt gebyr efter regning i henhold til Trafikstyrelsens gebyrbekendtgørelse. Størrelsen af gebyret varierer i forhold til projektets kompleksitet og omfang.

Vejledning

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller.

BL 3-serien

BL 3-11 2. udgave af 28. februar 2014

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller

Gældende fra

28/03/2014

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.
Vejledning
Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller, 3 udgave.

Blanketter:

Ansøgning

Forespørgsel om afmærkning af luftfartshindring/vindmølle

Benyttes til at forespørge INDEN den endelig anmeldelse indsendes!
Anmeldelse

Anmeldelse af luftfartshindring/vindmølle

Benyttes til endelig anmeldelse af hindringer i henhold til BL 3-10 og BL 3-11

Øvrig relevant lovstof

BL 3-serien

BL 3-10, 2. udgave af 22. januar 2010

Bestemmelser om luftfartshindringer

Gældende fra

15/02/2010

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Gældende fra

27/10/2017

Planlægning og arealanvendelse

Sidst opdateret 28/10/2021
Ændring af arealanvendelsen i form af byggeri og anlæg på landjorden er i de fleste tilfælde uden betydning for luftfarten og flyvesikkerheden. Der er dog nogle områder, hvor der kan være konflikter.

Der er i luftfartsloven fastsat en række bestemmelser for at sikre indflyvningen til de lufthavne og flyvepladser, der er åbne for offentligheden. Endvidere er der bestemmelser, der beskytter de luftfartsanlæg (kommunikations- og navigationsanlæg samt radarer), som flytrafikken er afhængige af. Endelig er der krav om, at anlæg højere end 100 m skal godkendes af Trafikstyrelsen. Arbejdet må først påbegyndes, når styrelsen - efter koordinering med Forsvaret – har udstedt en attest, som bl.a. kan indeholde krav om lysafmærkning.

 

Derudover kan opstilling af solcelleanlæg og brug af laserlys i visse tilfælde give anledning til flyvesikkerhedsmæssige problemer.

 

Endelig er det vigtigt, at Trafikstyrelsen bliver involveret i planlægningen vedrørende både bestående og nye flyvepladser. Dette gælder bl.a. vedfastlæggelse af forudsætninger for støjberegninger samt i forbindelse med udkast til miljøgodkendelser.

 

Ved klik på menuen i venstre side kan man få en mere detaljeret gennemgang af de enkelte områder indenfor luftfarten, som der skal holdes øje med i forbindelse med planlægningen.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Gældende fra

27/10/2017