VVM-liste

Resultat: 4

Høringsfrist

24/06/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2022-066408

Ponton ved Teglholm i Københavns Havn

Teglholm Brygge Madhus har d. 5. maj 2022 ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til at anlægge 2 pontoner, som skal ligge i kanalen hele året og være cafe. Pontonerne placeres ud fra cafe Spiseriet, Teglholmsgade 10E og 10F.

Teglholm Brygge Madhus har d. 5. maj 2022 ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til at anlægge 2 pontoner, som skal ligge i kanalen hele året og være cafe. Pontonerne placeres ud fra cafe Spiseriet, Teglholmsgade 10E og 10F.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24 i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

 

Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt. Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

 

Projektområdet er beliggende  ca. 10 km vest for Natura 2000-område 142 Saltholm og omliggende hav. Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af naturtyper og arters levesteder: sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og havterne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn og ca. 1 km. fra Natura 2000 område 143 Vestamager og området syd for. Natura 2000-0mråde 143 er udpeget for at beskytte de marine naturtyper sandbanke, lagune og bugt, samt på land naturtyperne strandeng og grå/grøn klit, samt levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som troldand, skarv,

bramgås og lille skallesluger.

 

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket. Det vurderes ikke at vandområdeplanerne målsætninger eller havstrategilovens diskriptorer påvirkes.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 24. juni 2022 med henvisning til journalnummer 2022-066408.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Bekendtgørelse

BEK nr 517 af 24/03/2021

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

24/03/2021

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Høringsfrist

24/05/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2022-064573

Bro over Frederiksholms Kanal

Broen over Frederiksholms Kanal i Københavns Havn er oprindeligt opsat som midlertidig bro, i forbindelse med gennemførelse af BLOX-projektet og tilstødende projekter med henblik på at sikre en sikker færdsel for bløde trafikanter.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gav tilladelse til den midlertidige anlæggelse af gangbro ved tilladelse dateret 31. august 2015. Tilladelsen er løbende forlænget.

 

For nogle år siden blev der påbegyndt overvejelser/undersøgelse omkring at gøre broen permanent. Arbejdet har været besværliggjort af COVID-19, herunder i forhold til trafikmønstre og konkrete drøftelser. Det har nu vist sig, at der er et generelt ønske om en permanent bro blandt brugere og interessenter, hvorfor der nu ansøges om en permanent tilladelse.

Broen er offentlig tilgængelig og til gavn for almenvellet.

 

Broen er medvirkende til, at der i området etableres sammenhængende gang- og cykelstisystemer langs havnen og mellem by og havnen. Broen har og vil forbedre fremkommeligheden for fodgængerne og skabe sammenhæng mellem de eksisterende byrum. Der færdes mellem 25.000 – 50.000 forgængere pr. måned på broen.

Broen er med til at sikre et offentligt lettilgængeligt område og binder museer og offentlige kulturinstitutioner sammen såvel langs havnen og i det øvrige kulturkvarter med en sikker færdsel for alle, herunder bevægelseshæmmede. Broen har endvidere vist sig som et trafiksikkert alternativ til fodgængere i forbindelse med afvikling af større arrangementer i København, og vil bl.a. forventeligt få stor betydning i forbindelse med Tour de France i København, pga. af den konkrete rute, der går på Christians Brygge.

Endelig giver broen en sikker færdsel i forhold til en fremtidig udnyttelse af Søren Kirkegårds Plads.

 

Det bemærkes at gangbroen er udført i konsekvensklasse CC3 (EXC 3), hvorfor den opfylder de nugældende krav og derfor ikke har en reduceret levetid.

 

Københavns Kommune (som grundejer) og By og Havn har givet fuldmagt til ansøgningen og er positive omkring at gøre broen permanent. Der er indgået aftale om procedure for afløftning af broen med By & Havn.

 

Det er Trafikstyrelsens vurdering, at tilladelse til broen kan gøres permanent uden væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse om hvorvidt broen kan forblive, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Trafikstyrelsen opfordrer derfor alle interesserede til at kommentere materialet vedrørende eventuelle miljøpåvirkninger og indsende høringssvar senest den 24. maj 2022 med henvisning til journal nr. 2022-064573.

 

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedrørende sagen, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Bekendtgørelse

BEK nr 517 af 24/03/2021

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

24/03/2021

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.

Høringsfrist

23/05/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2021-033043

Screening af reduceret projekt for udvidelse af Søby Havn

Søby Havn søgte i 2015 om tilladelse til udvidelse af havnen. På det tidspunkt blev der igangsat en proces for planlægning og miljøvurdering af udvidelsen.

Søby Havn søgte i 2015 om tilladelse til udvidelse af havnen. På det tidspunkt blev der igangsat en proces for planlægning og miljøvurdering af udvidelsen. I den forbindelse er der gennemført en første offentlig høring fra d. 22. december 2015 - 22. januar 2016.

 

Plan- og miljøvurderingsprocessen blev af flere årsager herefter forsinket, og blev først færdiggjort i 2020. Kommuneplantillæg, lokalplan samt en miljøvurdering af både planer og det samlede projekt var i offentlig høring i efteråret 2020.

 

Ærø Kommune er myndighed for planlægningen, mens myndighedskompetencen for miljøvurderingen er fordelt på Kystdirektoratet, Trafikstyrelsen samt Ærø og Svendborg Kommuner.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012. Trafikstyrelsen skal i den forbindelse screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

 

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

 

Trafikstyrelsen gav d. 7. juli 2021 tilladelse til havneudvidelsen.

 

Søby Havn har d. 25. november 2021 ansøgt om tilladelse til et projekt, der i udstrækning er noget mindre end det tilladte fra 2021, og indeholder nyttiggørelse af opgravet materiale frem for klapning. Endvidere er den udvidelse af lystbådehavnen, der var i det oprindelige projekt droppet.

Bygherre har d. 7. februar 2022 indsendt supplerende notat om udbygningens miljøkonsekvenser.

 

Det er Trafikstyrelsens foreløbige vurdering, at det fremlagte mindre projekt, miljøvurderingsmæssigt er indeholdt i miljøkonsekvensrapporten fra 2020.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Trafikstyrelsen opfordrer derfor alle interesserede til at kommentere materialet vedrørende eventuelle miljøpåvirkninger og indsende høringssvar senest den 23. maj 2022 med henvisning til journal nr. 2021-033043.

 

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedrørende sagen, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Bekendtgørelse

BEK nr 517 af 24/03/2021

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

24/03/2021

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.

Høringsfrist

23/05/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2021-028311

Etablering af havhave i Svendborg Havn

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 13. oktober 2021 fra Svendborgsund Havhave om tilladelse til etablering af en havhave i Svendborg Havn.

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 13. oktober 2021 fra Svendborgsund Havhave om tilladelse til etablering af en havhave i Svendborg Havn.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Endvidere varetager Trafikstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

Hvis der indsendes bemærkninger til sagen bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 23. maj 2022 med henvisning til journalnummer 2021-028311.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Bekendtgørelse

BEK nr 797 af 21/06/2016

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang

Gældende fra

01/07/2016

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.
Viser 4 af 4