Luftfartshindringer

Sidst opdateret 21/12/2020
På disse sider beskrives en række forhold, som kan være en hindring for luftfarten.

Drager og balloner

Sidst opdateret 22/12/2020
Hvis du skal afholde en festival, hvor du ønsker at opsætte enten drager eller balloner i stor højde, skal du undersøge, hvorvidt du skal have tilladelse til opsættelsen fra styrelsen.

Det er i Danmark tilladt at flyve i højder ned til 150 m over terræn, og derudover så flyver militæret og lægehelikopterne i højder der er endnu lavere.

Hvis du vil opsætte drager eller balloner i 100 m højde eller derover, eller hvis du befinder dig inden for et beskyttet område nær en lufthavn, skal det anmeldes til styrelsen. Du kan se om det påtænkte område ligger inden for et beskyttet område til en lufthavn, ved at gå ind på kort.plansystem.dk og under fanen ”Luftfart” vælge ”Hindringsplaner”.

Hvis du skal ansøge styrelsen om opsætning af drager eller balloner bedes du benytte vores ansøgningsskema som findes nedenfor. Vær opmærksom på, at alle sager behandles efter regning og indeholder en høringsperiode af relevante parter, herunder Forsvaret. Det anbefales at søge i god tid, sagsbehandling og høringsperiode må forventes at overstige 4 uger.

Ved opsætning af drager og balloner over 100 m er det derudover vigtigt at udsende en varsling til luftfarten, en såkaldt NOTAM. Dette vil også fremgå som vilkår af styrelsens godkendelse. Vi kan henvise til vejledningen nedenfor ved udsendelse af NOTAM.

Ovenstående beskrivelse gælder alene for balloner der er fæstnet i jorden. Balloner der flyver frit er flyvende objekter og reguleres efter BL 7-9 ”Bestemmelser om ubemandede friballoner”.

 

Naviair's briefingkontor

Du skal sende udfyldte skabelon til Naviair’s briefingskontor. Se nedenstående kontaktoplysninger:

Briefingkontor

Vejledning

Udsendelse af NOTAM for luftfartshindringer

Ved opsætning af luftfartshindringer (bygninger, master, vindmøller, drager mm.) skal der udsendes NOTAM (Notice to Airmen), som er en varslingstjeneste til luftfarten.

Anmeldelse

Anmeldelse af luftfartshindring/vindmølle

Benyttes til endelig anmeldelse af hindringer i henhold til BL 3-10 og BL 3-11

BL 3-serien

BL 3-10, 2. udgave af 22. januar 2010

Bestemmelser om luftfartshindringer

Gældende fra

15/02/2010

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Gældende fra

27/10/2017

Lanterner

Sidst opdateret 18/02/2020

Skylanterner, rispapirlamper og lignende er i luftfartslovgivningen at betragte som ubemandede friballoner af kategorien ”let”, og opsendelse heraf kræver efter gældende lovgivning en konkret tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. En tilladelse til opsendelse kan ikke forventes givet.

Ud fra den viden og erfaring vi har om skylanterner og deres flyvemønstre og påvirkning fra vind og vejr, vil opsendelsen efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opfattelse ikke kunne ske på en måde, som er sikker for den øvrige luftfart og personer eller ejendom på jorden.

Den generelle opdrift for en skylanterne er ca 1-2 meter i sekundet, og dens flyvetid er ca. 10-20 minutter, hvorved den kan nå op i højder med almindelig lufttrafik, også selvom den opsendes langt fra en lufthavn.

Selv hvis du forsøger at styre lanternens flyvehøjde, kan den stadig tippe pga vindstød og derved antænde og styrte til jorden.

Gældende regler for Danmark findes i EU’s forordning 923/2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og –procedurer (SERA-forordningen): 

Forordning

Forordning 923/2012

Forordning om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer

Gældende fra

04/12/2012

Forordningen omhandler også ændring af gennemførelsesforordning (EF) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010

For Grønland og Færøerne gælder BL 7-9, Bestemmelser om ubemandede friballoner, jf. 3. udgave af 3. oktober 2014:

BL 7-serien

BL 7-9, 3. udgave af 3. oktober 2014

Bestemmelser om ubemandede friballoner

Gældende fra

04/12/2014

BL serie 7 omhandler lufttrafiktjeneste, herunder udøvelse og drift, anvendelse af sikringsanlæg og lufttrafikregler.

Hvis du alligevel opsender en eller flere skylanterner, overtræder du ovennævnte regler og vil kunne straffes efter luftfartsloven med bøde eller fængsel.

Fugle og vildt

Sidst opdateret 07/10/2019
Fugle og vildt kan i sammenhæng med luftfart udgøre en særdeles uheldig og farlig blanding. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for de flyvesikkerhedsmæssige forhold for fugle og vildt i dansk luftfart.

Lovgivning vedrørende fugle/vildt

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for flyvesikkerhed i Danmark og er dermed også myndighed vedrørende fugle/vildt og lufttrafik. I løbet af et kalenderår vil der typisk være 200-250 rapporterede sammenstød med fugle og vildt – bird strikes - ved danske lufthavne. 

 

Ny fælles europæisk forordning 139/2014 vedrører også fugle/vildt sammenstød

Det europæiske luftfartsagentur under EU, EASA, har i 2014 inkluderet lufthavne i en fælleseuropæisk regulering under forordning 139/2014. Forordningen er trådt i kraft og indfases gradvist frem til 2018.

Den nye forordning vil medføre, at flere danske lufthavne vil blive omfattet af reguleringen vedr. fugle/vildt. Den nye lovgivning forventes ikke at medføre store ændringer i reguleringen af området.

Per Schmidt, Københavns Lufthavne A/S

Bird strike statistik

For at få det bedst mulige erfaringsmateriale er der i dansk luftfartslovgivning fastsat krav om, at sammenstød mellem flyvemaskiner og fugle/vildt skal indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Indberetningerne anvendes i en løbende statistik over bird strikes for de enkelte lufthavne, som kan anvendes i det forebyggende arbejde, bl.a. til at afgøre, hvor der bør sættes ind.

Dansk Fuglekollisionskomité

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med den danske luftfartsbranche etableret Dansk Fuglekollisionskomité. Det er et forum for udveksling af erfaringer med deltagelse af myndigheder, lufthavne, luftfartsselskaber og rådgivere med viden om fugle. Der afholdes to årlige møder, og på møderne drøftes bl.a. konkrete hændelser, statistik, forebyggende arbejde og lovgivningen på området. 

Fuglekollisionskomitéen har desuden gennemført projekter med udarbejdelser af tekniske rapporter og vejledninger om vurdering af naturområder og andre anlæg, der kan tiltrække fugle.

Der er i januar 2015 udsendt en teknisk rapport om risikovurdering for bird strikes i danske lufthavne ved etablering af vådområder nær disse.

Fuglekollisionskomiteen stod ligeledes bag en vejledning om risikovurdering af anlæg der kan tiltrække fugle ved etablering nær lufthavne.

 

Gæs og flyvesikkerhed

Gæs udgør en særlig udfordring for luftfarten. Gæs er store fugle, der ofte forekommer i større flokke. De kan derfor udgøre en risiko for luftfarten, hvis de forekommer på og nær ved lufthavne. De fleste gåsebestande, der forekommer i Nordvesteuropa og Danmark, har gennem de seneste årtier været i kraftig fremgang, og antallet af trækkende, rastende og overvintrende gæs i Danmark er steget markant.

Således er ynglebestanden af grågås steget, og bramgås har etableret sig som en ynglefugl i kraftig fremgang. Det stigende antal gæs og en stigning i registrerede bird strikes (kollisioner mellem fugle og fly) med gæs har resulteret i et øget fokus på forekomst og forvaltning af gæs inden for lufthavnenes sikkerhedszoner på 13 km.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med Naturstyrelsen og Københavns Lufthavne A/S valgt at støtte udarbejdelsen af et opdateret overblik over status og bestandsudvikling hos de gåsearter, der forekommer i Danmark. Et sådant overblik kan forhåbentlig danne grundlag for en national strategi for at reducere risikoen for sammenstød mellem gæs og fly. Århus Universitet DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, har på denne baggrund udarbejdet denne rapport.

 

Internationale forhold

Den internationale luftfartsorganisation under FN, ICAO, har publiceret bestemmelser om fugle/vildt i deres regulering af flyvepladser, Annex 14.

ICAO har desuden publiceret en Airport Services Manual om ”Bird control and reduction”. Manualen er en vejledning i, hvordan myndigheder, lufthavne og andre interessenter kan gribe forebyggelsen mod bird strike an. Vejledningen er revideret i 2011.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen deltager i et nordisk samarbejde om fugle/vildt og luftfart og var i 2014 sammen med Københavns Lufthavne A/S vært for et nordisk møde.
Vejledning

Vejledning om forvaltning af risiko for fugle og vildthændelser ved flyvepladser

Med denne vejledning foreligger for første gang et samlet vejledningsmateriale til brug for forvaltningen af fugle og vildt på og omkring de danske flyvepladser.

Vejledning

Vejledning til flyvepladser vedr. anlæg med risiko for tiltrækning af fugle nær flyvepladser

Denne vejledning er en videreudvikling af den anvisning, som Danmarks Miljøundersøgelser i 2006 udsendte om ”Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser”.

Rapport

Teknisk Rapport: ”Vådområder, Flyvepladser Og Risiko For Bird Strikes”

Rapporten udgør en opdatering af Teknisk anvisning nr. 23 fra DMU (Christensen & Hounisen 2006), omhandlende risikovurdering for bird strikes (kollisioner mellem fugle og fly) i danske lufthavne ved etablering af vådområder nær disse.

Rapport

Gåsebestande og flyvesikkerhed i Danmark

Forvaltning i lufthavnes sikkerhedsområder

Rapport

ICAO Guidance Wild Life

Airport Services Manual - Part 3 Wildlife Control and Reduction

Laserlys

Sidst opdateret 22/12/2020
Laserlys benyttes ofte udendørs i forbindelse med festivaler, koncerter eller andre større arrangementer. Tænker du at benytte laserlys, bør du være opmærksom på nedenstående forhold.

Laserlys kan være særdeles farligt for flytrafikken, da det kraftige lys kan medføre øjenskader hos piloter. Dette kan i yderste konsekvens få fatale følger. På denne baggrund er der i Danmark fastsat regler for brug af kraftigt laserlys udendørs. Reglerne er beskrevet i BL 3-41 Bestemmelser om benyttelse af laserlysudstyr til udendørs formål.

 

Alt laserlysudstyr i klasserne 3B og 4 er omfattet af disse regler, og skal man benytte sådan udstyr skal man sikre sig, at man lever op til kravene i BL’en. Almindelige projektører og laserlys i klasserne 1, 2 og 3A er ikke omfattet af reglerne.

 

Luftrummet er opdelt i forskellige zoner, som hver især har forskellige tolerancer for laserlys. Dette betyder, at såfremt man vil benytte laserlys i de omfattede klasser inden for 18,5 km af en flyveplads der er godkendt til natbeflyvning, skal der indhentes en dispensation fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Områderne der er underlagt ansøgning om dispensation fremgår af bilag 1 til BL 3-41 og er angivet på kort.plandata.dk under temaet "Laserfrie zoner".

Vigtigt:

Du skal udsende NOTAM til de flyvende om det område, hvor du udsender laserlys og i hvilken højde det når op (dog maksimalt op til og ikke over 3500 fod udenfor de markerede områder).

Det er derudover vigtigt at være opmærksom på, at laserlyset uanset hvor i landet det benyttes, som udgangspunkt ikke må komme op over 3500 fods (ca. 1100 m) højde over havoverfladen.

Det er brugeren af udstyret, som er juridisk ansvarlig for overholdelsen af regelsættet.
Ønsker du en dispensation til brug af laserlys udendørs skal du benytte skemaet nedenfor og sende det til info@tbst.dk. Vær opmærksom på, at der kan være en vis sagsbehandlingstid, særligt såfremt der er ønske om at benytte laserlys i de laserfrie zoner eller i luftrum over 3500 fod.

Alle ansøgninger vil blive behandlet efter regning, og vil indeholde en høringsperiode hvor relevante lufthavne samt Naviair inkluderes.
Ansøgning

Ansøgning om tilladelse med særlige vilkår til benyttelse af laserlysudstyr til udendørs formål

 

BL 3-serien

BL 3-41, 1. udgave af  25. september 2003

Bestemmelser om benyttelse af laserlysudstyr til udendørs formål

Gældende fra

01/11/2003

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

Information om NOTAM udsendelse

Du skal sende nedenstående skabelon (udfyldt) til Naviair’s briefingskontor.

Vejledning

Udsendelse af NOTAM for luftfartshindringer

Ved opsætning af luftfartshindringer (bygninger, master, vindmøller, drager mm.) skal der udsendes NOTAM (Notice to Airmen), som er en varslingstjeneste til luftfarten.

Briefingkontor

Solceller

Sidst opdateret 22/12/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oplevet en forøget interesse for opsætningen af solcelleanlæg, og vi har modtaget flere ansøgninger om tilladelse til at opstille sådanne anlæg.
Der ikke er noget krav om forudgående tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at opstille et solcelleanlæg. Der skal kun indhentes tilladelse til at opstille et anlæg (luftfartshindring), hvis anlægget er højere end 100 meter over terræn eller, det er placeret indenfor en flyveplads højdebegrænsende plan. Tilladelsen omfatter kun omfanget af anlægget, og stiller krav til eventuel afmærkning i henhold til flyvesikkerheden, jf. Luftfartslovens §§ 64, 65 og 67 samt BL 3-10 og BL 3-11.

Problematikken med et solcelleanlæg er, at det kan give lysrefleksioner, som i yderste fald kan blinde piloterne under flyvning. Skulle der forekomme hændelser med flyvninger, der afstedkommer indrapportering (EU-forordning 376/2014) med generende lysrefleksion, betragtes anlægget som en hindringssag og vil blive sagsbehandlet i henhold til luftfartsloven og Bestemmelser om luftfartshindringer, og anlægget vil eventuelt kræves ændret eller fjernet, jf. § 68 i luftfartsloven, som kan læses nedenfor.

§ 68 ”Transportministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren forbyde anbringelsen og benyttelsen af, eventuelt kræve ændret eller fjernet, mærker, lys- eller lydanlæg, anlæg, der udsender radiobølger, eller andre indretninger, for så vidt de udsætter luftfartens sikkerhed for fare”.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Gældende fra

27/10/2017

BL 3-serien

BL 3-10, 2. udgave af 22. januar 2010

Bestemmelser om luftfartshindringer

Gældende fra

15/02/2010

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

BL 3-serien

BL 3-11 2. udgave af 28. februar 2014

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller

Gældende fra

28/03/2014

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.
Vejledning
Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller, 2 udgave

Vindmøller, master og høje bygninger

Sidst opdateret 22/12/2020
Der foreligger alle steder en risiko for, at fly eller helikoptere kolliderer med meget høje bygninger, vindmøller eller lignende – f.eks. under vejrforhold med lave skyer eller tåge.
For at undgå dette, skal disse ”Luftfartshindringer” – dvs. alt byggeri, master, vindmøller m.m. med en totalhøjde over 100 meter – anmeldes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og må kun opføres, hvis der foreligger en attest herfra.

Byggeri inden for de hindringsbegrænsende flader skal i visse tilfælde også anmeldes til og godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det vil fremgå af tinglysningen på den givne matrikel, hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er påtaleberettiget.

Forespørgsel eller anmeldelse

Som anmelder kan man enten sende en forespørgsel eller en anmeldelse af en luftfartshindring.

Forespørgsel

Forespørgslen bruges ofte til at afstemme om det er muligt i forhold til luftfartslovgivningen at opstille en bestemt hindring, og hvilken afmærkning, der i givet fald vil blive krævet. Forespørgslen giver derfor ikke tilladelse til opsætningen, men skal ses som en forhåndstilkendegivelse alene ift. lysafmærkning. Vi ser typisk at forespørgslen bliver brugt i forbindelse med f.eks. VVM høringer.

 

Det er først i forbindelse med en senere anmeldelse af en luftfartshindring, at TBST foretager en nærmere vurdering af, om hindringen vil frembyde fare, og bl.a. forholder til hindringens højde og placering i forhold til nærliggende navigationshjælpemidler for luftfarten, påvirkning af en-route trafikken, flyvepladsers placeringer og Forsvarets behov.

 

En vejledende udtalelse vedrørende luftfartsafmærkning, som er TBST’s svar på en forespørgsel, indebærer derfor ikke nødvendigvis nogen indikation af, hvorvidt den påtænkte placering vil være uproblematisk ift. lufttrafikkens sikkerhed. TBST anbefaler derfor, at der, uafhængigt af en ansøgning om vejledende udtalelse om krav til luftfartsafmærkning, også tages kontakt til relevante interessenter inden for luftfart, f.eks. nærliggende flyvepladser, Forsvaret og Naviair på et tidligt tidspunkt i overvejelserne om opsætning af luftfartshindringer.

Anmeldelse

Er du så langt i processen så det er tid til en egentlig godkendelse, skal du udfylde anmeldelsesskemaet og indsende det til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Sagsforløbet

  • TBST modtager udfyldt forespørgselsblanket eller anmeldelse
  • Kvittering for henvendelse
  • Høring af parter
  • Udstedelse af Svar på forespørgsel eller attest


Du finder blanketter til forespørgsel og anmeldelse nedenfor.

Gebyr

Sagsbehandling af luftfartshindring er pålagt gebyr efter regning i henhold til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrbekendtgørelse. Størrelsen af gebyret varierer i forhold til projektets kompleksitet og omfang.

Vejledning

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller.

BL 3-serien

BL 3-11 2. udgave af 28. februar 2014

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller

Gældende fra

28/03/2014

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.
Vejledning
Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller, 2 udgave

Blanketter:

Ansøgning

Forespørgsel om afmærkning af luftfartshindring/vindmølle

Benyttes til at forespørge INDEN den endelig anmeldelse indsendes!
Anmeldelse

Anmeldelse af luftfartshindring/vindmølle

Benyttes til endelig anmeldelse af hindringer i henhold til BL 3-10 og BL 3-11

Øvrig relevant lovstof

BL 3-serien

BL 3-10, 2. udgave af 22. januar 2010

Bestemmelser om luftfartshindringer

Gældende fra

15/02/2010

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Gældende fra

27/10/2017

Planlægning og arealanvendelse

Sidst opdateret 26/11/2020
Ændring af arealanvendelsen i form af byggeri og anlæg på landjorden er i de fleste tilfælde uden betydning for luftfarten og flyvesikkerheden. Der er dog nogle områder, hvor der kan være konflikter.

Der er i Lov om Luftfart fastsat en række bestemmelser for at sikre indflyvningen til de lufthavne og flyvepladser, der er åbne for offentligheden. Endvidere er der bestemmelser, der beskytter de luftfartsanlæg (kommunikations- og navigationsanlæg samt radarer), som flytrafikken er afhængige af. Endelig er der krav om, at anlæg højere end 100 m skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Arbejdet må først påbegyndes, når styrelsen - efter koordinering med Forsvaret – har udstedt en attest, som bl.a. kan indeholde krav om lysafmærkning.

 

Derudover kan opstilling af solcelleanlæg og brug af laserlys i visse tilfælde give anledning til flyvesikkerhedsmæssige problemer.

 

Endelig er det vigtigt, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bliver involveret i planlægningen vedrørende både bestående og nye flyvepladser. Dette gælder bl.a. vedfastlæggelse af forudsætninger for støjberegninger samt i forbindelse med udkast til miljøgodkendelser.

 

Ved klik på menuen i venstre side kan man få en mere detaljeret gennemgang af de enkelte områder indenfor luftfarten, som der skal holdes øje med i forbindelse med planlægningen.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Gældende fra

27/10/2017